Ochrana osobných údajov a zabezpečenie v produktoch Apple pre vzdelávanie

V spoločnosti Apple pokladáme ochranu osobných údajov za základné ľudské právo. Každý produkt Apple je preto vybudovaný od základov tak, aby chránil osobné informácie a umožnil každému zákazníkovi, aby si vybral, čo chce zdieľať a s kým. Preto majú všetky naše produkty vrátane produktov pre vzdelávanie zabudované funkcie a ovládacie prvky na ochranu osobných údajov. Produkty navrhujeme tak, aby obmedzovali zhromažďovanie a používanie údajov, spracovávali údaje priamo v zariadení vždy, keď je to možné, a zaisťovali transparentnosť a kontrolu nad spôsobom zdieľania informácií.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich apkách a službách pre školy a o tom, ako chránime údaje študentov, alebo ak chcete získať doplňujúce informácie a zdroje pre školy a rodičov, čítajte ďalej a využite aj odkazy nižšie.

Apky a služby pre školy

Spoločnosť Apple vyvinula výkonné nástroje špeciálne určené na používanie v školách, aby podporila administrátorov IT v nasadzovaní a učiteľov v pracovných postupoch na hodinách a aby poskytla každému študentovi vlastné študijné prostredie.

 • Apple School Manager je bezplatná webová služba, ktorá administrátorom IT pomáha s nasadzovaním iPadu a Macu na školách, s vytváraním spravovaných účtov Apple ID pre študentov a zamestnancov, s vytváraním triednych zoznamov pre apky Škola a Učebňa, s povolením funkcie Študijný pokrok a so správou apiek a kníh na vyučovanie a štúdium. Apple School Manager tvorí základ služieb a apiek spoločnosti Apple pre vzdelávanie. 
 • Spravované účty Apple ID sú vytvárané, vlastnené a spravované školami a umožňujú študentom používať iCloud Drive, Fotoknižnicu, Zálohu, Školu a Zdieľaný iPad. Študenti majú prístup ku vzdelávacím materiálom a práci, ktorú vytvorili, na ktoromkoľvek zariadení. 
 • Zdieľaný iPad je funkcia, ktorá umožňuje viacerým študentom používať rovnaký iPad, pričom zaisťuje vlastné študijné prostredie a zároveň zabezpečuje a oddeľuje údaje jednotlivých študentov. 
 • Škola umožňuje učiteľom a študentom zdieľať a prijímať inštruktážne materiály, kontrolovať pokrok študentov a poskytovať okamžitú spätnú väzbu, vďaka čomu je výučba viac personalizovaná. Apka Škola poskytuje prehľadné zobrazenie pokroku študentov pri práci na úlohách, takže učiteľ vždy vie, či študent nepotrebuje náročnejšie zadanie alebo naopak pomoc. Študenti zároveň získavajú jedno miesto, kde môžu vidieť úlohy, odovzdávať práce a sledovať vlastný pokrok. 
 • Učebňa umožňuje učiteľom spravovať zariadenia iPad a počítače Mac študentov počas vyučovania a pomáha im viesť študentov počas hodiny otváraním apiek a odkazov. Učitelia si môžu jednoducho vymieňať dokumenty so všetkými študentmi v triede a môžu dohliadať na ich prácu sledovaním jednotlivých obrazoviek.

Výkonné apky na prácu aj tvorbu na iPade a Macu pomáhajú študentom vyjadriť sa jedinečným spôsobom.

 • Pages, Numbers a Keynote sú ideálne pre študentov a učiteľov na vytváranie zaujímavých správ a kníh, prehľadných tabuliek a pôsobivých prezentácií. Študenti môžu pracovať jednotlivo alebo využiť spoluprácu v reálnom čase a vypracovávať projekty spolu.
 • GarageBand, iMovie a Clips umožňujú študentom a učiteľom skladať hudbu, upravovať dokumentárne filmy alebo nahrávať krátke videoklipy.
 • Swift Playgrounds pre iPad umožňuje zábavnou a interaktívnou formou začať so Swiftom, naším výkonným programovacím jazykom. Komplexný študijný plán Everyone Can Code (Každý môže programovať) obsahuje lekcie na iPade a Macu, príručky pre učiteľov a apky, ktoré uľahčujú výučbu programovania, pretože sme presvedčení, že programovanie je dôležitá zručnosť. Keď sa študenti učia programovať, učia sa zároveň riešiť problémy, kreatívne spolupracovať a vytvárať apky, ktoré zrealizujú ich nápady. 

Prečítajte si viac o produktoch Apple pre vzdelávanie.

Ako chránime údaje študentov

Ochranu osobných údajov pokladáme za základné ľudské právo. Chránime osobné údaje všetkých zákazníkov, ktorí používajú naše produkty. Kam beriete svoj iPad, ktoré webové stránky navštevujete a ktoré apky používate – to všetko sú osobné informácie, ktoré nechceme a nepotrebujeme na to, aby sme vám mohli poskytnúť skvelý zážitok. Preto majú všetky naše produkty vrátane produktov vytvorených pre vzdelávanie, ako napríklad Apple School Manager, Škola a spravované Apple ID, zabudované funkcie a ovládacie prvky na ochranu osobných údajov. Nepredávame informácie o študentoch a nikdy ich nezdieľame s tretími stranami, ktoré by ich mohli použiť na marketing alebo reklamu. Takisto nikdy nevytvárame profily na základe e‑mailov študentov ani na základe toho, ako si prezerajú web.

Prečítajte si Prehľad ochrany osobných údajov pre rodičov

Údaje o študentoch spojené s apkami a službami Apple pre vzdelávanie

Keď školy pomocou Apple School Managera poskytujú študentom prístup k službám, spoločnosť Apple vystupuje ako spracovateľ údajov v mene školy. Vlastníctvo a kontrola údajov o študentoch zostáva škole.

Apple prijíma a spracováva údaje o študentoch iba v mene školy podľa pokynov školy. A keď nám školy dôverujú a poskytnú nám osobné informácie svojich študentov, môžu mať istotu, že sa použijú iba na vzdelávacie účely. Nevytvárame profily študentov na základe ich správania online a nikdy nebudeme informácie o študentoch predávať na žiadny účel.

Apple School Manager, administratívny portál spoločnosti Apple pre administrátorov IT, je vytvorený s ohľadom na ochranu osobných údajov študentov. Administrátori IT napríklad môžu v Apple School Manageri nastaviť spravované účty Apple ID a triedne zoznamy, pričom importujú iba minimum údajov, napríklad meno študenta a zapísané hodiny. Ďalšie informácie o študentoch, ktoré škola môže mať vo svojom študentskom informačnom systéme, sa neimportujú, pokiaľ o tom škola výslovne nerozhodne.

Každý spravovaný účet Apple ID vytvorený v Apple School Manageri môže mať priradené nasledujúce informácie, ktoré si škola môže pozrieť v zozname účtov alebo keď je v Apple School Manageri vybratý nejaký účet:

 • Alfanumerické ID jedinečné pre tento účet, meno, stredné meno a priezvisko, pridelené pracovisko, zapísané hodiny, rola (napr. študent, učiteľ, administrátor atď.), zdroj údajov (import SIS, manuálne vytvorenie atď.), dátum vytvorenia, dátum úpravy, trieda (ak je k dispozícii) a e-mailová adresa (ak je k dispozícii).
 • Prečítajte si viac o spravovaných účtoch Apple ID.

Škola pomáha učiteľom zdieľať vzdelávacie materiály a lepšie sledovať pokrok študentov v apkách a knihách, ktoré používajú pri výučbe. Pri práci v apke Škola sa používajú informácie o študentoch a triedne zoznamy, ktoré administrátori IT nastavili v Apple School Manageri. Škola môže v Apple School Manageri povoliť funkciu Študijný pokrok, takže vývojári apiek môžu s učiteľmi súkromne a bezpečne zdieľať údaje o pokroku študentov v rámci činností v prostredí spravovanom školou, napríklad prečítanie kapitoly v knihe, počítanie matematických rovníc alebo absolvovanie testu. Tieto údaje umožňujú učiteľom aj študentom lepšie sledovať pokrok v učení pri zadaných činnostiach a umožňujú učiteľom poskytovať doplnkové aktivity alebo dodatočnú pomoc podľa potrieb študentov.

Údaje o pokroku zdieľané s učiteľmi závisia od typu údajov generovaných apkou na hlásenie pokroku. Definuje ich vývojár apky a môžu zahŕňať čas strávený činnosťou na základe času začiatku a konca, percentuálny podiel dokončenej činnosti, skóre kvízov, využité rady, číselné hodnoty, napríklad počet slov a počet získaných bodov, alebo binárne hodnoty, napríklad áno/nie a pravda/nepravda. Každá činnosť, ktorá podporuje hlásenie pokroku, odosiela aspoň údaje o strávenom čase.

Okrem funkcie Študijný pokrok môže administrátor IT vašej školy v Apple School Manageri povoliť aj funkciu Vylepšovanie apky Škola. Ak je táto funkcia povolená, spoločnosť Apple môže spracovávať údaje z apky Škola, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb, pomocou techník, ako je napríklad strojové učenie, s cieľom vylepšovať apku. Spoločnosť Apple môže údaje z apky Škola spracovávať napríklad na to, aby lepšie porozumela trendom používania, prispôsobila používateľské prostredie a vyvíjala pre apku nové vzdelávacie funkcie. Aby sa zaistila transparentnosť, študentom a učiteľom sa pri prvom prístupe do apky Škola pomocou spravovaného Apple ID po povolení funkcie Vylepšovanie apky Škola zobrazí hlásenie na obrazovke. 

Prehľad zabezpečenia údajov a ochrany osobných údajov pre školy poskytuje ďalšie podrobnosti o tom, ako spoločnosť Apple spracúva údaje o študentoch a chráni ich osobné údaje v prípade spravovaných Apple ID a súvisiacich vzdelávacích funkcií.

Ochrana osobných údajov študentov

Produkty a služby spoločnosti Apple pre vzdelávanie sú postavené na integrovanom prístupe k ochrane osobných údajov, ktorý je základom návrhov všetkého hardvéru, softvéru a služieb spoločnosti Apple. Nevytvárame profily študentov na základe ich správania online a nikdy nebudeme informácie o študentoch predávať na žiadny účel. Vždy, keď je to možné, používame lokálne spracovanie a na sprístupnenie našich funkcií a služieb využívame minimálne potrebné množstvo dát. Zaisťujeme transparentnosť a kontrolu nad spôsobom zdieľania informácií.

Keď napríklad študenti vidia návrhy QuickType pri písaní správy pre svojho učiteľa, je to umožnené inteligenciou zariadenia a na naše servery nie je potrebné odosielať žiadne údaje. Keď si učiteľ prezerá obrazovku študenta v apke Učebňa alebo keď študent dokončí úlohu s hlásením pokroku v apke Škola, študent uvidí v hornej časti svojej obrazovky upozornenie, aby sa zaistila transparentnosť. A keď študenti používajú svoje spravované Apple ID na spoluprácu na dokumentoch v apkách Pages, Numbers alebo Keynote, môžu spolupracovať iba s ostatnými používateľmi v škole. 

Spravované Apple ID, ktoré študenti používajú v škole na prihlásenie do svojich zariadení, prístup ku vzdelávacím materiálom a používanie služieb iCloud, sú špeciálne navrhnuté tak, aby chránili osobné údaje študentov vrátane obmedzení nákupu a komunikácie. Nákupy jednotlivcov v službách App Store, Apple Books, Apple TV, Apple Podcasts a Apple Music sú deaktivované a vzdelávacie materiály a apky sú distribuované školou. Škola vlastní a spravuje informácie o študentoch a môže sa rozhodnúť povoliť alebo zakázať služby ako Správy či FaceTime alebo funkciu Študijný pokrok v kombinácii s apkou Škola.

Apka Škola bola navrhnutá tak, aby chránila osobné údaje študentov. Ak škola v Apple School Manageri povolí funkciu Študijný pokrok, údaje o pokroku študentov sa zdieľajú iba pre činnosti, ktoré učiteľ špecificky zadá ako súčasť úlohy v rámci apky Škola, a iba vtedy, keď študenti používajú svoj spravovaný účet Apple ID, ktorý pre nich vytvorila škola na ich zariadení. Pokrok študentov v činnostiach, ktoré neboli zadané, sa nebude zdieľať ani zobrazovať. Ak napríklad učiteľ zadá študentom čítanie prológu v diele Rómeo a Júlia v Apple Books a študent zároveň číta knihu Veľký Gatsby, študent a učiteľ uvidia údaje o pokroku iba pre prológ, pretože ten bol zadaným čítaním. Aby sa zaistila transparentnosť, keď je aktívne hlásenie pokroku, študentom sa zobrazí upozornenie, že ich pokrok sa nahlasuje.

V App Store vyžaduje spoločnosť Apple od vývojárov apiek, aby súhlasili s určitými pokynmi zameranými na ochranu osobných údajov a bezpečnosti používateľov. Všetci vývojári, ktorí používajú našu platformu ClassKit na hlásenie pokroku študentov v apke Škola, musia spĺňať ďalšie požiadavky. Okrem našich štandardných požiadaviek na publikovanie apiek v App Store vyžadujeme, aby vývojári používali ClassKit iba vtedy, ak je jeho použitie určené na poskytovanie vzdelávacích služieb. Nesmú ho používať na behaviorálnu reklamu a musia poskytovať aj vhodné zásady ochrany osobných údajov vzťahujúce sa na využívanie všetkých osobných údajov. 

Prečítajte si viac o záväzku spoločnosti Apple chrániť vaše osobné údaje.

Prehľad zabezpečenia údajov a ochrany osobných údajov pre školy poskytuje ďalšie podrobnosti o tom, ako spoločnosť Apple spracúva údaje o študentoch a chráni ich osobné údaje v prípade spravovaných Apple ID a súvisiacich vzdelávacích funkcií.

Sprievodca ochranou osobných údajov pre rodičov pomôže rodičom a zákonným zástupcom pochopiť, ako spoločnosť Apple pomáha chrániť osobné údaje študentov.

Zmluva Apple School Managera stanovuje podmienky týkajúce sa spracúvania informácií o študentoch vrátane ustanovení o ochrane osobných údajov, ktoré sú špecifické pre zákazníkov v oblasti vzdelávania. 

Zabezpečenie osobných údajov študentov

Všetky údaje o študentoch, ktoré škola posiela spoločnosti Apple, sú šifrované v úložisku aj pri prenose.

Súbory uložené na iPade alebo Macu, napríklad poznámky, dokumenty alebo kreatívne projekty, sú zabezpečené šifrovaním. Šifrovanie je automaticky povolené na iPade, kde sa z prístupového kódu používateľa generuje jedinečný šifrovací kľúč na ochranu údajov na úrovni súborov 256-bitovým šifrovaním AES. Na Macu je možné šifrovanie povoliť pomocou funkcie FileVault.

iCloud, cloudová služba spoločnosti Apple, zabezpečuje informácie používateľa tým, že ich pri prenose zašifruje, uloží ich v zašifrovanom formáte a zabezpečí šifrovacie kľúče v dátových centrách Apple. Pri spracovávaní údajov uložených v dátovom centre tretej strany, ako napríklad Amazon Web Services, má prístup k šifrovacím kľúčom iba softvér Apple spustený na zabezpečených serveroch iba počas nevyhnutného spracovania. Na zvýšenie úrovne ochrany súkromia a bezpečnosti mnohé služby spoločnosti Apple používajú šifrovanie medzi koncovými bodmi, čo znamená, že k svojim informáciám má prístup iba používateľ, a to iba na dôveryhodných zariadeniach, kde je používateľ prihlásený pomocou svojho účtu Apple ID.

Prečítajte si o zabezpečení a ochrane osobných údajov v iCloude.

Ukladanie a uchovávanie údajov študentov

Spoločnosť Apple ukladá údaje z Apple School Managera, spravovaných účtov Apple ID, Školy a iCloudu v bezpečných dátových centrách, ktoré podliehajú prísnym štandardom a požiadavkám na ukladanie údajov. Udržiavame certifikácie v súlade so všeobecne uznávanou a medzinárodne prijatou normou ISO 27001 pre cloudovú infraštruktúru a systémy, ako aj s normou ISO 27018 na ochranu informácií umožňujúcich identifikáciu konkrétnych osôb (PII) vo verejných cloudových službách. Prečítajte si viac o certifikácii internetových služieb spoločnosti Apple.

Autorizovaní zástupcovia školy môžu podľa potreby vytvárať a mazať spravované účty Apple ID v Apple School Manageri a všetky informácie spojené s vymazanými účtami budú zo serverov Apple vymazané do 30 dní.

Údaje o pokroku študentov prijaté apkou Škola sa ukladajú len dovtedy, kým študent neopustí triedu, a to podľa triedneho zoznamu v Apple School Manageri. Keď študent opustí triedu, údaje z tejto triedy sa vymažú. Rodič tiež môže požiadať školu o zakázanie hlásenia pokroku v apke Škola pre svoje dieťa. V takom prípade sa predtým nahlásené údaje vo všetkých triedach vymažú. Údaje, ktoré škola takto vymaže, sa zo serverov spoločnosti Apple vymažú do 30 dní.

Ak škola prestane používať Apple School Manager, všetky relevantné údaje o študentoch sa vymažú najneskôr do 180 dní.

Ovládanie údajov o polohe

Spoločnosť Apple poskytuje používateľom možnosť podrobnej kontroly toho, ako sú údaje o polohe spravované a zdieľané s apkami a cloudovými službami. Lokalizačné služby sú predvolene vypnuté, ale študent ich môže zapnúť, ak to škola povolí. 

Vstavané apky spoločnosti Apple, napríklad Mapy, Počasie alebo Kamera, musia takisto požiadať o povolenie zhromažďovať a používať údaje, ktoré označujú polohu. Údaje o polohe zhromaždené spoločnosťou Apple sa zhromažďujú vo forme, ktorá osobne neidentifikuje študenta. Takisto ostatné apky sprístupňované školou musia požiadať o povolenie na prístup k údajom o polohe. Študenti, rovnako ako všetci naši zákazníci, môžu schváliť a odvolať prístup pre každú apku, ktorá žiada o použitie služby.

Vždy, keď apka na iPade využije Lokalizačné služby, v lište sa objaví ikona šípky, ktorá informuje používateľa o zdieľaní jeho polohy. 

Poloha používateľa nie je pre školu prostredníctvom funkcií a služieb spoločnosti Apple bežne k dispozícii. Lokalizačné služby však môžu pomôcť škole získať stratené alebo ukradnuté zariadenie. Na školskom zariadení môže administrátor MDM vzdialene povoliť režim Stratené. Ak je povolený režim Stratené, aktuálny používateľ je odhlásený a zariadenie nemožno odomknúť. Na obrazovke sa zobrazí správa, ktorú môže administrátor prispôsobiť, napríklad zobrazenie telefónneho čísla, na ktoré sa má volať, ak sa zariadenie nájde. Keď je zariadenie prepnuté do režimu Stratené, administrátor môže požiadať zariadenie, aby poslalo svoju aktuálnu polohu späť na server MDM. Keď administrátor režim Stratené pre zariadenie vypne, odošle sa jeho poloha a používateľ bude o tomto kroku informovaný. 

Prístup k údajom o študentoch z apiek a služieb spoločnosti Apple

Apple School Manager umožňuje podrobné riadenie prístupu, kde rôznym jednotlivcom môžu byť udelené rôzne oprávnenia na základe ich roly (napríklad študent, učiteľ, správca či administrátor IT). Autorizovaní administrátori IT a správcovia školy môžu vytvárať nové účty, definovať roly a oprávnenia a zobrazovať informácie ako mená a zapísané hodiny pre existujúce účty. V prípade potreby môžu taktiež resetovať heslá a vykonávať audit účtov.

Spravované Apple ID umožňujú autorizovanému personálu školy vykonať audit študentského účtu podľa uváženia školy. Táto funkcia sa riadi prísnym protokolom, ktorý zaznamenáva všetky audity. Funguje to tak, že administrátorovi IT, správcovi alebo učiteľovi sa na portáli IT spoločnosti Apple nazývanom Apple School Manager udelí audítorské oprávnenie. Platnosť audítorských oprávnení vyprší po 8 hodinách. Počas obdobia auditu má audítor prístup k obsahu používateľa uloženému v iCloude alebo v apkách, ktoré ukladajú údaje v iCloude. Audítor si tiež môže pozrieť údaje o pokroku prijaté apkou Škola. Keď škola audituje účet, táto udalosť sa zaznamená a časovo označí povereniami audítora, ktoré sú pre administrátorov IT a správcov viditeľné v Apple School Manageri. Ak je to potrebné, pri audite účtu študenta môžu so školou spolupracovať aj rodičia.

V apke Škola budú mať prístup k údajom o pokroku študenta iba študent a učitelia, ktorí sú uvedení ako vyučujúci kurzu, ktorého sa študent zúčastňuje, podľa triedneho zoznamu v Apple School Manageri. Prístup bude možný iba vtedy, keď škola povolila v Apple School Manageri funkciu Študijný pokrok. Každý študent má prístup iba k svojim vlastným údajom a každý učiteľ má prístup iba k údajom o pokroku študentov v činnostiach zadaných k špecifickej hodine, ktorú vyučuje. 

Pomocou apky Učebňa je možné spravovať zariadenia iPad a počítače Mac študentov iba počas hodiny a po ukončení relácie hodiny nie sú uložené žiadne údaje. Učiteľ nemôže spravovať ani si prezerať zariadenia študentov mimo hodiny. Aby sa zabezpečila transparentnosť, keď je aktívna funkcia zobrazenia obrazovky študenta v triede, v hornej časti obrazovky sa mu zobrazí hlásenie, že obrazovku si pozerá učiteľ. Študent má prístup k podrobnostiam o učiteľovi, ktorý si prezerá jeho obrazovku, v Nastaveniach na svojom iPade alebo Macu. Školy sa môžu rozhodnúť vypnúť funkciu zobrazenia obrazovky, ak nechcú, aby si učitelia prezerali obrazovky študentov.

Možnosť rodičov neumožniť hlásenie pokroku ich dieťaťa

Rodič môže požiadať školu, aby pre konkrétneho študenta zakázala funkciu Študijný pokrok na všetkých jeho hodinách. Všetky predtým zhromaždené údaje o tomto študentovi sa vymažú. Študent sa môže stále zúčastňovať na aktivitách zadaných v apke Škola, ak to je potrebné, no jeho pokrok sa nehlási.

Obmedzenie reklamy

Apky spoločnosti Apple pre vzdelávanie, ako sú Učebňa a Škola, neobsahujú žiadne reklamy. To isté platí aj pre naše apky na prácu a tvorbu, ako sú Pages, Numbers, Keynote, Clips, iMovie a GarageBand.

Pre všetky spravované Apple ID je povolené nastavenie „Obmedziť sledovanie reklamy“. To zaisťuje, že hoci študenti používajúci spravované Apple ID môžu počas prehliadania Apple News alebo App Store vidieť kontextové reklamy, reklama nikdy nie je cielená pomocou informácií o nich.

Apky v kategórii Deti v App Store a apky, ktoré používajú ClassKit na hlásenie pokroku študentov v apke Škola, nesmú študentom zobrazovať behaviorálne reklamy.

Právne dohody medzi školou, spoločnosťou Apple a vývojármi apiek týkajúce sa zhromažďovania a uchovávania informácií o študentoch

Zmluva Apple School Managera stanovuje podmienky zhromažďovania a uchovávania informácií o študentoch spoločnosťou Apple vrátane ustanovení o ochrane osobných údajov, ktoré sú špecifické pre zákazníkov z oblasti školstva. Podľa tejto zmluvy pôsobí spoločnosť Apple ako spracovateľ údajov, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa vytvárajú v Apple School Manageri a v apke Škola. 

Aj keď spoločnosť Apple stanovuje pre vývojárov apiek prísne pravidlá, školy by mali všetky apky, ktoré chcú používať na hodinách, vyhodnotiť z hľadiska zásad ochrany osobných údajov, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásad a zákonných povinností školy.

V App Store vyžaduje spoločnosť Apple od vývojárov apiek, aby súhlasili s určitými pokynmi zameranými na ochranu osobných údajov a bezpečnosti používateľov. Všetci vývojári, ktorí používajú našu platformu ClassKit na hlásenie pokroku študentov, musia splniť ďalšie požiadavky. Okrem našich štandardných požiadaviek na publikovanie apiek v App Store vyžadujeme, aby vývojári používali ClassKit iba vtedy, ak je jeho použitie určené na poskytovanie vzdelávacích služieb. Nesmú v apke zobrazovať behaviorálnu reklamu a musia poskytovať aj vhodné zásady ochrany osobných údajov vzťahujúce sa na využívanie všetkých osobných údajov.

Hoci ktorákoľvek apka používaná školou môže generovať údaje o pokroku študentov, ako sú napríklad výsledky testov alebo pokrok v čítaní, údaje so spoločnosťou Apple zdieľajú iba apky, ktoré používajú ClassKit, a deje sa to iba v prípade škôl, ktoré pre svoju školu výslovne povolili funkciu Študijný pokrok. 

Zverejňovanie údajov o študentoch tretím stranám

Spoločnosť Apple nikdy nepredáva informácie o študentoch a nezdieľa ich s tretími stranami na marketingové ani reklamné účely. Nikdy nevytvárame profily študentov na základe ich správania online a nezhromažďujeme, nepoužívame ani nesprístupňujeme informácie o študentoch na iné účely, ako je poskytovanie relevantných vzdelávacích služieb. 

Apky, ktoré hlásia pokrok študentov v apke Škola, nezískajú od spoločnosti Apple prístup k osobným informáciám študentov. Údaje o pokroku, ktoré generuje apka hlásiaca pokrok, napríklad odpovede na otázky v teste alebo pokrok pri čítaní kapitoly v knihe, je možné zdieľať s apkou Škola iba pre stanovené aktivity s použitím našej platformy ClassKit, a to iba vtedy, ak škola povolila funkciu Študijný pokrok. Nezávisle od hlásenia pokroku študentov v apke Škola sa však školy môžu rozhodnúť, že informácie o študentoch poskytnú vývojárovi, aby nastavil študentské účty na prístup k určitým apkám. 

Súlad s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov študentov

Školy môžu používať funkcie a služby spoločnosti Apple na vzdelávanie v súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zákonov COPPA a FERPA v Spojených štátoch a v súlade s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov v jurisdikciách, v ktorých je Apple School Manager k dispozícii. 

Spravované účty Apple ID môžu požadovať kópiu svojich údajov, ak to povolí ich organizácia v Apple School Manageri. Ďalšie informácie.

Spoločnosť Apple ukladá údaje z Apple School Managera, spravovaných účtov Apple ID, Školy a iCloudu v bezpečných dátových centrách, ktoré podliehajú prísnym štandardom a požiadavkám na ukladanie údajov. Pokiaľ ide o príslušné kľúčové systémy podporujúce vzdelávacie služby spoločnosti Apple, udržiavame ich certifikácie v súlade s normami ISO 27001 a 27018.

Na ďalšie zdôraznenie svojho záväzku chrániť osobné údaje spoločnosť Apple podpísala dohodu o ochrane osobných údajov študentov vytvorenú fórom Future of Privacy Forum (FPF) a združením Software & Information Industry Association (SIIA).

Doplňujúce informácie pre školy a rodičov

Prečítajte si viac o ďalších zdrojoch od spoločnosti Apple a ďalších organizácií.

Správa študentských zariadení pre školy

Na podporu vzdelávacieho prostredia a na to, aby sa študenti mohli sústrediť na učenie, môžu školy používať softvér na správu mobilných zariadení (MDM) pre zariadenia vlastnené školou, ako aj pre zariadenia študentov, ktoré si prinesú do školy. MDM uľahčuje administrátorom školy konfigurovanie nastavení a zásad zariadení pre prístup k sieti, bezpečný webový obsah, aktualizácie softvéru a podobne, ako aj distribúciu apiek a kníh, ktoré študenti používajú pri učení.

Takto môže škola zabezpečiť, že zariadenia budú nakonfigurované tak, aby poskytovali čo najlepšie vzdelávacie prostredie, aby zaručovali bezpečné používanie a aby študentov nevyrušovali apky a webové stránky, ktoré škola neschvaľuje. 

Ak vaša škola zariadenie študenta vlastní, nastavenia, obmedzenia a apky pre iPad a Mac je možné konfigurovať pomocou softvéru MDM alebo pomocou nástroja Apple Configurator a zariadenie je možné riadiť tak, aby sa tieto nastavenia nedali odstrániť. Ak si študent prinesie do školy svoje vlastné zariadenie, predtým, ako bude možné zariadenie spravovať, sa musí prihlásiť do školského softvéru na správu. Keďže v takom prípade škola zariadenie nevlastní, študent alebo rodič môže nastavenia MDM v zariadení kedykoľvek odstrániť.

Vyhodnotenie ochrany osobných údajov a bezpečnosti apiek pre triedu

Pri výbere apiek na použitie v škole je okrem vzdelávacej hodnoty dôležité aj to, aby školy vyhodnotili, ako apka, ktorú chcú používať na hodinách, spracúva údaje o študentoch.

Každá posudzovaná apka by mala mať zásady ochrany osobných údajov, ktoré prehľadne a jasne uvádzajú, ako vývojári riešia tieto aspekty:

 • Opis druhov zozbieraných údajov a v ideálnom prípade všetky opatrenia použité na obmedzenie zhromažďovania údajov. Napríklad apka tabule nemusí potrebovať prístup k polohe používateľa, zatiaľ čo apka máp ho potrebuje.
 • Budú sa nejaké údaje ukladať mimo krajiny alebo oblasti ich pôvodu? Ako vývojár zaistí bezpečnosť dátových centier a zabráni neoprávnenému získavaniu údajov? 
 • Sú niektoré alebo všetky údaje počas ukladania šifrované? Prenášajú sa údaje pomocou šifrovaných metód, napríklad HTTPS, ako sa vyžaduje v zabezpečení prenosu apiek spoločnosti Apple?
 • Používa vývojár údaje iba na výslovné vzdelávacie účely apky (napr. nie na inzerciu alebo vytváranie profilov)?
 • Zdieľa vývojár údaje s nejakými tretími stranami? S akým cieľom?
 • Podpísal vývojár dohodu o ochrane osobných údajov študentov?

Školské zdroje na komunikáciu o postupoch v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečnosti s rodičmi

Spoločnosť Apple vyvinula Komunikačnú súpravu, aby vedeniu škôl uľahčila komunikáciu o tejto vzdelávacej iniciatíve v spolupráci so spoločnosťou Apple s celou svojou školskou komunitou. Táto súprava obsahuje šablóny pre prispôsobiteľnú prezentáciu v Keynote, ktorú môže vedenie škôl použiť pri stretnutiach s rodičmi alebo zriaďovateľmi, aby vysvetlili svoju iniciatívu od vízie vzdelávania pomocou technológií až po plánovanie a prax a opísali svoje stratégie na zaistenie bezpečnosti študentov pri využívaní tejto technológie.

Školy môžu taktiež poskytnúť dokument Sprievodca ochranou osobných údajov pre rodičov, ktorý pomôže rodičom a zákonným zástupcom pochopiť, ako spoločnosť Apple pomáha chrániť osobné údaje študentov.

Možnosti rodičov pri konfigurácii iPadu a Macu pre dieťa

Rodičia môžu používať obmedzenia, známe tiež ako rodičovská ochrana, na blokovanie alebo obmedzenie konkrétnych apiek a funkcií na zariadeniach detí. Môžu napríklad obmedziť obsah, ako sú filmy alebo hudba, podľa vekovej kategórie, blokovať určité apky alebo webové stránky a obmedziť zdieľanie súkromných údajov, ako je napríklad poloha dieťaťa. 

Školy často používajú konfiguračné profily, pomocou ktorých je možné zapnúť podobné obmedzenia v súlade s technologickými zásadami školy. Ak chcete zistiť, či sa na zariadení používa profil, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Profily. Ďalšie informácie vám poskytne administrátor alebo osoba, ktorá nastavila daný profil.

Na našej stránke Rodiny si môžete prečítať o nástrojoch, ktoré rodičom pomáhajú vybrať, čo môžu ich deti robiť so svojimi zariadeniami.

Zdroje, ktoré deťom pomôžu stať sa dobrými digitálnymi občanmi

K dispozícii je veľa zdrojov, ktoré pomôžu študentom stať sa dobrými digitálnymi občanmi a fungujú ako návod pre školy aj rodičov. Napríklad organizácia Common Sense Media má k dispozícii materiály pre rodičov aj školy. Rodičia a študenti by si tiež mali prečítať technologické zásady svojej školy, ktoré sa týkajú správneho používania, e-mailov, skladovania a nabíjania zariadení, prístupu k obsahu a apkám, ako aj ďalších oblastí. 

V Apple Store môžete navštíviť bezplatné semináre pre deti a rodičov, ktoré sú súčasťou programu Today at Apple.

Organizácia Common Sense Media školám poskytuje Program digitálneho občianstva.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: