Postup pri výbere iného štartovacieho disku

Ak máte iný štartovací disk s kompatibilným operačným systémom, môžete Mac spúšťať z tohto disku namiesto aktuálneho štartovacieho disku.

Pri predvolenom nastavení sa Mac spúšťa zo zabudovaného pevného disku. Štartovacím diskom však môže byť ktorékoľvek úložné zariadenie, ktoré obsahuje operačný systém kompatibilný s príslušným Macom. Ak napríklad na interný alebo externý disk nainštalujete systém macOS, môže Mac tento disk rozpoznať ako štartovací disk. Potom z neho môžete spustiť systém vykonaním krokov uvedených v tomto článku.

Použitie nastavení Štartovacieho disku

Keď vyberiete štartovací disk prostredníctvom nastavení Štartovacieho disku, bude sa Mac spúšťať z tohto disku, kým nevyberiete iný.

  1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku Štartovací disk.
  2. Kliknite na ikonu zámku Ikona zámku a zadajte správcovské heslo.
  3. Vyberte štartovací disk a potom Mac reštartujte.

Nastavenia Štartovacieho disku

Ak sa zobrazí správa o tom, že nastavenia zabezpečenia tomuto Macu neumožňujú používanie externého štartovacieho disku, skontrolujte nastavenie Externé štartovanie v Utilite zabezpečeného štartovania.

 


Použitie Správcu štartovania

Keď vyberiete štartovací disk prostredníctvom Správcu štartovania, Mac sa z tohto disku spustí raz a potom sa bude opäť spúšťať z disku vybraného v nastaveniach Štartovacieho disku.

  1. Ihneď po zapnutí alebo reštartovaní Macu stlačte kláves Option (Alt) a držte ho stlačený.
  2. Po zobrazení okna Správca štartovania kláves Option uvoľnite.
    Ak je Mac chránený heslom firmvéru, môžete kláves uvoľniť, keď sa zobrazí výzva na zadanie hesla.
  3. Vyberte štartovací disk a potom kliknite na šípku pod jeho ikonou alebo stlačte kláves Return. 
    Ak počas tohto kroku stlačíte kláves Control a budete ho držať stlačený, výber sa uloží do nastavení Štartovacieho disku a zostane uložený, kým ho nezmeníte.

Správca štartovania so zobrazením diskov, ktoré sú k dispozícii na štartovanie

Ak Mac používa systém OS X Lion 10.7.3 alebo novší, môžete ho týmto postupom spustiť aj zo zálohovacieho disku Time Machine. V Správcovi štartovania má záloha Time Machine označenie „EFI Boot“.

 


Ak štartovací disk nemožno vybrať alebo z neho spustiť systém

Ak sa disk nezobrazuje v nastaveniach Štartovacieho disku alebo Správcovi štartovania, prípadne ak z neho Mac nemožno spustiť, overte nasledujúce možnosti.

Zistite, či je na štartovacom disku kompatibilný operačný systém

Uistite sa, že štartovací disk používa verziu systému macOS, ktorá je s príslušným Macom kompatibilná.

Aby počítač bolo možné spustiť z externého disku so systémom macOS Catalina 10.15 alebo novším, musí byť disk pripojený k portu USB-A, USB-C alebo Thunderbolt, no nie FireWire.

Skontrolujte nastavenia zabezpečenia štartovania

Ak používate Mac s bezpečnostným čipom Apple T2, skontrolujte nastavenia v Utilite zabezpečeného štartovania. Tieto nastavenia určujú, či Mac možno spustiť z iného disku.

Zistite, či sa používa firmvér Option ROM

Ak je spustený Správca štartovania a nezobrazuje sa štartovací disk od iného výrobcu, môže to znamenať, že štartovací disk používa firmvér Option ROM. Aby sa zvýšilo zabezpečenie systému, počítače Mac s aktuálnym softvérom nezobrazujú zariadenia používajúce firmvér Option ROM, kým ich firmvér nenačítate. Dosiahnete to stlačením kombinácie klávesov Option-Shift-Command-bodka v Správcovi štartovania. Ak sa štartovací disk zobrazí, vykonajte tento postup vždy, keď budete chcieť spustiť systém z neho alebo z iného disku, ktorý je k nemu pripojený.

Ak používate heslo firmvéru, ako pridaný prvok ochrany zabezpečenia je možnosť načítania firmvéru Option ROM zakázaná. 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: