macOS High Sierra

เพิ่มแผนที่ลงในสมุดภาพ

คุณสามารถเพิ่มแผนที่ไปยังสมุดภาพของคุณเพื่อแสดงรูปภาพในสมุดว่าได้ถ่ายภาพมาจากที่ใดคุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งของคุณเองไปยังแผนที่ แล้วเปลี่ยนวิธีการปรากฏของแผนที่ได้

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

การเพิ่มหรือเอาแผนที่ออก

 1. คลิกสมุดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิกสองครั้งที่หน้าที่คุณต้องการเพิ่มแผนที่ไปยัง

 3. คลิกปุ่มตัวเลือก ในแถบเครื่องมือ

 4. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • การเพิ่มแผนที่:เลือกเค้าโครงหน้าที่มีแผนที่

   หน้าต่างตัวเลือกเค้าโครงที่แสดงเค้าโครงแผนที่
  • การเอาแผนที่ออก:เลือกเค้าโครงหน้าอื่น

การแก้ไขและจัดตำแหน่งแผนที่ใหม่

 1. คลิกสมุดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิกสองครั้งที่หน้าที่มีแผนที่ จากนั้นเลือกแผนที่

  ข้อสำคัญ: ต้องแน่ใจว่าได้เลือกแผนที่ ไม่ใช่หน้าสมุด

 3. คลิกปุ่มตัวเลือก ในแถบเครื่องมือ

 4. ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การเปลี่ยนลักษณะของแผนที่:คลิกเมนูป๊อปอัพแผนที่ แล้วเลือก มาตรฐาน ผสม หรือดาวเทียม

  • การแสดงหรือซ่อนป้ายข้อความสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพบนแผนที่:เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงป้ายเครื่องหมาย

   แผนที่ในสมุดที่มีปุ่มตัวเลือกอยู่ด้านใต้ และหน้าต่างตัวเลือกแผนที่เปิดขึ้นทางด้านขวา
  • การซูมเข้าหรือซูมออกบนแผนที่:ลากแถบเลื่อนซูมแผนที่

  • การจัดตำแหน่งแผนที่ในกรอบใหม่:ลากแผนที่ขึ้น ลง ไปทางซ้ายหรือทางขวา

การเพิ่ม เอาออก และตั้งชื่อเครื่องหมายสถานที่ใหม่บนแผนที่

หลังจากคุณเพิ่มแผนที่ไปยังหน้าสมุด ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อมโยงกับรูปภาพของคุณจะแสดงบนแผนที่โดยอัตโนมัติคุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่ และเพิ่มเครื่องหมายสถานที่ไปยังแผนที่

 1. คลิกสมุดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิกสองครั้งที่หน้าที่มีแผนที่ จากนั้นเลือกแผนที่

  ข้อสำคัญ: ต้องแน่ใจว่าได้เลือกแผนที่ ไม่ใช่หน้าสมุด

 3. คลิกปุ่มตัวเลือก ในแถบเครื่องมือ

 4. ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  แผนที่ในสมุดที่มีปุ่มตัวเลือกอยู่ด้านใต้ และหน้าต่างตัวเลือกแผนที่เปิดขึ้นทางด้านขวา
  • การเพิ่มเครื่องหมายสถานที่ใหม่:คลิกปุ่มเพิ่ม (+)เครื่องหมายสถานที่ปรากฏขึ้นวางตำแหน่งของตัวชี้ไว้เหนือเครื่องหมายสถานที่ คลิกและกดค้างจนกว่าวงกลมสีแดงขยายขึ้น จากนั้นลากวงกลมไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการคลิกสองครั้งที่ชื่อเครื่องหมายสถานที่ และป้อนชื่อตำแหน่งที่ตั้งหรือคำอธิบาย

  • การเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งไปยังแผนที่ด้วยตนเอง:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ แล้วเลือก ปักหมุดเครื่องหมายจะปรากฏบนแผนที่ และตำแหน่งที่ตั้งจะปรากฏในรายการสถานที่คลิกสองครั้งที่ชื่อของตำแหน่งที่ตั้งใหม่ แล้วป้อนชื่อหรือคำอธิบาย

  • การเอาเครื่องหมายสถานที่ออก:คลิกเพื่อเลือกชื่อสถานที่ในรายการสถานที่ (คลิกชื่อ ไม่ใช่กล่องกาเครื่องหมาย) จากนั้นคลิกปุ่มเอาออก (-)

  • การแสดงหรือซ่อนเครื่องหมายสถานที่:เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อสถานที่

  • การตั้งชื่อตำแหน่งที่ตั้งของแผนที่ใหม่:คลิกสองครั้งที่ชื่อตำแหน่งที่ตั้งในรายการสถานที่และป้อนชื่อใหม่