Trang bắt đầu của Safari, đang hiển thị các trang web ưa thích cũng như các trang web truy cập thường xuyên và Gợi ý của Siri.

Dễ dàng truy cập trang web bạn muốn

Xem các trang web ưa thích và các trang web truy cập thường xuyên của bạn trên trang bắt đầu của Safari. Bạn cũng có thể xem Gợi ý của Siri cho các dấu trang, Danh sách đọc, tab iCloud cũng như liên kết được gửi cho bạn trong Tin nhắn.

Cách truy cập nhanh vào trang web bạn muốn trong Safari

Cửa sổ Hình trong hình đang nổi trên một trang web khác.

Phát các video trong cửa sổ nổi

Sử dụng Hình trong hình để xem các video trong cửa sổ nổi mà bạn có thể di chuyển và định cỡ lại.

Cách phát video trong cửa sổ nổi trong Safari

Cửa sổ Safari với phần đầu tiên của địa chỉ trang web được nhập vào trường Tìm kiếm thông minh. Trang web tương tự xuất hiện trong danh sách kết quả bên dưới Chuyển sang tab, vì trang web đó đã được mở trong một tab khác.

Tránh các tab trùng lặp

Nếu bạn bắt đầu truy cập vào trang web mà bạn đã mở trong một tab khác, Safari sẽ giúp bạn dễ dàng truy cập vào trang web trong tab hiện có.

Cách tránh nhân bản các tab trong Safari

Trang web với menu thả xuống Chia sẻ và Lưu vào Sách được chọn.

Lưu trang web để đọc trên iPad của bạn

Khi bạn tìm thấy các trang web và tài liệu PDF trong Safari mà bạn muốn theo dõi, hãy lưu chúng vào Sách. Sau đó, bạn có thể đọc chúng từ iPad.

Cách đọc trang web trong Sách

Để duyệt qua Hướng dẫn sử dụng Safari, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang. Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ Safari.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.