Ví dụ về chế độ xem lớp – Mathematics (Toán) – đang hiển thị 4 bài tập và 3 học sinh. Ngoài chế độ xem lớp này, thanh bên của Schoolwork còn chứa ba lớp khác (Literature (Ngữ Văn), Science (Khoa Học) và Technology (Công Nghệ)), cùng các chế độ xem Hoạt Động Gần Đây, Bản Nháp, Mục Yêu Thích, Nội Dung Nhập và bản lưu trữ của lớp.

Xem nhanh mọi lớp, bài tập và học sinh

Sử dụng thanh bên trong Schoolwork để xem tất cả các lớp và bài tập (Hoạt Động Gần Đây, Bản Nháp, Mục Yêu Thích, Nội Dung Nhập) hoặc chạm vào mục Tìm Kiếm để tìm kiếm theo tiêu đề bài tập, hoạt động thông qua ứng dụng, tên tệp hoặc tên học sinh. Trong chế độ xem lớp, bạn có thể xem nhanh các bài tập và học sinh được liên kết với lớp.

Giới thiệu về lớp, bài tập, và học sinh trong Schoolwork

Ví dụ về chế độ xem chi tiết bài tập – Integers (Số Nguyên) – cho một lớp Mathematics (Toán), đang hiển thị dữ liệu tiến độ chi tiết của hoạt động được chọn, trong đó có phần trăm hoàn thành, thời gian trung bình đã sử dụng và tổng số từ trung bình của lớp. Mục Tất Cả Hoạt Động cho biết có 5 học sinh chưa hoàn thành hoạt động, bạn còn 43 hoạt động cần xem xét và bạn đã yêu cầu 7 học sinh làm lại bài. Dùng dữ liệu học sinh để xác định những học sinh nào có thể đang rớt lại phía sau.

Xem dữ liệu về tiến độ của lớp và học sinh

Phân công hoạt động cung cấp tiến độ học tập, sau đó sử dụng tiến độ của lớp, chi tiết bài tập và chế độ xem tiến độ học tập để biết tình hình thực hiện của học sinh.

Xem tiến độ của lớp, bài tập và học sinh trong Schoolwork

Ví dụ về tệp cộng tác của học sinh đang hiển thị thông tin chi tiết về tính năng Cộng Tác trong ứng dụng Pages trên iWork.

Chia sẻ tệp và cộng tác với học sinh

Chia sẻ tệp với từng học sinh hoặc với cả lớp, sau đó cộng tác với học sinh trong hoạt động.

Cộng Tác Với Học Sinh Trong Schoolwork

Phiếu thu hoạch trong Schoolwork. Bạn có thể tự tạo câu hỏi với 4 loại câu hỏi khác nhau (nhiều lựa chọn, thanh trượt, trả lời mở, xếp hạng) hoặc sử dụng câu hỏi mẫu hiện có.

Tạo phiếu thu hoạch để khảo sát việc học của học sinh

Dùng phiếu thu hoạch để kiểm tra học sinh trong hoặc sau giờ học và giúp bạn đánh giá mức độ hiểu bài, phản ứng hay sự tham gia của học sinh vào bài tập hoặc hoạt động.

Thêm phiếu thu hoạch

Để duyệt Hướng Dẫn Sử Dụng Schoolwork, hãy chạm vào Mục Lục ở đầu trang.

Nếu bạn cần được hỗ trợ thêm, hãy truy cập Trang web Education Support (Hỗ Trợ Giáo Dục).

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.