สร้างหนังสือ EPUB ใน Pages

เลือกแม่แบบหนังสือจากแม่แบบที่ออกแบบไว้แล้วมากมายเพื่อสร้างหนังสือ EPUB แบบโต้ตอบที่สามารถดูได้ใน Apple Books

เลือกแม่แบบ

Pages ประกอบด้วยแม่แบบสองหมวดหมู่ที่ออกแบบมาสำหรับสร้างหนังสือ EPUB โดยเฉพาะ

หน้าต่างตัวเลือกแม่แบบหนังสือบน Pages

หากต้องการเลือกแม่แบบ ให้ทำดังนี้

 1. ทำสิ่งต่อไปนี้ในอุปกรณ์ของคุณ:
  • ใน Pages บน Mac ให้เลือกไฟล์ > ใหม่
  • ในตัวจัดการเอกสารใน Pages บน iPhone, iPad หรือบน iCloud.com ให้แตะหรือคลิกปุ่มเอกสารใหม่ 
 2. ในหน้าต่างเลือกแม่แบบ ให้เลื่อนลงมาที่แม่แบบหนังสือ
 3. เลือกแม่แบบที่เหมาะกับคอนเทนต์ของคุณมากที่สุด ดังนี้
  • สำหรับหนังสือที่ใช้ข้อความเป็นส่วนใหญ่ ให้เลือกแม่แบบแนวตั้ง แม่แบบแนวตั้งช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้ข้อความแบบจัดเรียงตัวอักษรได้เมื่อส่งออกไปยัง EPUB ในหนังสือ EPUB ที่ส่งออก ข้อความจะปรับตามขนาดหรือแนวของอุปกรณ์ ด้วยเหตุนี้ หนังสือของคุณอาจดูแตกต่างจากเอกสารต้นฉบับเมื่อเปิดใน Apple Books หรือแอปโปรแกรมอ่านอื่นๆ*
  • สำหรับหนังสือที่ใช้ภาพเป็นจำนวนมากหรือจัดรูปแบบข้อความเป็นคอลัมน์ ให้เลือกแม่แบบแนวนอน แม่แบบแนวนอนจะถูกส่งออกไปยัง EPUB โดยมีเค้าโครงที่กำหนดไว้แล้ว เค้าโครงจะถูกเก็บไว้คงเดิมในหนังสือ EPUB ที่ส่งออก เค้าโครงจะไม่เปลี่ยนแปลงตามขนาดหรือแนวของอุปกรณ์

* หากคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการให้เค้าโครงของหนังสือ EPUB แนวตั้งของคุณตรงกันกับเค้าโครงของเอกสาร คุณสามารถส่งออกเอกสารที่ใช้แม่แบบแนวตั้งเป็น EPUB ที่ใช้เค้าโครงที่กำหนดไว้ได้เสมอ


สร้างหนังสือใน Pages

หลังจากที่คุณเลือกแม่แบบแล้ว คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ คลังภาพ วิดีโอ รูปร่าง ตาราง แผนภูมิ และภาพวาดของคุณเองลงในเอกสารได้ คุณสามารถบันทึกเสียงลงในหน้าเอกสารของคุณโดยตรง แล้วฟังเสียงนั้นใน EPUB ของคุณได้ คุณยังสามารถทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหวได้ ซึ่งจะเล่นใน EPUB ของคุณ และหากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือของคุณมีสารบัญ ให้ใช้มุมมองสารบัญใน Pages เพื่อเพิ่มสารบัญ

เมื่อใช้แม่แบบแนวตั้ง หน้าใหม่จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติขณะที่คุณเพิ่มคอนเทนต์ ข้อความของคุณจะเลื่อนจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้แม่แบบแนวนอน คุณต้องเพิ่มหน้าใหม่ด้วยตนเอง

นอกจากนี้คุณสามารถคัดลอกส่วนจากเอกสารการประมวลผลคำไปยังอีกเอกสารหนึ่ง หรือคัดลอกหน้าจากเอกสารเค้าโครงหน้าไปยังอีกเอกสารหนึ่งได้ ดูวิธีคัดลอกและวางหน้าและส่วนต่างๆ ใน iPadiPhone หรือ Mac

หากคุณต้องการให้ข้อความเคลื่อนจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งในแม่แบบแนวนอน คุณสามารถใช้กล่องข้อความที่ลิงก์ในเอกสารของคุณได้

เพิ่มหน้าด้วยตนเองในแม่แบบแนวนอน

หากต้องการเพิ่มหน้าไปยังแม่แบบแนวนอนบน Mac ให้เลือกแทรก > หน้า

หากต้องการเพิ่มหน้าไปที่แม่แบบแนวนอนบน iPad ให้ทำดังนี้

 1. แตะปุ่มตัวเลือกมุมมอง  แล้วเปิดรูปย่อของหน้า
 2. แตะรูปย่อของหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ก่อนหน้าใหม่
 3. แตะปุ่มเพิ่มหน้า  ที่ด้านล่างของมุมมองรูปย่อของหน้า แล้วแตะตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

หากต้องการเพิ่มหน้าไปที่แม่แบบแนวนอนบน iPhone ให้ทำดังนี้

 1. แตะเลขหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
 2. แตะปุ่มเพิ่มหน้า  ที่ด้านบนสุดของหน้าจอรูปย่อของหน้า
 3. แตะตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง แล้วแตะเลือก 


ส่งออกเอกสารของคุณเป็น EPUB

ในการสร้างหนังสือ EPUB สำหรับเอกสารของคุณ ให้ส่งออกเอกสารของคุณเป็น EPUB เมื่อคุณส่งออกเอกสารของคุณเป็น EPUB Pages จะประมวลผลภาพโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าหนังสือของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดข้อกำหนดเฉพาะของ EPUB มาตรฐาน

หลังจากที่คุณสร้างหนังสือ EPUB แล้ว คุณสามารถดูและแชร์หนังสือ EPUB ของคุณได้

Pages บน iPhone หรือ iPad

 1. เปิดเอกสารของคุณใน Pages
 2. บน iPhone ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม บน iPad ให้แตะชื่อเอกสารหรือแตะปุ่มเพิ่มเติม แล้วแต่ว่าคุณเห็นอะไรในแถบเครื่องมือ
 3. แตะส่งออก
 4. แตะ EPUB
 5. แตะส่งออก จากนั้นเลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการดูหนังสือของคุณในแอปหนังสือบนอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือกคัดลอกไปยังแอปหนังสือ
  • หากต้องการแชร์หนังสือ ให้แตะที่แอป เช่น เมลหรือข้อความ

Pages สำหรับ Mac

 1. เปิดเอกสารของคุณใน Pages
 2. เลือกไฟล์ > ส่งออกไปยัง > EPUB
 3. คลิกถัดไป
 4. เลือกตำแหน่งของหนังสือ แล้วคลิกส่งออก
 5. หากต้องการดูหนังสือในแอปหนังสือบน Mac ของคุณ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์หนังสือ
 6. หากต้องการแชร์หนังสือ ให้เลือกไฟล์ใน Finder แล้วคลิกปุ่มแชร์ จากนั้นเลือกวิธีการแชร์หนังสือของคุณ

Pages สำหรับ iCloud

 1. เปิดเอกสารของคุณใน Pages
 2. คลิกปุ่มเครื่องมือ แล้วเลือกดาวน์โหลดสำเนา
 3. คลิก EPUB ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น
 4. คลิกดาวน์โหลด
 5. หากต้องการดูหนังสือในแอปหนังสือบน Mac ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์หนังสือ
 6. คุณยังสามารถแชร์หนังสือของคุณกับผู้อื่นใน Pages สำหรับ iCloud ได้โดยทำดังนี้
  • คลิกปุ่มเครื่องมือ แล้วเลือกส่งสำเนา
  • คลิก EPUB ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น
  • เลือกตัวเลือกส่งออก จากนั้นคลิกถัดไป
  • คลิกอีเมล


เผยแพร่ไปยัง Apple Books

คุณสามารถเผยแพร่หนังสือของคุณจาก Pages ไปยังร้านหนังสือใน Apple Books ได้โดยตรงบน iPad, iPhone, Mac หรือทางออนไลน์ที่ iCloud.com


วันที่เผยแพร่: