โมดูลการเข้ารหัส Apple FIPS v9.0 สำหรับ Intel สำหรับ macOS Mojave 10.14

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมดูลการเข้ารหัสสำหรับ macOS Mojave 10.14 ได้แก่ Apple CoreCrypto Module v9.0 สำหรับ Intel และ Apple CoreCrypto Kernel Module v9.0 สำหรับ Intel

ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือกำหนดค่าโมดูลการเข้ารหัส macOS Mojave ซึ่งได้แก่ Apple CoreCrypto Module v9.0 สำหรับ Intel และ Apple CoreCrypto Kernel Module v9.0 สำหรับ Intel ให้อยู่ใน "โหมด FIPS" เพื่อให้เป็นไปตาม FIPS 140-2 บนอุปกรณ์ที่ใช้งาน macOS Mojave 10.14

สำหรับคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานโมดูลที่เหมาะสม โปรดดูที่ คู่มือบทบาทเจ้าหน้าที่เข้ารหัสสำหรับ Intel สำหรับ macOS Mojave 10.14 ที่เป็นไปตาม FIPS 140-2 (PDF)

การตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (โมดูลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย การตรวจสอบ และคำแนะนำ

วันที่เผยแพร่: