Języki

OS X: skróty klawiaturowe

Skrót klawiaturowy to sposób wywołania funkcji w systemie OS X przez naciśnięcie kombinacji klawiszy na klawiaturze. Poznaj najczęściej używane skróty klawiaturowe w systemie OS X.

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych

Aby zastosować skrót klawiaturowy, należy nacisnąć klawisz modyfikujący wraz z klawiszem znaku. Na przykład naciśnięcie klawisza Command (klawisza z symbolem ), a następnie klawisza C powoduje skopiowanie zaznaczonego elementu do schowka. Takie połączenie jest także określane jako skrót klawiaturowy Command-C. W menu aplikacji można znaleźć klawisze, które składają się na skróty klawiaturowe.

Klawisz modyfikujący wchodzi w skład wielu skrótów klawiaturowych. Zmienia on sposób, w jaki system OS X interpretuje naciśnięcia innych klawiszy lub kliknięcia myszą czy kliknięcia na gładziku. Do klawiszy modyfikujących zalicza się następujące klawisze: Command, Shift, Opcja, Control, Caps Lock, Fn. Te klawisze są oznaczone specjalnymi symbolami w menu oraz innych miejscach systemu OS X:

Klawisz Command
Klawisz Control
Klawisz Opcja
Klawisz Shift
Klawisz Caps Lock
fn Klawisz funkcyjny

Jeśli klawisz fn jest używany z klawiszami w górnym rzędzie klawiatury, klawisze te wykonują inne funkcje. Jeśli na przykład skrót klawiaturowy to Control-F2, na klawiaturze naciskasz klawisze fn-Control-Jasność. Jeżeli przyjrzysz się bliżej klawiszowi Jasność w górnym rzędzie klawiatury, zauważysz symbol F2 oznaczający, że ten klawisz działa jako klawisz funkcyjny (F2 lub funkcja 2) w przypadku jednoczesnego naciśnięcia klawisza fn.

Jeżeli korzystasz z klawiatury innej niż Apple, która zawiera klawisz Windows, Alt ma tę funkcję co naciśnięcie klawisza Opcja, a klawisz Windows wykonuje te same funkcje, co klawisz Command. Możesz zmienić sposób interpretacji funkcji tych klawiszy w okienku preferencji Klawiatura w oknie Preferencje systemowe

Skróty dostępne podczas uruchamiania komputera

Użyj tych kombinacji klawiszy w celu zmiany sposobu uruchamiania komputera. Klawisz lub kombinację klawiszy należy nacisnąć niezwłocznie po uruchomieniu komputera Mac i trzymać do momentu wykonania/pojawienia się oczekiwanej funkcji. Np. naciśnij i przytrzymaj klawisz Opcja w trakcie uruchomienia komputera do momentu wyświetlenia Menedżera uruchamiania.

Uwaga: Jeżeli korzystasz z klawiatury wyprodukowanej przez inną firmę niż Apple, klawisz Alt pełni zazwyczaj tę samą funkcję co klawisz Opcja. Jeżeli ten klawisz modyfikujący nie działa, spróbuj użyć klawiatury firmy Apple.

Opcja lub Alt Wyświetla wszystkie woluminy rozruchowe (Menedżer uruchamiania).
Shift Uruchamia komputer w trybie bezpiecznym
Lewy Shift Zapobiega automatycznemu logowaniu.
C Uruchamia komputer z nośnika rozruchowego (DVD, CD, napęd USB).
T Uruchamia komputer w trybie dysku twardego.
N Uruchamia komputer z serwera NetBoot.
X Wymusza uruchomienie systemu OS X (jeśli komputer zawiera też woluminy startowe systemu innego niż OS X).
D Umożliwia użycie programu Test sprzętu Apple.
Command-R Powoduje użycie funkcji odzyskiwania systemu OS X (system OS X Lion lub nowszy).
Command-V Uruchamia komputer w trybie opisowym
Command-S Uruchamia komputer w trybie pojedynczego użytkownika.
Command-Opcja-P-R Zeruje pamięć NVRAM/parameteryczną pamięć RAM
Przytrzymanie klawisza wysuwania nośnika z napędu (⏏) lub klawisza F12 albo przytrzymanie przycisku myszy lub przycisku gładzika Wysuwa płytę.

Skróty dostępne podczas usypiania i wyłączania komputera 

Użyj tych kombinacji klawiszy po uruchomieniu komputera Mac w celu uśpienia, wyłączenia lub ponownego uruchomienia komputera.

Przycisk zasilania Stuknięcie powoduje włączenie komputera. W systemie OS X Mavericks, przy włączonym komputerze, stuknięcie tego przycisku powoduje uśpienie lub wybudzenie komputera.
Przytrzymanie naciśniętego przycisku zasilania przez 1,5 sekundy Wyświetla okno dialogowe ponownego uruchamiania/usypiania/wyłączania w systemie OS X Mavericks.
Przytrzymanie naciśniętego przycisku zasilania przez 5 sekund Wymusza wyłączenie komputera Mac.
Command-Control-przycisk zasilania Wymusza ponowne uruchomienie komputera Mac.
Control-klawisz wysuwania nośnika (⏏) Wyświetla okno dialogowe ponownego uruchamiania/usypiania/wyłączania.
Command-Opcja-klawisz wysuwania nośnika (⏏) Przełącza komputer w tryb uśpienia.
Command-Control-klawisz wysuwania nośnika (⏏) Zamyka wszystkie aplikacje (po zaproponowaniu zachowania zmian w otwartych dokumentach), a następnie uruchamia ponownie komputer.
Command-Opcja-Control-klawisz wysuwania nośnika (⏏) Zamyka wszystkie aplikacje (po zaproponowaniu zachowania zmian w otwartych dokumentach), a następnie wyłącza komputer.
Shift-Control-klawisz wysuwania nośnika (⏏) Wprowadza wszystkie monitory w tryb uśpienia.

Tworzy zrzuty ekranu.

Używaj tych skrótów klawiaturowych do robienia zdjęć zawartości ekranu. Możesz również użyć aplikacji Grab (znajdującej się w katalogu Narzędzia) w celu wykonywania zrzutów ekranu.

Command-Shift-3 Przechwytuje zawartość ekranu do pliku.
Command-Shift-Control-3 Przechwytuje zawartość ekranu do schowka.
Command-Shift-4 Jeśli chcesz zachować obraz wybranego fragmentu ekranu w pliku. Naciśnij spację, aby zachować obraz samego okna.
Command-Shift-Control-4 Jeśli chcesz przechwycić obraz wybranego fragmentu ekranu do schowka. Naciśnij spację, aby przechwycić obraz samego okna.

Inne skróty w aplikacjach i w systemie OS X

Niniejsze skróty klawiaturowe działają w większości aplikacji.

Command-Spacja Pokazuje lub ukrywa pole wyszukiwania narzędzia Spotlight.
(jeśli jednocześnie jest wykorzystywane wiele języków, możliwe jest przełączanie między włączonymi systemami pisma)
Command-Opcja-Spacja Pokazuje okno wyników wyszukiwania narzędzia Spotlight (jeśli zainstalowano wiele języków, możliwe jest przełączanie między układami klawiatury i metodami wprowadzania danych w obrębie danego pisma).
Command-Tab Przechodzi do następnej ostatnio używanej aplikacji na liście otwartych aplikacji.
Command-Shift-Tab Przechodzi wstecz na liście otwartych aplikacji (posortowanych według czasu ostatniego użycia).
Shift-Tab Nawiguje między formantami w przeciwnym kierunku.
Control-Tab Przenosi fokus na następną grupę formantów w oknie dialogowym lub na następną tabelę (klawisz Tab powoduje przejście do następnej komórki).
Shift-Control-Tab Przenosi fokus na poprzednią grupę formantów.
Opcja-klawisz wysuwania nośnika (⏏) Wysuwa nośnik z drugiego napędu nośników optycznych (jeśli są zainstalowane dwa napędy).
Command-F1 Przełącza funkcję „Monitory lustrzane” w konfiguracjach z wieloma monitorami
Command-F2 Przełącza tryb wyświetlacza.
Command-F3 Pokazuje biurko
Command-F5 Włącza/wyłącza funkcję VoiceOver.
Opcja-F1 lub Opcja-F2 Otwiera okienko Preferencji systemowych „Monitory”.
Opcja-F3 lub Opcja-F4 Otwiera preferencje widoku Mission Control.
Opcja-F10 lub F11 lub F12 Otwiera preferencje dźwięku.
Shift-Control-F6 Przenosi fokus na poprzedni panel.
Control-F7 Tymczasowo zastępuje bieżący tryb dostępu z klawiatury w oknach i oknach dialogowych.
Control-F8 Powoduje przejście do menu stanu na pasku menu.
Command-akcent (`) Uaktywnia następne otwarte okno w przedniej aplikacji.
Command-Shift-akcent (`) Uaktywnia poprzednie otwarte okno w przedniej aplikacji.
Command-Opcja-akcent (`) Przenosi fokus na szufladkę okna.
Command-minus (–) Zmniejsza rozmiar zaznaczonego elementu.
Command-{ Wyrównuje zaznaczenie do lewej.
Command-} Wyrównuje zaznaczenie do prawej.
Command-| Wyrównuje zaznaczenie do środka.
Command-dwukropek (:) Wyświetla okno Pisownia i gramatyka.
Command-średnik (;) Znajduje błędnie napisane wyrazy w dokumencie.
Command-przecinek (,) Otwiera okno preferencji przedniej aplikacji.
Command-Opcja-Control-przecinek (,) Zmniejsza kontrast ekranu.
Command-Opcja-Control-kropka (.) Zwiększa kontrast ekranu.
Command-znak zapytania (?) Otwiera pomoc aplikacji w Przeglądarce pomocy.
Command-Opcja-/ Włącza lub wyłącza wygładzanie czcionek.
Command-Shift-= Zwiększa rozmiar zaznaczonego elementu.
Command-A Podświetla każdy element w dokumencie lub oknie albo wszystkie znaki w polu tekstowym.
Command-B Pogrubia zaznaczony tekst lub włącza/wyłącza pogrubienie tekstu.
Command-C Kopiuje zaznaczone dane do schowka.
Command-Shift-C Wyświetla okno Kolory.
Command-Opcja-C Kopiuje ustawienia formatowania zaznaczonego elementu i umieszcza je w schowku.
Command-Opcja-V Wkleja (stosuje) ustawienia formatowania ze schowka do zaznaczonego obiektu.
Command-Opcja-D Pokazuje lub ukrywa Dock.
Command-Control-D Wyświetla definicję zaznaczonego wyrazu.
Command-D Wybiera folder Biurko w oknach dialogowych Otwórz i Zachowaj lub wybiera przycisk „Nie zachowuj” w oknach dialogowych zawierających ten przycisk.
Command-Delete Wybiera przycisk „Nie zachowuj” w oknach dialogowych zawierających przycisk Usuń lub Nie zachowuj.
Command-E Powoduje użycie zaznaczenia w funkcji znajdowania.
Command-F Otwiera okno Znajdowanie.
Command-Opcja-F Powoduje przejście do formantu pola wyszukiwania.
Command-G Znajduje następne wystąpienie zaznaczenia.
Command-Shift-G Znajduje poprzednie wystąpienie zaznaczenia.
Command-H Ukrywa okna aktualnie uruchomionej aplikacji.
Command-Opcja-H Ukrywa okna wszystkich pozostałych uruchomionych aplikacji.
Command-I Pochyla zaznaczony tekst lub włącza/wyłącza pochylenie tekstu.
Command-Opcja-I Wyświetla okno inspektora.
Command-M Minimalizuje aktywne okno do Docka.
Command-Opcja-M Minimalizuje wszystkie okna aktywnej aplikacji do Docka.
Command-N Tworzy nowy dokument w przedniej aplikacji.
Command-O Wyświetla okno dialogowe umożliwiające wybranie dokumentu do otwarcia w przedniej aplikacji.
Command-P Wyświetla okno dialogowe Drukowanie.
Command-Shift-P Wyświetla okno dialogowe umożliwiające określenie parametrów drukowania (okno Układ kartki).
Command-Q Zamyka przednią aplikację.
Command-S Zachowuje aktywny dokument.
Command-Shift-S Wyświetla okno dialogowe Zachowaj jako lub duplikuje bieżący dokument.
Command-T Wyświetla okno Czcionki.
Command-Opcja-T Pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi.
Command-U Podkreśla zaznaczony tekst lub włącza/wyłącza podkreślenie.
Command-V Wkleja zawartość schowka w punkcie wstawiania.
Command-Opcja-V Stosuje styl danego obiektu do zaznaczonego obiektu (polecenie Wklej styl).
Command-Shift-Opcja-V Stosuje styl otaczającego tekstu do wstawionego obiektu (polecenie Wklej i dostosuj styl).
Command-Control-V Stosuje ustawienia formatowania do zaznaczonego obiektu (Wklej linijkę).
Command-W Zamyka przednie okno.
Command-Shift-W Zamyka plik i powiązane z nim okna.
Command-Opcja-W Zamyka wszystkie okna w aplikacji bez zamykania jej.
Command-X Usuwa zaznaczenie i umieszcza je w schowku.
Command-Z Cofa poprzednie polecenie (niektóre aplikacje umożliwiają cofanie wielu poleceń)
Command-Shift-Z Przywraca poprzednie polecenie (niektóre aplikacje umożliwiają przywracanie wielu poleceń).
Control-Spacja Przełącza między bieżącym i poprzednim źródłem wprowadzania.
Opcja-Control-Spacja Przełącza między wszystkimi włączonymi źródłami wprowadzania.
Command-Opcja-Esc wybiera aplikację do wymuszenia zamknięcia.
Command-Shift-Opcja-Esc (przytrzymane przez 3 sekundy) Wymusza zamknięcie przedniej aplikacji.
Command-lewy nawias kwadratowy ([) Powoduje przejście do poprzedniej strony w przeglądarce.
Command-prawy nawias kwadratowy (]) Powoduje przejście do następnej strony w przeglądarce.

Skróty zaznaczania tekstu

Korzystaj z tych skrótów klawiaturowych w celu edycji tekstu w polu lub dokumencie.

fn-Delete Usuwa znak na prawo od kursora (dotyczy wbudowanej klawiatury przenośnego komputera Mac).
fn-Strzałka w górę Przewija w górę o jedną stronę (tak samo, jak przy użyciu klawisza Page Up).
fn-Strzałka w dół Przewija w dół o jedną stronę (tak samo, jak przy użyciu klawisza Page Down).
fn-Strzałka w lewo Przewija do początku dokumentu (tak samo, jak przy użyciu klawisza Home).
fn-Strzałka w prawo Przewija do końca dokumentu (tak samo, jak przy użyciu klawisza End).
Command-Strzałka w prawo Przenosi punkt wstawiania tekstu na koniec bieżącego wiersza.
Command-Strzałka w lewo Przenosi punkt wstawiania tekstu na początek bieżącego wiersza.
Command-Strzałka w dół Przenosi punkt wstawiania tekstu na koniec dokumentu.
Command-Strzałka w górę Przenosi punkt wstawiania tekstu na początek dokumentu.
Opcja-Strzałka w prawo Przenosi punkt wstawiania tekstu na koniec następnego wyrazu.
Opcja-Strzałka w lewo Przenosi punkt wstawiania tekstu na początek poprzedniego wyrazu.
Opcja-Delete Usuwa wyraz znajdujący się na lewo od kursora oraz wszelkie spacje lub znaki interpunkcyjne umieszczone za wyrazem.

Command-Shift-Strzałka w prawo

Zaznacza tekst między punktem wstawiania a końcem bieżącego wiersza*.
Command-Shift-Strzałka w lewo Zaznacza tekst między punktem wstawiania a początkiem bieżącego wiersza.*
Command-Shift-Strzałka w górę Zaznacza tekst między punktem wstawiania a początkiem dokumentu*.
Command-Shift-Strzałka w dół Zaznacza tekst między punktem wstawiania a końcem dokumentu.*
Shift-Strzałka w lewo Rozszerza zaznaczenie tekstu o jeden znak w lewo.*
Shift-Strzałka w prawo Rozszerza zaznaczenie tekstu o jeden znak w prawo.*
Shift-Strzałka w górę Rozszerza zaznaczenie tekstu do wiersza powyżej do najbliższej granicy znaków w tej samej lokalizacji w poziomie.*
Shift-Strzałka w dół Rozszerza zaznaczenie tekstu do wiersza poniżej do najbliższej granicy znaków w tej samej lokalizacji w poziomie.*
Shift-Opcja-Strzałka w prawo Rozszerza zaznaczenie tekstu do końca bieżącego wyrazu, a następnie do końca następnego wyrazu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.*
Shift-Opcja-Strzałka w lewo Rozszerza zaznaczenie tekstu do początku bieżącego wyrazu, a następnie do początku poprzedniego wyrazu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.*
Shift-Opcja-Strzałka w dół Rozszerza zaznaczenie tekstu do końca bieżącego akapitu, a następnie do końca następnego akapitu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.*
Shift-Opcja-Strzałka w górę Rozszerza zaznaczenie tekstu do początku bieżącego akapitu, a następnie do początku poprzedniego akapitu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.*
Control-A Przechodzi na początek wiersza lub akapitu.
Control-B Przechodzi o jeden znak do tyłu.
Control-D Usuwa znak znajdujący się z przodu kursora.
Control-E Przechodzi na początek wiersza lub akapitu.
Control-F Przechodzi o jeden znak do przodu.
Control-H Usuwa znak znajdujący się z tyłu kursora.
Control-K Usuwa tekst od znaku znajdującego się z przodu kursora do końca wiersza lub akapitu.
Control-L Wyśrodkowuje kursor lub zaznaczenie w widocznym obszarze.
Control-N Przechodzi o jeden wiersz w dół.
Control-O Wstawia nowy wiersz za kursorem.
Control-P Przechodzi o jeden wiersz w górę.
Control-T Zamienia miejscami znak znajdujący się z tyłu kursora i znak znajdujący się z przodu kursora.
Control-V Przesuwa w dół.

* Uwaga: jeśli nie zaznaczono żadnego tekstu, rozszerzenie rozpocznie się od punktu wstawiania. Jeśli tekst zostanie zaznaczony przez przeciągnięcie, rozszerzenie rozpocznie się od granicy zaznaczenia. Odwrócenie kierunku zaznaczenia spowoduje usunięcie zaznaczenia odpowiedniej jednostki.

Ułatwienia dostępu

Te skróty klawiaturowe są pomocne w sterowaniu komputerem Mac za pomocą klawiatury lub urządzeń wspomagających.

Funkcje dostępności i polecenia klawiaturowe VoiceOver

Command-Opcja-F5 Wyświetla opcje dostępności
Command-F5 lub fn-Command-F5 Włącza lub wyłącza funkcję VoiceOver.
Opcja-Control-F8 lub fn-Opcja-Control-F8 Otwiera narzędzie VoiceOver (jeśli funkcja VoiceOver jest włączona).
Opcja-Control-F7 lub fn-Opcja-Control-F7 Wyświetla menu funkcji VoiceOver (jeśli funkcja VoiceOver jest włączona).
Opcja-Control-średnik (;) Włącza lub wyłącza funkcję VoiceOver.
Command-Opcja-8 Włącza lub wyłącza powiększenie.
Command-Opcja-plus (+) Powiększa.
Command-Opcja-minus (–) Zmniejsza.
Command-Opcja-Control-8 Włącza/wyłącza odwrócenie kolorów ekranu (w systemie OS X Lion lub starszym).
Command-Opcja-Control-przecinek (,) Zmniejsza kontrast (w systemie OS X Lion lub starszym).
Command-Opcja-Control-kropka (.) Zwiększa kontrast (w systemie OS X Lion lub starszym).

Uwaga: może być konieczne włączenie funkcji „Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy” w preferencjach klawiatury, aby umożliwić działanie funkcji VoiceOver i jej menu.

Pełny dostęp z klawiatury

Pełny dostęp z klawiatury umożliwia nawigowanie między elementami ekranu i korzystanie z nich przy użyciu klawiatury. Poniżej znajduje się lista skrótów, które pozwalają na wybieranie i dostosowywanie pól tekstowych, suwaków i innych elementów sterujących. To ustawienie może zostać włączone przez naciśnięcie kombinacji klawiszy Control-F7 lub wybranie funkcji Pełny dostęp klawiatury w okienku Skróty, w preferencjach Klawiatura w oknie Preferencje systemowe. 

Tab Powoduje przejście do następnego elementu sterującego.
Shift-Tab Powoduje przejście do poprzedniego elementu sterującego.
Control-Tab Powoduje przejście do następnego elementu sterującego, gdy jest zaznaczone pole tekstowe.
Klawisze strzałek

Przenoszą do sąsiedniego elementu na liście, sąsiedniej grupy kart lub najbliższego menu lub
przesuwają suwaki i regulatory (strzałki w górę i w dół służą do zwiększania i zmniejszania wartości).

Control-klawisze strzałek Powoduje przejście do elementu sterującego, który znajduje się obok pola tekstowego.
Spacja Zaznacza wyróżniony element menu.
Return lub Enter Powoduje kliknięcie domyślnego przycisku lub wykonanie domyślnej akcji.
Esc Powoduje kliknięcie przycisku Anuluj lub
zamyka menu bez wybrania elementu.

Menu można obsługiwać bez pomocy myszy czy gładzika. Aby umieścić fokus na pasku menu, należy nacisnąć klawisze Control-F2 (Fn-Control-F2 w przypadku klawiatury komputera przenośnego). Następnie należy skorzystać z kombinacji wymienionych poniżej.

Strzałka w lewo i strzałka w prawo Powoduje przejście z jednego menu do drugiego.
Return Otwiera zaznaczone menu.
Strzałka w górę i strzałka w dół Powoduje przejście między elementami zaznaczonego menu.
Wpisanie nazwy elementu menu Powoduje przejście bezpośrednio do danego elementu menu w zaznaczonym menu.
Return Zaznacza element menu.

Opcje dostępności – Przyciski myszy

Gdy funkcja Przyciski myszy jest włączona w preferencjach dostępności, możesz używać klawiatury lub klawiszy numerycznych w celu poruszania wskaźnikiem myszy. 

8 lub 8 na klawiaturze numerycznej Przesuwa w górę.
K lub 2 na klawiaturze numerycznej Przesuwa w dół.
U lub 4 na klawiaturze numerycznej Przesuwa w lewo.
O lub 6 na klawiaturze numerycznej Przesuwa w prawo.
J lub 1 na klawiaturze numerycznej Przesuwa po przekątnej do lewego dolnego rogu.
L lub 3 na klawiaturze numerycznej Przesuwa po przekątnej do prawego dolnego rogu.
7 lub 7 na klawiaturze numerycznej Przesuwa po przekątnej do lewego górnego rogu.
9 lub 9 na klawiaturze numerycznej Przesuwa po przekątnej do prawego górnego rogu.
I lub 5 na klawiaturze numerycznej Naciska przycisk myszy.
M lub 0 na klawiaturze numerycznej Przytrzymuje przycisk myszy.
. (klawisz kropka) Zwalnia/przytrzymuje przycisk myszy.

Skróty w programie Finder

Command-A Zaznacza wszystkie elementy w przednim oknie programu Finder (lub na biurku, jeśli żadne okno nie jest otwarte).
Command-Opcja-A Usuwa zaznaczenie wszystkich elementów.
Command-Shift-A Otwiera katalog Programy.
Command-C Kopiuje zaznaczony element lub tekst do schowka.
Command-Shift-C Otwiera okno Komputer.
Command-D Duplikuje zaznaczony element.
Command-Shift-D Otwiera katalog biurka.
Command-E Wysuwa nośnik.
Command-F Znajduje wszystkie pasujące atrybuty w narzędziu Spotlight.
Command-Shift-F Znajduje pasujące nazwy plików w narzędziu Spotlight.
Command-Opcja-F Powoduje przejście do pola wyszukiwania w otwartym oknie narzędzia Spotlight.
Command-Shift-G Powoduje przejście do katalogu.
Command-Shift-H Otwiera katalog domowy aktualnie zalogowanego użytkownika.
Command-Control-T Dodaje element do paska bocznego (OS X Mavericks).
Command-I Powoduje pobranie informacji.
Command-Opcja-I Pokazuje inspektora.
Command-Control-I Powoduje pobranie informacji podsumowania.
Command-Shift-I Otwiera program iDisk.
Command-J Pokazuje opcje widoku.
Command-K Nawiązuje połączenie z serwerem.
Command-Shift-K Otwiera okno Sieć.
Command-L Tworzy skrót zaznaczonego elementu.
Command-M Minimalizuje okno.
Command-Opcja-M Minimalizuje wszystkie okna.
Command-N Otwiera nowe okno programu Finder.
Command-Shift-N Tworzy nowy katalog.
Command-Opcja-N Tworzy nowy inteligentny katalog.
Command-O Otwiera zaznaczony element.
Command-Shift-Q Wylogowuje.
Command-Shift-Opcja-Q Wylogowuje natychmiast.
Command-R Pokazuje oryginał (skrótu).
Command-T Dodaje kartę programu Finder (OS X Mavericks).
Command-Shift-T Wyświetla lub ukrywa kartę programu Finder (OS X Mavericks).
Command-Opcja-T Wyświetla lub ukrywa pasek narzędzi w oknach programu Finder.
Command-Shift-U Otwiera katalog Narzędzia.
Command-V Wkleja zawartość schowka.
Command-W Zamyka okno.
Command-Opcja-W Zamyka wszystkie okna.
Command-X Wycina zaznaczony obiekt.
Command-Opcja-Y Pokaz slajdów (system Mac OS X 10.5 lub nowszy)
Command-Z Cofa polecenie.
Command-1 Włącza widok ikon.
Command-2 Włącza widok listy.
Command-3 Włącza widok kolumn.
Command-4 Włącza widok Cover Flow (system Mac OS X 10.5 lub nowszy).
Command-przecinek (,) Otwiera preferencje programu Finder.
Command-akcent (`) (na klawiaturze o układzie amerykańskim klawisz akcentu znajduje się nad klawiszem Tab) Przełącza między otwartymi oknami programu Finder.
Command-Shift-znak zapytania (?) Otwiera pomoc komputera Mac.
Command-lewy nawias kwadratowy ([) Powoduje przejście do poprzedniego folderu.
Command-prawy nawias kwadratowy (]) Powoduje przejście do następnego folderu.
Command-Strzałka w górę Otwiera folder, w którym znajduje się bieżący folder.
Command-Control-Strzałka w górę Otwiera folder, w którym znajduje się bieżący folder, w nowym oknie.
Command-Strzałka w dół Otwiera podświetlony element.
Command-Shift-Strzałka w górę Uaktywnia biurko.
Strzałka w prawo (w widoku Lista) Otwiera zaznaczony folder.
Strzałka w lewo (w widoku Lista) Zamyka zaznaczony folder.
Opcja-kliknięcie trójkątnego przycisku rozwijania (w widoku Lista) Otwiera wszystkie foldery znajdujące się w zaznaczonym folderze.
Opcja-dwukrotne kliknięcie Otwiera folder w osobnym oknie i zamyka bieżące okno.
Command-dwukrotne kliknięcie Otwiera folder w osobnym oknie.
Command-kliknięcie nazwy okna Wyświetla foldery zawierające bieżące okno.
Command-Tab Przełącza do następnej aplikacji.
Command-Shift-Tab Przełącza do poprzedniej aplikacji.
Command-Delete Przenosi zaznaczony obiekt do Kosza.
Command-Shift-Delete Opróżnia Kosz.
Command-Shift-Opcja-Delete Opróżnia Kosz bez wyświetlania okna dialogowego potwierdzenia.
Spacja (lub Command-Y) Uruchamia funkcję Szybki przegląd (system Mac OS X 10.5 lub nowszy)
Klawisz Command podczas przeciągania Przenosi przeciągnięty element na inny wolumin lub do innej lokalizacji.
(naciśnięcie klawisza powoduje zmianę ikony wskaźnika)
Klawisz Opcja podczas przeciągania Kopiuje przeciągnięty element.
(naciśnięcie klawisza powoduje zmianę ikony wskaźnika)
Command-Opcja podczas przeciągania Tworzy skrót do przeciągniętego elementu
(naciśnięcie klawisza powoduje zmianę ikony wskaźnika)

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji systemu OS X, W menu Pomoc wyszukaj frazę „skróty klawiaturowe”. Więcej informacji na temat skrótów klawiaturowych można znaleźć w poniższych artykułach.

 

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja: 2014-10-11
Był pomocny?
Tak
Nie
  • Ostatnia modyfikacja: 2014-10-11
  • Artykuł: HT1343
  • Wyświetleń:

    6815
  • Ocena:
    • 100.0

    (1 odpowiedzi)

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu