macOS High Sierra

Diktujte svoje správy a dokumenty

Keď zapnete Diktovanie v paneli Diktovanie nastavení Klávesnica, môžete diktovať text všade tam, kde ho možno zadávať. Okno odozvy meria hlasitosť rozprávania a poskytuje základné ovládacie prvky diktovania.

Okno odozvy diktovania spolu s nadiktovaným textom v dokumente aplikácie TextEdit.

Zapnutie diktovania

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Klávesnica a potom kliknite na Diktovanie.

  Otvoriť panel Diktovanie

 2. Kliknite na Zap. Keď sa zobrazí výzva, kliknite na Povoliť diktovanie.

 3. Ak chcete používať Vylepšené diktovanie, zaškrtnite toto políčko.

  Zapnutie Vylepšeného diktovania umožňuje diktovanie textu dokonca aj keď ste offline a takisto začať diktovať vyslovením kľúčového slova diktovania. Viac informácií nájdete v téme Používanie kľúčovej frázy diktovania a menu.

  Ak nechcete sťahovať softvér potrebný na používanie Vylepšeného diktovania, môžete zrušiť výber možnosti Vylepšené diktovanie a používať serverové diktovanie. Pri používaní serverového diktovania sa vyslovené slová odosielajú na servery spoločnosti Apple, na ktorých sa analyzujú použitím najnovších jazykových dát. Výsledný skonvertovaný text sa zobrazí po skončení diktovania, ako je to popísané v nižšie uvedenej časti „Diktovanie textu“.

  Pre viac informácií kliknite na O diktovaní a súkromí.

 4. Ak chcete diktovať v inom jazyku, kliknite na vyskakovacie menu Jazyk a vyberte požadovaný jazyk a dialekt.

  • Pridanie jazyka, ktorý nie je uvedený: Vyberte Prispôsobiť alebo Pridať jazyk a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak používate Vylepšené diktovanie, vybrané jazyky sa stiahnu.

  • Odstránenie jazyka: Kliknite na vyskakovacie menu Jazyk, vyberte Prispôsobiť a zrušte označenie jazyka, ktorý už nechcete používať.

Diktovanie textu

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť diktovaný text.

 2. Stlačte klávesovú skratku diktovania. Prípadne ak ste zapli kľúčovú frázu diktovania, najskôr vyslovte tú a po nej text „spusti diktovanie“ (napríklad „Počítač, spusti diktovanie“).

  Môžete tiež vybrať Upraviť > Spustiť diktovanie.

 3. Keď sa v okne odozvy diktovania zobrazí ikona mikrofónu s pohybujúcim sa indikátorom hlasitosti alebo keď zaznie tón signalizujúci, že Mac je pripravený na diktovanie, začnite diktovať text.

  Ak chcete do textu vložiť interpunkčné znamienko, ako je bodka alebo čiarka, vyslovte názov interpunkčného znamienka. Taktiež môžete formátovať text. Ak chcete vložiť napríklad medzeru medzi riadkami, povedzte „new line“ (nový riadok) alebo „new paragraph“ (nový odstavec). Zoznam príkazov, ktoré môžete použiť počas diktovania nájdete v téme Príkazy na diktovanie textu.

  Ak používate Vylepšené diktovanie, text sa bude zobrazovať počas rozprávania a môžete ho upravovať pomocou klávesnice, myši, trackpadu alebo slovných príkazov. Ak Vylepšené diktovanie nepoužívate a začnete upravovať text, relácia diktovania sa zastaví.

 4. Ak ste nastavili diktovanie vo viacerých jazykoch a chcete pri diktovaní prepnúť na iný jazyk, kliknite na jazyk v okne odozvy a vyberte požadovaný jazyk.

  Informácie o nastavení diktovania vo viacerých jazykoch nájdete vo vyššie uvedenej časti „Zapnutie diktovania“.

 5. Po skončení diktovania stlačte klávesovú skratku diktovania alebo kliknite na Hotovo v okne odozvy.

Časti textu, ktoré sa nepodarilo presne prepísať, sú podčiarknuté modrou farbou. Ak je text nesprávny, kliknite naň a vyberte alternatívu. Môžete tiež napísať alebo opäť nadiktovať správny text.

Nastavenie inej klávesovej skratky diktovania

Podľa predvolených nastavení diktovanie spustíte alebo zastavíte stlačením klávesu Fn (Function) dvakrát. V prípade potreby môžete vybrať inú klávesovú skratku diktovania.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Klávesnica a potom kliknite na Diktovanie.

  Otvoriť panel Diktovanie

 2. Kliknite na vyskakovacie menu Skratka a potom vyberte inú skratku.

  Ak chcete vytvoriť skratku, ktorá nie je v zozname, kliknite na Prispôsobiť a potom stlačte požadované klávesy. Môžete napríklad stlačiť klávesy Option-Z.

Zmena mikrofónu používaného na diktovanie

Vo vyskakovacom menu pod ikonou mikrofónu v paneli Diktovanie nastavení Klávesnica sa zobrazuje zariadenie, ktoré Mac práve používa na počúvanie.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Klávesnica a potom kliknite na Diktovanie.

  Otvoriť panel Diktovanie

 2. Kliknite na vyskakovacie menu pod ikonou mikrofónu a vyberte mikrofón, ktorý chcete používať na diktovanie.

  Ak vyberiete možnosť Automaticky, Mac bude počúvať zariadenie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou používate na diktovanie.

Vypnutie diktovania

 • Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Klávesnica, potom na Diktovanie a nakoniec kliknite na Vyp.

  Otvoriť panel Diktovanie

Ak používate Vylepšené diktovanie, môžete svoj Mac ovládať hovorenými príkazmi. Vyslovením príkazov môžete napríklad označiť text, rolovať dokument alebo stlačiť kláves Return. Môžete tiež zapnúť skupinu rozšírených príkazov diktovania a vykonávať tak pokročilejšie úlohy, ako je napríklad prepínanie aplikácií, navigácia v oknách alebo klikanie na položky v menu, dialógových oknách alebo oknách. Takisto môžete vytvárať svoje vlastné príkazy. Viac informácií nájdete v témach Ovládanie Macu a aplikácií pomocou príkazov diktovania a Klikanie na položky pomocou príkazu diktovania.