Używanie funkcji Sterowanie przełącznikami do nawigacji na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Funkcja Sterowanie przełącznikami umożliwia sterowanie telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch za pomocą jednego przełącznika albo wielu przełączników.

Za pomocą funkcji Sterowanie przełącznikami możesz przy użyciu przełączników wybierać, stukać lub przeciągać elementy, wpisywać, a nawet rysować. Wystarczy użyć przełącznika, aby wybrać element lub lokalizację na ekranie. Następnie można wybrać za jego pomocą czynność.

Dodawanie nowego przełącznika

Przed dodaniem przełącznika zewnętrznego musisz podłączyć go do urządzenia, aby pojawił się na liście przełączników. Oto elementy, które mogą pełnić funkcję przełączników:

 • Zewnętrzny: wybierz przełącznik Bluetooth lub przełącznik Made for iPhone.

 • Ekran: stuknij ekran, aby użyć przełącznika, lub naciśnij i przytrzymaj.

 • Aparat: rusz głową, aby użyć przedniego aparatu telefonu iPhone jako przełącznika. Aparat może pełnić funkcję dwóch przełączników: jednego w przypadku ruchu głowy w lewo, a drugiego — w przypadku ruchu głowy w prawo.

Dodaj przełącznik i wybierz jego działanie:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Sterowanie przełącznikami > Przełączniki.

  Brak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu
 2. Stuknij opcję Dodaj nowy przełącznik i wybierz źródło.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wybrać sposób działania przełącznika.

 4. Pamiętaj, aby włączyć funkcję Sterowanie przełącznikami – inaczej nie będzie można używać nowego przełącznika.

Włączanie i wyłączanie funkcji Sterowanie przełącznikami

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Sterowanie przełącznikami i włącz lub wyłącz to ustawienie. Możesz również w dowolnym momencie trzykrotnie kliknąć przycisk Początek lub — w przypadku niektórych modeli — przycisk boczny, aby wyłączyć Sterowanie przełącznikami.

Brak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu

Używaj funkcji Sterowanie przełącznikami

Są trzy sposoby wybierania elementów na ekranie: skanowanie elementów, skanowanie punktowe i ręczny wybór. Skanowanie elementów to opcja wybrana domyślnie po włączeniu funkcji Sterowanie przełącznikami.

Po wybraniu elementu pojawia się menu, w którym można wybrać działanie.

Używanie skanowania elementów

Skanowanie elementów wyróżnia po kolei poszczególne elementy lub grupy elementów na ekranie. Oto jak używać skanowania elementów:

 • Aby wybrać element lub grupę, obserwuj (lub słuchaj), jak elementy są wyróżniane. Gdy dany element jest wyróżniony, wybierz go za pomocą przełącznika ustawionego jako przełącznik wyboru elementu. W przypadku zaznaczenia grupy wyróżniane są też elementy w tej grupie.

 • Aby wyjść z grupy, użyj przełącznika, gdy wyróżnienie wokół grupy lub elementu będzie linią przerywaną.

Brak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu

Używanie skanowania punktowego

Skanowanie punktowe umożliwia zaznaczenie elementu na ekranie przez wskazanie go przy użyciu krzyżyka skanowania. Aby włączyć skanowanie punktowe:

 1. Użyj skanowania elementów, aby wybrać element.

 2. Poczekaj, aż pojawi się menu.

 3. Wybierz Tryb punktów. Po zamknięciu menu zobaczysz szeroki pionowy celownik.

Aby wybrać element za pomocą skanowania punktowego:

 1. Zatrzymaj szeroki pionowy celownik za pomocą przełącznika wyboru. Pojawi się wąski pionowy celownik.

 2. Ponownie użyj przełącznika wyboru, aby zatrzymać wąski pionowy celownik. Następnie pojawi się cienka linia skanowania.

 3. Powtórz te kroki, aby zatrzymać i sprecyzować wybór za pomocą pionowego celownika.

  Brak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu

Aby wyłączyć skanowanie punktowe:

 1. Użyj skanowania punktowego, aby wybrać element.

 2. Poczekaj, aż pojawi się menu.

 3. Wybierz Tryb rzeczy.

  Brak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu

Używanie funkcji Śledzenie głowy na urządzeniach z aparatem TrueDepth

Funkcja Śledzenie głowy wykorzystuje aparat urządzenia do śledzenia ruchu głowy w celu sterowania wskaźnikiem na ekranie i do śledzenia ruchów twarzy w celu wykonywania czynności. Funkcji Śledzenie głowy można używać na urządzeniach z przednim aparatem TrueDepth.* Oto jak włączyć tę funkcję:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność i opcję Sterowanie przełącznikami.

 2. Stuknij opcję Śledzenie głowy, aby ją włączyć. W tym miejscu możesz wybrać pewne czynności, szybkość wskaźnika i tryb śledzenia.

Aparat TrueDepth jest obsługiwany na telefonie iPhone X i nowszych oraz na iPadzie Pro 12 cali (3. generacji) i na iPadzie Pro 11 cali.

Używanie skanowania ręcznego

W przypadku korzystania z wielu przełączników można skonfigurować każdy z nich do wykonywania określonej czynności i dostosować sposób zaznaczania elementów. Na przykład zamiast automatycznego skanowania elementów można skonfigurować przełączniki do przechodzenia do następnego lub poprzedniego elementu na żądanie. Jeśli masz tylko jeden przełącznik, używaj nadal skanowania automatycznego.

Aby używać skanowania ręcznego:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Sterowanie przełącznikami.

 2. Stuknij opcję Styl skanowania i wybierz Ręczne skanowanie.

Wybór działania po wyborze elementu

Po wybraniu elementu za pomocą przełącznika możliwe działania dla tego elementu pojawią się w nowym menu. Wybierz kropki na dole tego menu, aby zobaczyć więcej opcji.

Brak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu

Stuknięcie elementu

Możesz stuknąć element na trzy różne sposoby:

 • Wybierz opcję Stuknij z menu, które pojawi się po wybraniu elementu.

 • Włącz funkcję Automatyczne stuknięcie, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Sterowanie przełącznikami > Efekt stuknięcia > Automatyczne stuknięcie. Po włączeniu opcji Automatyczne stuknięcie możesz wybrać element i poczekać, aż minie interwał automatycznego stuknięcia.

 • Aby skonfigurować przełącznik do wykonywania gestu stuknięcia, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Sterowanie przełącznikami > Przełączniki.

Używanie gestu

Wybierz gest lub działanie z menu, które pojawi się, gdy wybierzesz element. Jeśli opcja Automatyczne stuknięcie została włączona, użyj przełącznika w trakcie interwału automatycznego stuknięcia, a następnie wybierz gest. Jeśli jest dostępnych kilka stron czynności, wybierz kropki na dole menu, aby przejść do innej strony.

Wyjście z menu sterowania

Użyj przełącznika, gdy wszystkie ikony w menu są wygaszone.

Przewijanie w górę lub w dół

Zaznacz dowolny element na ekranie, a następnie wybierz w menu opcję Przewiń.

Naciśnięcie przycisku lub przełączenie przełącznika

Wybierz dowolny element, wybierz kropki na dole menu, a następnie wybierz Urządzenie w menu, które się pojawi. To menu umożliwia naśladowanie następujących czynności:

 • Naciśnięcie przycisku Początek.

 • Dwukrotne naciśnięcie przycisku Początek w celu otwarcia ekranu zmiany aplikacji.

 • Otwarcie Centrum powiadomień lub Centrum sterowania.

 • Naciśnięcie przycisku Usypianie/Budzenie w celu zablokowania urządzenia.

 • Obrócenie urządzenia.

 • Przestawienie przełącznika wyciszenia.

 • Naciśnięcie przycisków regulacji głośności.

 • Przytrzymanie naciśniętego przycisku Początek w celu otwarcia funkcji Siri.

 • Trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek.

 • Potrząśnięcie urządzeniem.

 • Jednoczesne naciśnięcie przycisku Początek i przycisku Usypianie/Budzenie w celu wykonania zrzutu ekranu.

Zmiana ustawień i dostosowanie działania poszczególnych przełączników

Aby zmienić ustawienia, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Sterowanie przełącznikami. Następnie wprowadź zmiany:

 • Dodaj przełączniki i określ ich funkcje.

 • Wybierz, utwórz i edytuj procedury.

 • Wybierz styl skanowania.

 • Dostosuj szybkość skanowania rzeczy.

 • Wyłącz automatyczne skanowanie (tylko jeśli dodano przełącznik Do następnej rzeczy).

 • Ustaw pauzowanie skanowania na pierwszej rzeczy w grupie.

 • Określ liczbę cykli przechodzenia po ekranie przed ukryciem funkcji Sterowanie przełącznikami.

 • Wybierz efekt stuknięcia i ustaw interwał do wykonania drugiej czynności przełącznika w celu wyświetlenia menu sterowania.

 • Wybierz, czy funkcja Sterowanie przełącznikami wznawia skanowanie od stukniętej rzeczy czy od początku.

 • Ustaw, czy czynność przejścia jest powtarzana po naciśnięciu i przytrzymaniu przełącznika, oraz jak długo czekać przed powtórzeniem.

 • Dodaj kolejną czynność do przełącznika, aktywowaną przez naciśnięcie i przytrzymanie przełącznika przez długi czas.

 • Wybierz pozycje wyświetlane w menu oraz kolejność ich wyświetlania.

 • Określ, czy zaakceptowanie czynności przełącznika wymaga przytrzymania przełącznika, oraz ustaw czas przytrzymania.

 • Ustaw ignorowanie przez funkcję Sterowanie przełącznikami przypadkowych powtórzeń wyzwolenia przełącznika.

 • Dostosuj szybkość skanowania punktów.

 • Włącz efekty dźwiękowe oraz odczytywanie rzeczy na głos podczas skanowania.

 • Wybierz pozycje zawarte w menu Sterowanie przełącznikami.

 • Określ, czy rzeczy mają być grupowane podczas skanowania elementów.

 • Zwiększ rozmiar kursora zaznaczenia lub zmień jego kolor.

 • Zachowaj własne gesty w menu sterowania (w Gesty > Zachowane)

Usługa FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach lub regionach.

Dostosowywanie funkcji Sterowanie przełącznikami

Z menu sterowania wybierz opcję Ustawienia, aby:

 • Dostosować szybkość skanowania

 • Zmienić lokalizację menu sterowania

 • Włączyć lub wyłączyć dźwięk lub asystę głosową

 • Wyłączyć grupy w celu skanowania rzeczy pojedynczo

Data publikacji: