macOS High Sierra

ใช้นามแฝงอีเมล

นามแฝงอีเมลเป็นเหมือนกับชื่อเล่นสำหรับที่อยู่อีเมลจริงของคุณ นามแฝงจะปกปิดที่อยู่จริงของคุณและช่วยเก็บไว้เป็นความลับเมื่อคุณส่งข้อความโดยใช้นามแฝง ผู้รับของคุณจะเห็นนามแฝงแทนที่อยู่อีเมลจริงของคุณตัวอย่างเช่น เควิน แองเจิล สามารถส่งข้อความจากนามแฝง webmaster@example.org แทนที่จะเป็น kevin_angel12@icloud.com ได้

เปิดเมลให้ฉัน

การสร้างหรือเปลี่ยนนามแฝง

  1. เลือก เมล > การตั้งค่า จากนั้นคลิก บัญชี

  2. เลือกบัญชี จากนั้นคลิก ข้อมูลบัญชี

  3. คลิกเมนูป๊อปอัพที่อยู่อีเมล เลือก แก้ไขที่อยู่อีเมล จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

    • เพิ่มนามแฝง:คลิกปุ่มเพิ่ม แล้วป้อนชื่อและที่อยู่อีเมล

    • แก้ไขนามแฝง:คลิกช่องชื่อเต็มหรือที่อยู่อีเมล แล้วเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่อีเมล

    • เอานามแฝงออก:เลือกนามแฝง แล้วคลิกปุ่มเอาออก

การส่งข้อความจากนามแฝง

  • ในข้อความใหม่ ให้เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือช่องจาก แล้วคลิกเมนูป๊อปอัพที่ปรากฏ จากนั้นเลือกนามแฝงอีเมล