macOS High Sierra

จัดรูปแบบข้อความในสมุด

คุณสามารถเพิ่มข้อความไปยังสมุดภาพ จากนั้นเปลี่ยนลักษณะของข้อความโดยเลือกตัวเลือกแบบอักษรอื่นคุณยังสามารถคัดลอกและวางลักษณะข้อความไปยังข้อความอื่นในสมุดของคุณ

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

การเพิ่มหรือจัดรูปแบบข้อความในหน้าสมุด

 1. คลิกสมุดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิกสองครั้งที่หน้าที่คุณต้องการเพิ่มหรือจัดรูปแบบข้อความ

 3. หากหน้ายังไม่มีข้อความ ให้คลิกปุ่มตัวเลือก ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกเค้าโครงหน้าที่รวมข้อความไว้อยู่

 4. ป้อนหรือแก้ไขข้อความ

 5. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • จัดรูปแบบข้อความโดยใช้เครื่องมือในหน้าต่างตัวเลือกข้อความ

   หน้าต่างตัวเลือกข้อความ
  • เลือก แก้ไข > แบบอักษร จากนั้นเลือกคำสั่งการจัดรูปแบบข้อความที่คุณต้องการ

การปรับใช้การจัดรูปแบบข้อความกับข้อความที่คล้ายคลึงกันในสมุด

คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ จากนั้นปรับใช้การจัดรูปแบบข้อความกับข้อความที่คล้ายคลึงกันในส่วนอื่นของสมุดตัวอย่างเช่น หากคุณชอบลักษณะของข้อความในกล่องชื่อเรื่อง คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบนั้นไปยังข้อความชื่อเรื่องอื่นๆ ทั้งหมดในสมุดได้

 1. คลิกสมุดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิกสองครั้งที่หน้า จากนั้นคลิกสองครั้งที่ข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 3. เลือก แก้ไข > แบบอักษร > คัดลอกลักษณะ

 4. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นเลือก แก้ไข > แบบอักษร > วางลักษณะ

การจัดรูปแบบข้อความได้ปรับใช้กับช่องข้อความที่เลือก

การแสดงหรือซ่อนหมายเลขหน้าในสมุด

หากชุดรูปแบบสมุดที่คุณกำลังใช้จะมีหมายเลขหน้ารวมอยู่ด้วย คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใส่หมายเลขหน้าในสมุดหรือไม่

 1. คลิกสมุดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิกปุ่มการตั้งค่าสมุด ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “แสดงหมายเลขหน้า”

  หากคุณใช้ชุดรูปแบบที่ไม่มีหมายเลขหน้า กล่องกาเครื่องหมายนี้จะไม่มีให้ใช้

หากคุณเห็นการเตือน (สามเหลี่ยมสีแดง) ในขณะที่ทำงานอยู่กับสมุด

หากคุณเห็นสามเหลี่ยมสีแดงที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ขณะที่ทำงานอยู่กับสมุด แสดงว่ามีข้อความที่มีขนาดไม่พอดีกับพื้นที่ว่าง ทั้งนี้เป็นเพราะแบบอักษรมีขนาดใหญ่เกินไปหรือข้อความใช้อักขระหลายตัวเกินไป

ไอคอนการเตือนรูปสามเหลี่ยม

ในการแก้ไขการเตือน ให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

 • ลดขนาดพื้นที่ที่ข้อความใช้โดยเปลี่ยนแบบอักษร แบบอักษรตัวพิมพ์ หรือขนาดของข้อความ

 • แก้ไขข้อความเพื่อให้ใช้คำน้อยลง