บริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายคืออะไร

บริการช่วยเหลือฮาร์ดแวร์แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายมีบริการช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์สำหรับการตั้งค่า การติดตั้ง การประกอบ และการเชื่อมต่อในระดับพื้นฐาน โปรดดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริการช่วยเหลือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการช่วยเหลือซอฟต์แวร์แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายมีบริการช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์สำหรับการติดตั้ง การเริ่มต้น หรือการติดตั้งซ้ำ (ไม่รวมถึงการกู้คืนข้อมูล) เมื่อคุณกำหนดองค์ประกอบฮาร์ดแวร์ไว้ตรงตามความต้องการขั้นต่ำของระบบสำหรับซอฟต์แวร์ดังกล่าว โปรดดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริการช่วยเหลือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะได้รับบริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ของ Apple จะมีบริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายมาให้แบบไม่จำกัดจำนวนกรณีภายใน 90 วันแรกนับจากวันที่คุณเริ่มเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Apple Watch Edition มาพร้อมกับบริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 2 ปี โปรดดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริการช่วยเหลือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Apple กำหนดความหมายของ “กรณีบริการช่วยเหลือ” ว่าอย่างไร

กรณีบริการช่วยเหลือของ Apple หมายถึงปัญหาใดปัญหาหนึ่งซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการวิเคราะห์แยกปัญหาออกมาเป็นสาเหตุเดียว Apple มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่ากรณีใดเป็นกรณีบริการช่วยเหลือ กรณีบริการช่วยเหลือจะถือว่าได้รับการแก้ไขแล้วเมื่อลูกค้าได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  1. ข้อมูลที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขอรับโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
  3. การแจ้งว่าปัญหานั้นเกิดจากปัญหาที่ทราบสาเหตุแต่ยังไม่มีการแก้ไข หรือเกิดจากปัญหาที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับบริการช่วยเหลือได้
  4. ข้อมูลที่ระบุว่าปัญหานั้นได้รับการแก้ไขแล้วโดยการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับบริการช่วยเหลือให้เป็นรุ่นที่ใหม่กว่า
  5. การแจ้งว่าปัญหานั้นได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
  6. ข้อมูลที่จำแนกปัญหาว่าเป็นปัญหาของผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น ซึ่งไม่ได้รับบริการช่วยเหลือจาก Apple