Postup pri výbere iného štartovacieho disku

Ak máte iný štartovací disk s kompatibilným operačným systémom, môžete Mac spúšťať z tohto disku namiesto aktuálneho štartovacieho disku.

Pri predvolenom nastavení sa Mac spúšťa zo zabudovaného pevného disku. Štartovacím diskom však môže byť ktorékoľvek úložné zariadenie, ktoré obsahuje operačný systém kompatibilný s príslušným Macom. Ak napríklad na interný alebo externý disk nainštalujete systém macOS, môže Mac tento disk rozpoznať ako štartovací disk. Potom z neho môžete spustiť systém vykonaním krokov uvedených v tomto článku.

Použitie nastavení Štartovacieho disku

Keď vyberiete štartovací disk prostredníctvom nastavení Štartovacieho disku, bude sa Mac spúšťať z tohto disku, kým nevyberiete iný.

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Štartovací disk.
 2. Kliknite na ikonu Ikona zámku a zadajte správcovské heslo.
 3. Vyberte štartovací disk a potom Mac reštartujte.

Nastavenia Štartovacieho disku

Ak sa zobrazí správa o tom, že nastavenia zabezpečenia tomuto Macu neumožňujú používanie externého štartovacieho disku, skontrolujte nastavenie Externé štartovanie v Utilite zabezpečeného štartovania.

Použitie Správcu štartovania

Keď vyberiete štartovací disk prostredníctvom Správcu štartovania, Mac sa z tohto disku spustí raz a potom sa bude opäť spúšťať z disku vybraného v nastaveniach Štartovacieho disku.

 1. Ihneď po zapnutí alebo reštartovaní Macu stlačte kláves Option a držte ho stlačený.
 2. Po zobrazení okna Správca štartovania kláves Option uvoľnite.
  Ak je Mac chránený heslom firmvéru, môžete kláves uvoľniť, keď sa zobrazí výzva na zadanie hesla.
 3. Vyberte štartovací disk a potom kliknite na šípku pod jeho ikonou alebo stlačte kláves Return. 
  Ak počas tohto kroku stlačíte kláves Control a budete ho držať stlačený, výber sa uloží do nastavení Štartovacieho disku a zostane uložený, kým ho nezmeníte.

Správca štartovania so zobrazením diskov, ktoré sú k dispozícii na štartovanie

Ak Mac používa systém OS X Lion 10.7.3 alebo novší, môžete ho týmto postupom spustiť aj zo zálohovacieho disku Time Machine. V Správcovi štartovania má záloha Time Machine označenie „EFI Boot“.

Ak štartovací disk nemožno vybrať alebo z neho spustiť systém

Ak sa disk nezobrazuje v nastaveniach Štartovacieho disku alebo Správcovi štartovania, prípadne ak z neho Mac nemožno spustiť, overte nasledujúce možnosti.

Zistite, či je na štartovacom disku platný operačný systém

Uistite sa, že štartovací disk používa verziu systému macOS, ktorá je s príslušným Macom kompatibilná. Možno bude potrebné nainštalovať systém macOS na tento disk znova.

Skontrolujte nastavenia zabezpečenia štartovania

Ak používate Mac s bezpečnostným čipom Apple T2, skontrolujte nastavenia v Utilite zabezpečeného štartovania. Tieto nastavenia určujú, či Mac možno spustiť z iného disku.

Zistite, či sa používa firmvér Option ROM

Ak máte spusteného Správcu štartovania a štartovací disk sa nezobrazuje, stlačte kombináciu klávesov Option-Shift-Command-bodka. Ak tento postup funguje, použite ho vždy, keď budete chcieť systém spustiť zo zariadenia alebo štartovacieho disku, ktorý je k nemu pripojený.

Z dôvodu zvýšenia zabezpečenia systému sa v Macoch s aktuálnym softvérom nezobrazujú zariadenia s firmvérom Option ROM, kým stlačením tejto kombinácie klávesov v Správcovi štartovania firmvér nenačítate. V modeloch Macu zo začiatku roka 2015 alebo starších môžete túto funkciu zabezpečenia zakázať, aby sa firmvér Option ROM načítaval automaticky. Týmto spôsobom odstránite dôležitý prvok ochrany pred možným neoprávneným prístupom k Macu ľuďmi, ktorí k nemu majú fyzický prístup.

 1. Otvorte aplikáciu Terminál, ktorá sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie. 
 2. Zadajte príkaz sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1 a stlačte kláves Return.
  Ak budete chcieť tento príkaz zrušiť, zadajte príkaz: sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior

Ak v Macu používate heslo firmvéru, ako pridaný prvok ochrany zabezpečenia je možnosť automatického alebo ručného načítania firmvéru Option ROM zakázaná. Ak chcete tento pridaný prvok ochrany zrušiť, ale zachovať heslo firmvéru, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Terminál, ktorá sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
 2. Zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Return:
  sudo firmwarepasswd -setmode command -allow-oroms
  Ak budete chcieť tento príkaz zrušiť, zadajte príkaz: sudo firmwarepasswd -setmode command
 3. Zadajte správcovské heslo pre príslušný používateľský účet a stlačte kláves Return.
 4. Zadajte heslo firmvéru a stlačte kláves Return.
 5. Reštartujte Mac.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: