macOS High Sierra

Formátování textu v dokumentech volbou písem a stylů

V mnoha aplikacích můžete formátovat text tak, že v okně Písma vyberete písmo, jeho barvu, velikost a další parametry. Text můžete formátovat také použitím oblíbených stylů nebo převzetím stylů z jiného dokumentu.

Pokud máte Mac s Touch Barem, můžete jej použít k rychlému naformátování vybraného textu.

Použití písem

 1. V dokumentu použijte příkaz Formát nebo Formát > Písmo a pak vyberte Zobrazit písma.

  Pokud se v horní části okna Písma nezobrazují možnosti pro podtržení, barvu a další formátování textu, klikněte na místní nabídku Akce a poté vyberte volbu Zobrazit efekty. Chcete-li při výběru zobrazit náhled vybraných voleb, použijte příkaz Zobrazit náhled z místní nabídky Akce.

 2. Vyberte text, který chcete formátovat, a poté proveďte některou z následujících akcí:

  • Změna písma: Vyberte sbírku, rodinu písem nebo řez (například Tučné). Chcete-li vyhledat písmo, vyberte ve sloupci Sbírka položku Všechna písma a poté zadejte název písma do pole hledání. Pokud v okně Písma nevidíte pole hledání, roztáhněte okno do šířky.

  • Změna velikosti písma: Přetáhněte jezdec nebo vyberte některou velikost ze seznamu. Nejsou-li velikosti zobrazeny, klikněte v místní nabídce Akce na volbu Upravit velikost a poté vyberte Neměnný seznam, Nastavitelný posuvník nebo obojí.

  • Změna barvy písma: Klikněte na tlačítko Barva textu a poté v okně Barvy vyberte požadovanou barvu.

  • Podtržení nebo přeškrtnutí textu: Klikněte na tlačítko Podtržený text nebo Přeškrtnutý text a poté vyberte v místní nabídce některou volbu, například Dvojité. Chcete-li změnit barvu čáry, vyberte v místní nabídce položku Barva a následně kliknutím vyberte barvu.

  • Vložení symbolů a znaků: Klikněte na místní nabídku Akce, vyberte volbu Znaky a poté přetáhněte symbol z Prohlížeče znaků do dokumentu.

  • Nastavení typografických voleb: Klikněte na místní nabídku Akce a vyberte volbu Typografie. Pokud vybrané písmo obsahuje typografické volby, můžete je vybrat nebo jejich výběr zrušit.

Chcete-li změnit barvu pozadí dokumentu, klikněte na tlačítko Barva dokumentu a poté v okně Barva vyberte požadovanou barvu.

Chcete-li nainstalovat a spravovat písma v počítači, použijte volbu Kniha písem. Pokud ji chcete otevřít z okna Písma, klikněte na místní nabídku Akce a poté vyberte volbu Správa písem.

Používání stylů

 • V dokumentu použijte příkaz Formát > Styly nebo Formát > Písmo > Styly a pak na panelu Styly proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Použití oblíbeného stylu pro vybraný text: Vyberte Oblíbené styly, v zobrazené místní nabídce vyberte styl a klikněte na Použít.

  • Převzetí některého stylu použitého v dokumentu: Vyberte volbu Styly dokumentů, pomocí tlačítka Vpřed a Zpět zobrazte požadovaný styl a klikněte na Použít.

  • Uložení stylu vybraného textu jako oblíbeného: Klikněte na Přidat k oblíbeným a zadejte název. Chcete-li použít stejné písmo, řádkování a další prvky jako u vybraného textu, zaškrtněte odpovídající políčka.

  • Vyhledání textu zformátovaného určitým stylem v dokumentu: Vyberte volbu Styly dokumentů, pomocí tlačítka Vpřed a Zpět vyhledejte požadovaný styl a klikněte na Vybrat. Nastavte kritéria pro rozsah hledání a poté klikněte na Vybrat.

Chcete-li vybraný text převést na velká či malá písmena nebo začít každé slovo velkým písmenem, použijte příkaz Úpravy > Velká písmena a pak vyberte požadovanou volbu.