macOS High Sierra

Použití funkce Switch Control

Díky funkci Switch Control můžete k zadávání textu, interakci s položkami na obrazovce a ovládání Macu používat adaptivní zařízení (například přepínač nebo joystick). Pomocí ovládacích prvků na výchozím panelu Switch Control můžete postupně procházet panel nebo uživatelské rozhraní, dokud pomocí přepínače nevyberete některou položku nebo neprovedete akci.

K emulaci hardwaru a přístupu k uživatelskému rozhraní můžete používat výchozí panel Switch Control. Pro speciální účely je možné použít vlastní panely.

Zapnout Switch Control

 1. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění a potom na Switch Control.

  Otevřít panel Switch Control

 2. Klikněte na Obecné a poté vyberte možnost Zapnout Switch Control.

  Na ploše se zobrazí výchozí panel Switch Control.

Použití výchozího panelu

 • Klávesnice: Zobrazuje výchozí klávesnici. Text do dokumentů a polí můžete zadávat tak, že necháte prohledat klávesnici na panelu, otevřete skupinu kláves a poté vyberete klávesu. Nespouštějte ze zřetele skupinu v dolní části klávesnice: obsahuje výrazy navrhované na základě dosud stisknutých kláves; výběrem navrhovaného slova můžete ušetřit čas.

 • Ukazatel: Obsahuje tlačítka pro pohyb ukazatele a kliknutí. Chcete-li ukazatel přesunout do určité oblasti obrazovky, vyberte Přesun; má-li po přesunu ukazatele do určité oblasti obrazovky automaticky dojít ke kliknutí, vyberte možnost Přesun a kliknutí.

  U obou těchto voleb se začne po obrazovce posouvat svislý blok. Jakmile stisknete přepínač Vybrat položku, blok se zastaví a začne se po něm posouvat svislá modrá čára. Dalším stisknutím přepínače posun modré čáry zastavíte nebo (je-li na panelu Navigace v předvolbách Switch Control nastavena vysoká přesnost kurzoru) podstatně zpomalíte. V tomto případě pak lze modrou čáru zastavit dalším stisknutím přepínače.

  Provedete-li to samé ve vodorovném směru, ukazatel se přesune do průsečíku dvou modrých čar; pokud jste použili Přesun a kliknutí, vybere se položka umístěná v průsečíku obou modrých čar.

 • Aplikace: Procházení položek a skupin v aktivním okně aktuální aplikace.

 • Dock: Procházení položek v Docku.

 • Řádek nabídek: Procházení skupiny řádku nabídek a poté skupiny doplňkových položek nabídek.

 • Systém: Poskytuje tlačítka pro ovládání hlasitosti nebo jasu obrazovky vašeho Macu a také ovládání přehrávání médií.

  Pokud je váš Mac vybaven Touch Barem, na panelu Systém najdete volbu Přepnout Touch Bar, která zobrazuje Touch Bar u dolního okraje obrazovky. Poté můžete pomocí funkce Switch Control ukazovat na položky na Touch Baru a vybírat je. Další informace o Touch Baru najdete v článku podpory Apple Používání Touch Baru na MacBooku Pro.

 • Vlastní: Zobrazuje vlastní panely, které jsou k dispozici. Vlastní panely můžete vytvářet pomocí Editoru panelů a zjednodušit si tak běžné úlohy a akce v různých aplikacích.

 • Umístění: Obsahuje tlačítka pro přemístění výchozího panelu Switch Control na obrazovce.

 • Zařízení: Zobrazuje dostupná zařízení Apple, například iOS zařízení nebo Apple TV, která můžete ovládat pomocí funkce Switch Control na Macu bez nutnosti spárování přepínače se zařízením. Mac, iOS zařízení a Apple TV musí být připojeny k téže Wi-Fi síti a na zařízeních musíte být přihlášeni k iCloudu.

Hledání a výběr položek

 • Hledání položek pomocí funkce automatického hledání: Automatické hledání spustíte stisknutím přepínače Vybrat položku. Switch Control při procházení skupin a položek uživatelského rozhraní postupně zvýrazňuje jednotlivé položky a skupiny. Při procházení panelů se postupně zvýrazňují buď jednotlivá tlačítka a skupiny, nebo také překrývající se sady tlačítek, vždy v závislosti na uspořádání panelu.

  Vyberete-li některou položku, prohledávání se zastaví (kromě případů, kdy jste na panelu Přepínače vybrali volbu pro pokračování hledání po výběru). Pokračovat v hledání můžete stisknutím přepínače. Funkce Switch Control hledání cyklicky opakuje podle nastavení na panelu Navigace.

 • Hledání položek bez funkce automatického hledání: Pokud jste automatické hledání vypnuli, stiskněte přepínač Přesunout na další položku.

 • Výběr položky: Při zvýraznění položky stiskněte přepínač Vybrat položku. Je-li vybranou položkou skupina nebo sada (a není zapnuta volba pro pokračování v hledání po výběru), můžete stisknutím přepínače začít tuto skupinu či sadu prohledávat a poté dalším stisknutím přepínače některou položku vybrat. Chcete-li skupinu nebo sadu opustit, stiskněte přepínač při jejím zvýraznění (nebo při oznámení „step out“, pokud byl zapnut hlasový výstup Switch Control během procházení položek).

Použití panelů

 • Nastavení voleb panelu: Jakmile se na panelu v pravém horním rohu zvýrazní ikona voleb panelu , stiskněte přepínač Vybrat položku. Poté stiskněte přepínač znovu, jakmile se zvýrazní požadovaná volba. Velikost panelu můžete zvětšit nebo zmenšit a můžete také zvýšit či snížit jeho průhlednost.

 • Návrat na výchozí panel: Když jste na jiném panelu a v pravém horním rohu se zvýrazní ikona výchozího panelu, stiskněte přepínač Vybrat položku. V uživatelském rozhraní stiskněte přepínač, jakmile se výchozí panel zvýrazní.

Ovládání ukazatele

Panely mohou nabízet různé možnosti pro přesouvání a ovládání ukazatele. Panel Ukazatel na výchozím panelu například nabízí akce Přesun a také Přesun a kliknutí. Na panelech mohou být použity také následující metody:

 • Skluz: Tato akce je shodná s akcí Přesun na panelu Ukazatel.

 • Otočení: Po stisknutí přepínače Vybrat položku se začne od aktuálního umístění ukazatele na obrazovce otáčet sektor ve tvaru kruhové výseče. Středem otáčení může být také střed okna v popředí (v závislosti na nastavení Hranice v Editoru panelů). Po dalším stisknutí přepínače se otáčení sektoru na obrazovce zastaví a po sektoru se začne pohybovat modrá čára. Jakmile opět stisknete přepínač, modrá čára se zastaví a začne se na ní pohybovat ukazatel. Pohyb ukazatele na modré čáře zastavíte dalším stisknutím přepínače.

  Je-li na panelu Navigace v předvolbách Switch Control nastavena vysoká přesnost ukazatele, bude proces obsahovat ještě přechodné fáze, které umožní přesnější ovládání ukazatele. Příklad: Jakmile potřetí stisknete přepínač Vybrat položku, pohyb modré čáry procházející přes sektor se výrazně zpomalí. Při čtvrtém stisknutí přepínače se ukazatel začne pohybovat podél modré čáry. Při pátém stisknutí se pohyb ukazatele opět výrazně zpomalí. Nakonec pohyb ukazatele na modré čáře zastavíte šestým stisknutím přepínače.

 • Směrový pohyb: Stisknete-li přepínač Vybrat položku, ukazatel se ze svého aktuálního umístění na obrazovce začne pohybovat jedním směrem (například doleva, dolů nebo diagonálně), nebo případně zopakuje poslední směrový pohyb či jej provede v opačném směru. Pohyb ukazatele můžete zastavit stisknutím přepínače. Pokud jej nezastavíte, ukazatel pokračuje, dokud nenarazí na okraj, kde se odrazí a začne se pohybovat zpět nebo se zastaví (v závislosti na nastavení volby „Pokud kurzor dosáhne okraje“ na panelu Navigace v předvolbách Switch Control).

Nastavení přepínačů

Na panelu Přepínače v předvolbách Zpřístupnění pro funkci Switch Control můžete nakonfigurovat jeden nebo více adaptivních přepínačů tak, aby při stisknutí spouštěly určené akce, nebo také můžete existujícím přepínačům přiřadit jinou akci.

 • Přidání přepínače: Klikněte na tlačítko Přidat a stiskněte adaptivní přepínač. Zadejte název a poté vyberte akci, například Zastavit hledání. Má-li přepínač spouštět skript nebo otevírat aplikaci, klikněte na volbu Vlastní a poté vyberte požadovaný skript, resp. aplikaci.

 • Odstranění přepínače: Vyberte přepínač v seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit .

 • Úprava přepínače: Vyberte přepínač v seznamu, klikněte na nabídku Akce a poté změňte název nebo akci. Chcete-li pro akci použít jiný přepínač, klikněte na volbu Změnit přiřazení.

Switch Control si můžete přizpůsobit na panelech Přepínače a Navigace v předvolbách Switch Control. Chcete-li se dozvědět více o jednotlivých volbách, klikněte na tlačítko Nápověda na příslušném panelu. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění a potom na Switch Control.

Otevřít panel Switch Control