Luồng công việc Automator với bốn tác vụ.

Hãy để máy Mac thực hiện các tác vụ lặp lại cho bạn

Nếu bạn cần thực hiện cùng các thay đổi đối với nhiều tệp—chẳng hạn như thay đổi các tên tệp hoặc định cỡ lại các hình ảnh—hoặc lưu trữ hay sao lưu các tệp quan trọng, bạn có thể tạo luồng công việc tùy chỉnh và đặt máy Mac thực hiện công việc cho bạn.

Cách tạo luồng công việc

Cửa sổ Automator với tác vụ Chạy AppleScript.

Tạo tập lệnh các tác vụ của riêng bạn

Nếu tác vụ bạn cần tự động hóa không có trong danh sách các tác vụ được tích hợp, bạn có thể thêm tập lệnh của riêng mình, chẳng hạn như các tập lệnh AppleScript và JavaScript cũng như các lệnh shell vào luồng công việc. Chỉ cần thêm tác vụ chạy tập lệnh thích hợp vào luồng công việc và nhập mã tập lệnh hoặc lệnh shell của bạn.

Cách sử dụng tập lệnh AppleScript

Cửa sổ Phím tắt với các phím tắt được liệt kê.

Sử dụng các luồng công việc Automator bằng ứng dụng Phím tắt

Bạn có thể dễ dàng nhập các luồng công việc Automator vào ứng dụng Phím tắt. Các luồng công việc của bạn tự động trở thành tập hợp các phím tắt sẵn sàng chạy, tiết kiệm thời gian cho bạn và làm cho ứng dụng Phím tắt hữu ích vô cùng ngay lập tức.

Cách sử dụng các luồng công việc Automator bằng ứng dụng Phím tắt

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng Automator, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.