สร้างหนังสือ EPUB ใน Pages

เลือกแม่แบบหนังสือจากแม่แบบที่ออกแบบไว้แล้วมากมายเพื่อสร้างหนังสือ EPUB แบบโต้ตอบที่สามารถดูได้ใน Apple Books

เลือกแม่แบบ

Pages ประกอบด้วยแม่แบบสองหมวดหมู่ที่ออกแบบมาสำหรับสร้างหนังสือ EPUB โดยเฉพาะ หากต้องการเลือกแม่แบบหนังสือ ให้ทำดังนี้

หน้าต่างเลือกแม่แบบหนังสือบน Pages

 1. ใน Pages บน Mac ให้เลือกไฟล์ > ใหม่
  ในตัวจัดการเอกสารใน Pages บน iPhone, iPad, iPod touch หรือบน iCloud.com ให้แตะหรือคลิกปุ่มเอกสารใหม่  
 2. ในหน้าต่างเลือกแม่แบบ ให้เลื่อนลงมาที่แม่แบบหนังสือ
 3. เลือกแม่แบบที่เหมาะกับคอนเทนต์ของคุณมากที่สุด ดังนี้
  • สำหรับหนังสือที่ใช้ข้อความเป็นส่วนใหญ่ ให้เลือกแม่แบบแนวตั้ง แม่แบบแนวตั้งช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้ข้อความแบบจัดเรียงตัวอักษรได้เมื่อส่งออกไปยัง EPUB ในหนังสือ EPUB ที่ส่งออก ข้อความจะปรับตามขนาดหรือแนวของอุปกรณ์ ด้วยเหตุนี้ หนังสือของคุณอาจดูแตกต่างจากเอกสารต้นฉบับเมื่อเปิดใน Apple Books หรือตัวอ่านแบบอื่น*
  • สำหรับหนังสือที่ใช้ภาพเป็นจำนวนมาก หรือจัดรูปแบบคอนเทนต์เป็นคอลัมน์ ให้เลือกแม่แบบแนวนอน แม่แบบแนวนอนจะถูกส่งออกไปยัง EPUB โดยมีเค้าโครงที่กำหนดไว้แล้ว เค้าโครงจะถูกเก็บไว้คงเดิมในหนังสือ EPUB ที่ส่งออก เค้าโครงจะไม่เปลี่ยนแปลงตามขนาดหรือแนวของอุปกรณ์

* หากคุณตัดสินใจว่าต้องการให้เค้าโครงของหนังสือ EPUB แบบแนวตั้งของคุณตรงกันกับเค้าโครงของเอกสาร คุณสามารถส่งออกเอกสารที่ใช้แม่แบบแนวตั้งให้เป็น EPUB ที่ใช้เค้าโครงที่กำหนดไว้ได้เสมอ


สร้างหนังสือใน Pages

หลังจากที่คุณเลือกแม่แบบแล้ว คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ คลังภาพ วิดีโอ รูปร่าง ตาราง แผนภูมิ และภาพวาดของคุณเองลงในเอกสารได้ คุณสามารถบันทึกเสียงลงในหน้าเอกสารของคุณโดยตรง แล้วฟังเสียงนั้นใน EPUB ของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหว ซึ่งจะเล่นใน EPUB ของคุณได้อีกด้วย และหากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือของคุณมีสารบัญ ให้ใช้มุมมองสารบัญใน Pages เพื่อเพิ่มสารบัญ

เมื่อใช้แม่แบบแนวตั้ง หน้าใหม่จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติขณะที่คุณเพิ่มคอนเทนต์ ข้อความของคุณจะเลื่อนจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าโดยอัตโนมัติ  เมื่อใช้แม่แบบแนวนอน คุณต้องเพิ่มหน้าใหม่ด้วยตนเอง

นอกจากนี้คุณสามารถคัดลอกส่วนจากเอกสารการประมวลผลคำไปยังอีกเอกสารหนึ่ง หรือคัดลอกหน้าจากเอกสารเค้าโครงหน้าไปยังอีกเอกสารหนึ่งได้ ดูวิธีคัดลอกและวางหน้าและส่วนต่างๆ ใน iPadiPhone หรือ Mac

หากคุณต้องการให้ข้อความเลื่อนจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าในแม่แบบแนวนอน คุณสามารถใช้กล่องข้อความที่มีการเชื่อมโยงได้

เพิ่มหน้าด้วยตัวเอง

หากต้องการเพิ่มหน้าไปยังแม่แบบแนวนอนบน Mac ให้เลือกแทรก > หน้า

หากต้องการเพิ่มหน้าไปยังแม่แบบแนวนอนบน iPad ให้แตะปุ่มเพิ่มหน้า  ในคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลือกหน้า 

หากต้องการเพิ่มหน้าไปยังแม่แบบแนวนอนบน iPhone หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. แตะเลขหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
 2. แตะค้างไว้ที่รูปย่อของหน้าที่คุณต้องการให้หน้าใหม่ต่อท้าย จากนั้นแตะเพิ่มหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ หากมีหน้าต้นแบบมากกว่าหนึ่งหน้าสำหรับแม่แบบ ให้เลือกหน้าที่คุณต้องการ หากไม่ได้เลือก หน้าว่างจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ
 3. หากต้องการปิดมุมมองรูปย่อของหน้า ให้แตะขอบจับที่อยู่เหนือรูปย่อ


ดูและแชร์หนังสือของคุณ

คุณสามารถดูและแชร์หนังสือ EPUB ของคุณได้ใน Pages บน iPhone, iPad, Mac หรือทางออนไลน์ได้ที่ iCloud.com

Pages บน iPhone หรือ iPad

 1. เปิดเอกสารของคุณใน Pages
 2. แตะปุ่มเพิ่มเติม 
 3. แตะส่งออก
 4. แตะ EPUB
 5. แตะส่ง
 6. หากต้องการดูหนังสือของคุณในแอพหนังสือบนอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือกคัดลอกไปยังแอพหนังสือ หากต้องการแชร์หนังสือ ให้แตะที่แอพ เช่น เมลหรือข้อความ

Pages สำหรับ Mac

 1. เปิดเอกสารของคุณใน Pages
 2. เลือกไฟล์ > ส่งออกไปยัง > EPUB
 3. คลิกถัดไป
 4. เลือกตำแหน่งของหนังสือ แล้วคลิกส่งออก
 5. หากต้องการดูหนังสือในแอพหนังสือบน Mac ของคุณ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์หนังสือ หากต้องการแชร์หนังสือ ให้เลือกไฟล์ใน Finder แล้วคลิกปุ่มแชร์  จากนั้นเลือกวิธีการแชร์หนังสือของคุณ

Pages สำหรับ iCloud

 1. เปิดเอกสารของคุณใน Pages
 2. คลิกปุ่มเครื่องมือ  แล้วเลือก "Download a Copy" (ดาวน์โหลดสำเนา)
 3. คลิก EPUB ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น
 4. คลิกดาวน์โหลด
 5. หากต้องการดูหนังสือในแอพหนังสือบน Mac ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์หนังสือ หากต้องการแชร์หนังสือบน Mac ให้เลือกไฟล์ใน Finder แล้วคลิกไอคอนแชร์ จากนั้นเลือกวิธีการแชร์หนังสือของคุณ


เผยแพร่ไปยัง Apple Books

คุณสามารถเผยแพร่หนังสือของคุณจาก Pages ไปยังร้านหนังสือใน Apple Books ได้โดยตรงบน iPad, iPhone, Mac หรือทางออนไลน์ที่ iCloud.com 


วันที่เผยแพร่: