macOS High Sierra

Správa okien na ploche

Keď otvoríte aplikáciu alebo Finder, otvorí sa okno na ploche. Vždy je naraz aktívna len jedna aplikácia. Názov aplikácie (tučným písmom) a menu tejto aplikácie sa zobrazujú na lište.

Pomocou niektorých aplikácií, ako sú napríklad Safari alebo Mail, môžete otvoriť viacero okien alebo rôzne typy okien naraz. macOS poskytuje niekoľko spôsobov na spravovanie otvorených aplikácií a okien – napríklad môžete zlúčiť otvorené okná aplikácie do jedného okna so záložkami.

Príklad plochy s viacerými otvorenými oknami.

Tip: Ak chcete rýchlo usporiadať otvorené okná do jednej vrstvy, aby sa dalo jednoduchšie nájsť to, čo potrebujete, stlačte kláves Mission Control (alebo použite Control Strip). Ak chcete presunúť okná nabok, roztiahnite palec a tri prsty na trackpade. Ak chcete okná presunúť späť na ich pôvodné miesta, znova urobte to isté.

Presunutie, zarovnanie a zlúčenie okien

 • Presunutie okna: Potiahnite okno za lištu s názvom na požadované miesto.

 • Zarovnanie okien: Potiahnite okno k inému oknu – keď sa okná priblížia, zarovnajú sa bez toho, aby prečnievali. Môžete vedľa seba umiestniť viacero susedných okien.

  Ak chcete, aby mali susedné okná rovnakú veľkosť, potiahnite okraj, ktorého veľkosť chcete zmeniť. Keď sa priblíži k okraju susedného okna, zarovná sa s ním a zostane v tomto stave.

  Dve okná zarovnané na jednu stranu potiahnutím okraja jedného okna k druhému až do zastavenia a zarovnania so susedným oknom.
 • Zlúčenie okien: Keď máte v aplikácii otvorených viacero okien, môžete ich zlúčiť do jedného okna, ktoré obsahuje viacero záložiek (ak ide o rovnaký typ okna). V aplikácii vyberte Okno > Zlúčiť všetky okná.

  Ak chcete z tabu znova urobiť samostatné okno, vyberte tab a potom vyberte Okno > Presunúť tab do nového okna alebo jednoducho potiahnite tab preč z okna.

Používanie tabov v okne

V mnohých aplikáciách môžete udržiavať poriadok na ploche otvorením dokumentov v tabe namiesto samostatného okna.

Okno TextEditu s tromi tabmi na lište s tabmi, ktoré je umiestnené pod panelom formátovania. Na jednom tabe sa zobrazuje tlačidlo Zatvoriť. Tlačidlo Pridať je na pravom konci lišty s tabmi.
 • Určenie, kedy sa majú dokumenty otvoriť v tabe: Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na Dock.

  Otvoriť nastavenia Docku

  Kliknite na vyskakovacie menu „Uprednostniť taby pri otváraní dokumentov“ a potom vyberte možnosť Vždy, Len na celej obrazovke alebo Manuálne. Predvolene sa dokumenty otvoria v taboch, len ak je aplikácia na celú obrazovku.

 • Pridanie tabu: Kliknite na tlačidlo Nový tab na lište s tabmi alebo vyberte Súbor > Nový tab, ak je k dispozícii.

  V niektorých aplikáciách môžete pridávať taby pomocou klávesovej skratky na základe toho, ako je možnosť tabov nastavená v nastaveniach Docku. Keď je možnosť nastavená na Vždy alebo Len na celej obrazovke, stlačte Command-N. Keď je možnosť nastavená na Manuálne, stlačte Option-Command-N.

 • Presun medzi tabmi: Kliknite na tab alebo potiahnite dvomi prstami doľava alebo doprava na lište s tabmi. Môžete tiež stlačiť Control-Tab alebo Control-Shift-Tab a prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci tab.

 • Zobrazenie všetkých tabov: Vyberte Zobraziť > Zobraziť všetky taby. V prehľade tabov vyberte tab, na ktorý chcete prejsť. Ak sa chcete vrátiť na pôvodný tab, vyberte Zobraziť > Ukončiť prehľad tabov.

 • Zmena poradia tabov: Potiahnite tab doľava alebo doprava.

 • Zatvorenie tabu: Umiestnite kurzor nad tab a kliknite na tlačidlo Zatvoriť .

 • Zatvorenie všetkých tabov okrem aktuálneho: Podržte stlačený kláves Option a kliknite na tlačidlo Zatvoriť v tabe, v ktorom pracujete.

 • Zobrazenie lišty s tabmi v okne, ktoré nemá taby: V aplikácii vyberte Zobraziť > Zobraziť lištu s tabmi, ak je k dispozícii.

Tip: Keď je možnosť tabov v nastaveniach Docku nastavená na Vždy alebo Len na celej obrazovke, nové okno rýchlo otvoríte stlačením Option-Command-N.

Zmena veľkosti a minimalizácia okien

 • Manuálna zmena veľkosti okna: Potiahnite okraj okna (horný, dolný alebo bočný). Prípadne dvakrát kliknite na okraj, aby sa roztiahla táto strana okna.

 • Maximalizovanie okna: Podržte stlačený kláves Option a kliknite na zelené tlačidlo maximalizovania v ľavom hornom rohu okna aplikácie. Ak chcete obnoviť predchádzajúcu veľkosť okna, opäť na toto tlačidlo kliknite so stlačeným klávesom Option.

  Okno môžete maximalizovať aj dvojitým kliknutím na lištu s názvom aplikácie (ak je táto možnosť v nastaveniach Dock nastavená na zväčšenie).

 • Minimalizovanie okna: Kliknite na žlté tlačidlo minimalizovania v ľavom hornom rohu okna alebo stlačte kombináciu klávesov Command-M.

  V nastaveniach Dock je možné nastaviť, aby sa okno pri dvojitom kliknutí na lištu s názvom minimalizovalo.

Nie je možné presúvať niektoré okná a meniť ich veľkosť.

Rýchle prepínanie medzi oknami aplikácie

Ak je otvorených viacero aplikácií a okien, môže byť problém nájsť tie, ktoré práve potrebujete. Na presun medzi aplikáciami použite tieto skratky.

 • Rýchle prepnutie na predchádzajúcu aplikáciu: Stlačte kombináciu klávesov Command-Tab.

 • Rolovanie cez všetky otvorené aplikácie: Stlačte a podržte kláves Command, stlačte kláves Tab a stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa nedostanete na požadovanú aplikáciu. Potom pustite kláves Command.

  Ak počas rolovania cez aplikácie zmeníte názor a nebudete chcieť prepnúť aplikácie, stlačte kláves Esc (Escape) alebo kláves bodky a potom pustite kláves Command.

Zatvorenie okna

 • Kliknite na červené tlačidlo zatvorenia v ľavom hornom rohu okna alebo stlačte kombináciu klávesov Command-W.

  Ak môže byť v aplikácii otvorených viacero okien, napríklad v aplikácii Safari alebo Mail, zatvorením okna sa nezatvorí ani neukončí aplikácia. Ak chcete tieto aplikácie ukončiť, kliknite na názov aplikácie na lište a vyberte Ukončiť [Aplikáciu]. Viac informácií nájdete v téme Ukončenie aplikácií.

Môžete skryť alebo ukončiť aktívnu aplikáciu stlačením Command-H alebo Command-Q.

V mnohých aplikáciách, napríklad Kalendár alebo Mail, môžete pracovať v zobrazení na celej obrazovke tak, aby zaplnila celú jej plochu, alebo otvoriť druhú aplikáciu a používať ich vedľa seba v Split View. Viac informácií nájdete v téme Používanie aplikácií na celej obrazovke alebo v zobrazení Split View.