Przykładowy widok szczegółów materiałów — Integers — dla klasy matematyki, wyświetlający szczegółowe dane dotyczące postępu dla wybranego zadania, z uwzględnieniem procentu ukończenia, średniego czasu i znormalizowanego wyniku dla klasy. Sekcja Wszystkie zadania wskazuje, że 28 uczniów nie ukończyło zadań, masz 5 zadań do sprawdzenia, a 1 uczeń musi jeszcze powtórzyć pracę. Użyj funkcji Dane uczniów, aby określić, którzy uczniowie pozostają w tyle.

Wyświetlanie danych dotyczących postępu klasy i uczniów

Przydziel zadania w materiałach w aplikacjach, które udostępniają postęp uczniów, a następnie użyj widoku szczegółów materiałów, widoku postępu klasy lub widoku postępu ucznia, aby sprawdzić, jak radzą sobie uczniowie.

Wyświetlanie postępu klasy, materiałów i uczniów w aplikacji Zadane

Przykład współdzielonego pliku ucznia (Leong Kevin - Probability Lab 3) w aplikacji iWork Numbers z wyświetlonymi opcjami przycisku Udostępnij.

Udostępnianie plików uczniom i współpraca z uczniami

Można udostępniać pliki poszczególnym uczniom lub całej klasie, a następnie współpracować z uczniami w zakresie zadań w materiałach.

Dodawanie zadań w aplikacji Zadane

Przykładowy widok klasy  — Math —  (Matematyka) z czterema materiałami w widoku Termin: dwoma z terminem na dziś i dwoma z późniejszym terminem. Oprócz widoku Ostatnie pasek boczny aplikacji Zadane zawiera cztery klasy (Literatura, Matematyka, Wiedza i Technologia), sekcję Moja biblioteka z sekcjami Robocze i Ulubione oraz Importy i archiwum klasy muzycznej (2020) dla Township Schools.

Szybkie wyświetlanie wszystkich klas i materiałów

Na pasku bocznym aplikacji Zadane są wyświetlane wszystkie klasy, a także wszelkie ostatnie, robocze i ulubione materiały. W przypadku usunięcia lekcji w aplikacji Zadane można znaleźć przypisane do nich archiwalne materiały w sekcji [Twoja organizacja].

Informacje o klasach, materiałach i uczniach w aplikacji Zadane

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika aplikacji Zadane, stuknij w Spis treści u góry strony.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, odwiedź stronę Wsparcia dla środowisk edukacyjnych.

Był pomocny?
Ograniczenie liczby znaków: 250
Maksymalna liczba znaków to 250.
Dziękujemy za komentarz.