macOS High Sierra

Używanie zestawu gestów

Jeśli używasz gestów VoiceOver, możesz nawigować przy użyciu zestawu gestów. Zestaw gestów traktowany jest jak wirtualne „pokrętło”, pozwalające zmieniać sposób nawigacji zależnie od kontekstu.

Gdy przeglądasz strony internetowe, ustawienia w zestawie gestów są różne, zależnie od elementów zaznaczonych w panelu Elementy www w kategorii WWW w Narzędziu VoiceOver. Domyślnie obejmuje on: Łącza, Nagłówki, Widżety formularzy, Miejsca www, Tabele i Punkty orientacyjne.

W innych sytuacjach zestaw gestów może zawierać takie ustawienia, jak Znaki, Słowa, Miejsca okien, Wybór zawartości oraz Nawigacja.

  1. Obracaj dwoma palcami w dowolnym miejscu na gładziku, aż usłyszysz ustawienie, którego chcesz użyć, np. „słowa”.

    Podczas „obracania” zestawu opcji, VoiceOver mówi nazwę każdej z nich i odtwarza dźwięk kliknięcia. Gdy opuścisz jedną z opcji, obracaj „pokrętło” dalej, aż usłyszysz ją ponownie.

  2. Przesuń palcami w górę lub w dół, aby przejść do poprzedniego lub następnego wystąpienia wybranej rzeczy.

    Na przykład, jeśli wybrane jest „słowo”, przesunięcie palców w dół spowoduje przesunięcie kursora VoiceOver do następnego słowa. Możesz wielokrotnie przesuwać palcami w dół, aby przechodzić do kolejnych słów, a gdy zaczniesz przesuwać palcami w górę, kursor VoiceOver będzie przesuwał się wstecz słowo po słowie.

Opcja Nawigacja czyta tekst wiersz po wierszu:

  • W obszarze tekstowym: VoiceOver zaczyna czytać pierwszy wiersz tekstu, licząc od miejsca, w którym znajduje się kursor w momencie przesunięcia palców w górę lub w dół po gładziku. Każdy kolejny wiersz czytany jest w całości.

  • W oknie lub oknie dialogowym: VoiceOver może nie przeczytać całej zawartości wiersza tekstu; zależy to od układu elementów w tym oknie. Aby usłyszeć pozostałe elementy, konieczne może okazać się przesunięcie palcem w lewo lub w prawo, a następnie w górę lub w dół.

Sposób poruszania się po stronach internetowych przy użyciu zestawu gestów zależy od wybranego trybu nawigacji na stronach. W trybie DOM przesuwanie palcem w górę lub w dół powoduje przechodzenie do poprzedniego lub kolejnego wystąpienia rzeczy wybranej z zestawu. Na przykład, jeśli „pokrętło” zestawu zostanie ustawione na nagłówki, przesunięcie palcem w górę lub w dół spowoduje przejście do poprzedniego lub następnego nagłówka. Za pomocą Narzędzia VoiceOver można przypisać polecenie Przełącz między poruszaniem się po witrynach wg kolejności DOM lub wg grup obiektów do gestu, aby móc łatwo przełączać wspomniane tryby w zależności od potrzeb. Aby dowiedzieć się więcej o poruszaniu się po witrynach, zobacz Nawigacja na stronach internetowych wg kolejności DOM lub wg grup obiektów.