macOS High Sierra

การรวม PDF

รวม PDF ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งตั้งแต่สองรายการขึ้นไป ให้เป็น PDF เดียว

คำเตือน: การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในเอกสารการแสดงตัวอย่างจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติถ้าคุณต้องการเก็บ PDF ไฟล์ดั้งเดิมไว้ (นอกเหนือจากไฟล์ที่รวมใหม่) ให้เลือก ไฟล์ > ทำสำเนา เพื่อสร้างสำเนาของ PDF แต่ละไฟล์ก่อนที่จะรวมกัน

เปิด การแสดงตัวอย่าง ให้ฉัน

  1. เปิด PDF ที่คุณต้องการรวม

  2. ใน PDF แต่ละไฟล์ที่เปิดอยู่ ให้เลือก มุมมอง > รูปย่อ เพื่อแสดงรูปย่อต่างๆ ของหน้าในแถบด้านข้าง

  3. ลากรูปย่อที่คุณต้องการเพิ่ม (กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกเพื่อเลือกหน้าที่ไม่อยู่ติดกัน) ไปยังแถบด้านข้างรูปย่อใน PDF ไฟล์อื่น

    คุณสามารถเพิ่มหน้าไปที่จุดสิ้นสุดของเอกสารหรือระหว่างหน้าในเอกสารได้ลากรูปย่อเพื่อจัดลำดับเอกสารใหม่

    เคล็ดลับ: ในการเพิ่ม PDF ทั้งเอกสารไปที่รายการเริ่มต้นหรือรายการสุดท้ายของ PDF อีกเอกสารหนึ่ง ให้ลากไอคอน PDF ใน Finder ไปที่แถบด้านข้างของเอกสารที่เปิด