หาก Safari ไม่โหลดเว็บไซต์หรือปิดการทำงานบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

หากคุณไม่สามารถโหลดเว็บไซต์หรือหน้าเว็บ หรือ Safari ปิดการทำงานโดยไม่คาดหมาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น

ลองโหลดเว็บไซต์ เช่น www.apple.com/th โดยใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ หากคุณไม่มีข้อมูลเซลลูลาร์ ให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อื่น แล้วโหลดเว็บไซต์

หากคุณใช้ VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) ให้ตรวจสอบการตั้งค่า VPN ของคุณ หากคุณเปิด VPN ไว้ แอปหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจบล็อกเนื้อหาไม่ให้โหลด

รีสตาร์ทอุปกรณ์

ล้างข้อมูลเว็บไซต์

คุณสามารถล้างข้อมูลเว็บไซต์เป็นครั้งคราวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ Safari

  1. ไปที่การตั้งค่า > Safari
  2. แตะล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์
  3. แตะล้างประวัติและข้อมูลเพื่อยืนยัน

เปิด JavaScript

เปิด JavaScript หากยังไม่ได้เปิด

  1. ไปที่การตั้งค่า > Safari > ขั้นสูง
  2. ค้นหาคุณสมบัติ JavaScript
  3. แตะปุ่มเพื่อเปิด JavaScript

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากปัญหายังคงอยู่และมีผลกระทบต่อบางเว็บไซต์หรือบางหน้าเว็บเท่านั้น ให้ตรวจสอบว่าคุณเปิด Private Relay ไว้หรือไม่ คุณสามารถปิด Private Relay ชั่วคราวได้ในการตั้งค่า iCloud หาก Safari ยังคงไม่โหลดเว็บไซต์ และคุณลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว โปรดติดต่อนักพัฒนาเว็บไซต์เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: