macOS High Sierra

การเพิ่มและเอารูปภาพในสมุดออก

คุณสามารถเพิ่มและเอารูปภาพออกในสมุดได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: เค้าโครงหน้าของหน้าสมุดจะกำหนดว่าคุณสามารถเพิ่มสิ่งใดได้ รวมถึงจำนวนรูปภาพที่พอดีกับหน้าสมุดหากคุณต้องการเปลี่ยนจำนวนรูปภาพบนหน้า ให้เปลี่ยนเค้าโครงของหน้า

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

 1. คลิกสมุดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • การเพิ่มรูปภาพไปยังกรอบรูปภาพที่ว่าง:ลากรูปภาพจากพื้นที่ของแอพรูปภาพที่ด้านล่างของหน้าต่างไปยังกรอบรูปภาพ

   หน้าต่างรูปภาพที่แสดงหน้าของสมุดพร้อมพื้นที่รูปภาพที่ด้านล่างสุด

   หากรูปภาพที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของแอพรูปภาพ ให้คลิก เพิ่มรูปภาพ เลือกรูปภาพ จากนั้นคลิก เพิ่ม

   ลากขอบด้านบนพื้นที่ของแอพรูปภาพเพื่อเปลี่ยนขนาดและจำนวนของรูปภาพที่แสดงอยู่

  • การเพิ่มรูปภาพที่เลือกไปยังกรอบที่ว่างโดยอัตโนมัติ:เลือกรูปภาพเดียวหรือหลายรูปในพื้นที่ของแอพรูปภาพ จากนั้นคลิก เติมโดยอัตโนมัติ

  • เพิ่มรูปภาพไปยังกรอบที่ว่างทั้งหมดในหน้าโดยอัตโนมัติ:คลิกสองครั้งที่หน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก เติมโดยอัตโนมัติ

  • การเพิ่มรูปภาพไปยังกรอบที่ว่างทั้งหมดในสมุดโดยอัตโนมัติ:ในขณะที่กำลังดูหน้าทั้งหมดของสมุด ให้คลิก เติมโดยอัตโนมัติ

  • การย้ายรูปภาพจากหน้าไปยังพื้นที่ของแอพรูปภาพหรือหน้าอื่น:วางตำแหน่งของตัวชี้ไว้เหนือรูปภาพ คลิกและกดค้างไว้จนกว่ารูปภาพเด้งออกมาจากกรอบ จากนั้นลากรูปภาพไปยังพื้นที่ของแอพรูปภาพหรือตำแหน่งอื่น

  • การเอารูปภาพออกจากพื้นที่ของแอพรูปภาพ:คลิกรูปภาพเพื่อเลือก จากนั้นกด Delete

  • การเอารูปภาพออกจากหน้า:คลิกสองครั้งในหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน คลิกรูปภาพเพื่อเลือก แล้วกดลบ

  • การเอารูปภาพที่จัดวางอยู่ในหน้าออกทั้งหมด:คลิกสองครั้งที่หน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คลิก ล้างรูปภาพที่จัดวาง จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ

  • การเอารูปภาพที่จัดวางอยู่ในสมุดออกทั้งหมด:ในขณะที่กำลังดูหน้าทั้งหมดของสมุด ให้คลิก ล้างรูปภาพที่จัดวาง จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ

เคล็ดลับ: คุณสามารถสลับรูปภาพสองรูปบนหน้าได้อย่างรวดเร็ววางตำแหน่งของตัวชี้ไว้เหนือรูปภาพ คลิกและกดค้างไว้จนกว่ารูปภาพเด้งออกมาจากกรอบ จากนั้นวางรูปภาพไว้บนรูปภาพอื่น