macOS High Sierra

Správa oken na ploše

Po otevření aplikace nebo Finderu se otevře okno na ploše. V jednom okamžiku je aktivní vždy jen jedna aplikace; její název je (tučným písmem) uveden na řádku nabídek a za ním jsou uvedeny nabídky dalších aplikací.

Některé aplikace, jako je Safari nebo Mail, umožňují otevření více oken nebo několik druhů oken současně. Systém macOS nabízí několik způsobů, jak otevřené aplikace a okna spravovat. Otevřená okna aplikace můžete například sloučit do jednoho okna s více panely.

Ukázka plochy s několika otevřenými okny

Tip: Chcete‑li rychle najít určité okno, můžete otevřená okna zobrazit uspořádaně v jedné vrstvě stisknutím klávesy Mission Control (nebo pomocí Control Stripu). Chcete-li okna přesunout stranou, použijte gesto rozevření palce a tří prstů na trackpadu. Chcete‑li okna přesunout zpět na původní pozice, zopakujte tuto akci.

Přesunutí, zarovnání a sloučení oken

 • Přesunutí okna: Okno přetáhněte za jeho záhlaví na požadované místo.

 • Zarovnání oken: Okno přetáhněte do blízkosti jiného. Jakmile se okna přiblíží, dojde k jejich zarovnání bez přesahů. Podle potřeby můžete více oken umístit vedle sebe.

  Jestliže chcete, aby sousedící okna měla stejnou velikost, uchopte okraj, jehož velikost chcete změnit. Jakmile se přiblíží k okraji sousedícího okna, okraje se zarovnají vedle sebe a přestanou se pohybovat.

  Dvě okna zarovnaná podél jedné strany – okraj jednoho z oken byl přetažen k druhému, dokud se nezastavil zarovnaný se sousedícím oknem
 • Sloučení oken: Pokud máte otevřeno více oken aplikace, můžete je sloučit do jednoho okna obsahujícího více panelů (za předpokladu, že se jedná o stejný druh okna). V aplikaci použijte příkaz Okno > Sloučit všechna okna.

  Až budete chtít panely znovu rozdělit na samostatná okna, označte panel a použijte příkaz Okno > Přenést panel do nového okna nebo jednoduše přetáhněte panel mimo prostor okna.

Použití panelů v okně

V řadě aplikací můžete kvůli zpřehlednění plochy dokumenty namísto v samostatném okně otevřít na panelu.

Okno TextEdit se třemi panely na řádku panelů umístěné pod řádkem pro formátování. Na jednom panelu se nachází tlačítko Zavřít. Tlačítko Přidat se nachází zcela vpravo na řádku panelů.
 • Určení okolností, za kterých chcete dokumenty otevřít na panelu: Použijte příkaz Apple > Předvolby systému a poté klikněte na Dock.

  Otevřít předvolby pro Dock

  Klikněte na místní nabídku „Při otvírání dokumentů preferovat panely“ a zvolte Vždy, Jen na celé obrazovce nebo Ručně. Ve výchozím nastavení se dokumenty otevřou na panelu, pouze pokud používáte aplikaci na celé obrazovce.

 • Přidání panelu: Klikněte na tlačítko Nový panel na řádku panelů nebo použijte příkaz Soubor > Nový panel (je-li k dispozici).

  V některých aplikacích můžete v závislosti na nastavení panelů v předvolbách Docku přidávat panely klávesovou zkratkou. Pokud je nastaveno Vždy nebo Jen na celé obrazovce, stiskněte Cmd-N. Pokud je nastaveno Ručně, stiskněte Alt-Cmd-N.

 • Přesouvání mezi panely: Klikněte na panel nebo přejeďte dvěma prsty vlevo nebo vpravo na řádku panelů. Na další nebo předchozí panel lze přejít také stiskem Ctrl-Tab nebo Ctrl-Shift-Tab.

 • Zobrazení všech panelů: Použijte příkaz Zobrazení > Zobrazit všechny panely. V přehledu panelů klikněte na panel, na nějž chcete přejít. Chcete-li se vrátit na aktuální panel, vyberte Zobrazení > Zavřít přehled panelů.

 • Změna pořadí panelů: Přetáhněte panel vlevo nebo vpravo.

 • Zavření panelu: Přesuňte ukazatel na panel a klikněte na tlačítko Zavřít .

 • Zavření všech panelů kromě aktuálního: Podržte klávesu Alt a klikněte na tlačítko Zavřít u stávajícího panelu.

 • Zobrazení řádku panelů v okně, které žádné panely neobsahuje: V aplikaci použijte příkaz Zobrazit > Zobrazit řádek panelů.

Tip: Rychlý způsob, jak otevřít nové okno v situaci, kdy jsou panely v předvolbách Docku nastaveny na Vždy nebo Jen na celé obrazovce, je použití kombinace kláves Alt-Cmd-N.

Změna velikosti a minimalizace oken

 • Ruční změna velikosti okna: Přetáhněte okraj okna (horní, dolní nebo boční). Případně roztáhněte konkrétní okraj okna tím, že na něj dvakrát kliknete.

 • Maximalizace okna: Stiskněte a podržte klávesu Alt a klikněte na zelené maximalizační tlačítko v levém horním rohu okna aplikace. Dalším kliknutím na toto tlačítko se stisknutou klávesou Alt se vrátíte k předchozí velikosti okna.

  Okno můžete maximalizovat také dvojím kliknutím na záhlaví aplikace (příslušná volba v předvolbách Docku musí být nastavena na „zvětšení“).

 • Minimalizace okna: Klikněte na žluté minimalizační tlačítko v levém horním rohu okna nebo stiskněte Cmd-M.

  V předvolbách Docku můžete nastavit předvolbu, která minimalizuje okno po dvojím kliknutí na jeho záhlaví.

Některá okna nelze přesouvat, ani měnit jejich velikost.

Rychlé přepínání mezi okny aplikace

Když je otevřeno více aplikací a oken, vyhledání požadované aplikace může být obtížné. K pohybu mezi aplikacemi můžete v takovém případě používat klávesové zkratky.

 • Rychlé přepnutí na předchozí aplikaci: Stiskněte kombinaci kláves Cmd-Tab.

 • Posun přes všechny otevřené aplikace: Stiskněte a podržte klávesu Cmd, stiskněte klávesu Tab, pomocí klávesy se šipkou vlevo nebo vpravo přejděte na požadovanou aplikaci a nakonec stisknutí klávesy Cmd uvolněte.

  Pokud si během procházení změnu aplikace rozmyslíte, stiskněte klávesu Esc nebo klávesu tečky a stisknutí klávesy Cmd uvolněte.

Zavření okna

 • Klikněte na červené zavírací tlačítko v levém horním rohu okna nebo stiskněte Cmd-W.

  Pokud je v aplikaci otevřeno více oken, například v Safari nebo Mailu, se zavřením okna nedojde současně i k zavření aplikace. Pokud chcete takovouto aplikaci ukončit, klikněte na její název na řádku nabídek a použijte příkaz Ukončit [aplikace]. Více informací viz Ukončení aplikací.

Aktivní aplikaci můžete skrýt nebo ukončit stisknutím kláves Cmd-H nebo Cmd-Q.

V mnoha aplikacích, jako je například Kalendář nebo Mail, je vhodné pracovat v režimu celé obrazovky, kdy aplikace zaplní celou plochu monitoru. Jindy se zase může hodit otevřít souběžně ještě druhou aplikaci a používat obě v tzv. rozděleném zobrazení. Více informací viz Použití aplikací na celé obrazovce nebo v rozděleném zobrazení.