Cửa sổ để thêm các tài khoản internet vào ứng dụng Danh bạ.

Thu thập các liên hệ từ tất cả các tài khoản của bạn

Nếu bạn lưu giữ các liên hệ trong các tài khoản internet khác—chẳng hạn như iCloud, Google hoặc Yahoo—bạn có thể truy cập vào tất cả các liên hệ đó trong Danh bạ.

Cách thêm liên hệ từ các tài khoản internet khác

Cửa sổ để thêm Nhóm thông minh, với một nhóm có tên Câu lạc bộ sách bao gồm các liên hệ có từ “sách” trong trường Ghi chú của họ.

Tạo nhóm tự động

Tạo Nhóm thông minh bằng cách xác định những điều mà một số liên hệ có chung. Ví dụ: bạn có thể tạo Nhóm thông minh có tên Câu lạc bộ sách bao gồm mọi liên hệ có “sách” trong trường Ghi chú của thẻ của họ.

Cách tạo Nhóm thông minh

Cửa sổ Danh bạ với nút Bản đồ bên cạnh địa chỉ đường phố.

Hiển thị trên bản đồ

Muốn xem nơi sinh sống của một trong các liên hệ của bạn? Bạn có thể mở bản đồ ngay từ ứng dụng Danh bạ.

Cách hiển thị địa chỉ của liên hệ trên bản đồ

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng Danh bạ, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.