macOS High Sierra

Uzyskiwanie pomocy na temat klawiszy, skrótów i gestów

Gdy używasz pomocy klawiatury, możesz szybko usłyszeć polecenie VoiceOver przyporządkowane do danego klawisza. Na przykład, naciśnij Control-Option-D, aby usłyszeć „Control-Option-D Przejdź do Docka Pozwala przesunąć kursor VoiceOver do Docka”.

Pomocy klawiatury można używać także z poleceniami, odświeżalnymi monitorami brajlowskimi i gestami VoiceOver. Podczas korzystania z pomocy klawiatury nie można używać klawiszy, monitora brajlowskiego ani gładzika do innych celów.

Włącz pomoc klawiatury, naciskając VO-K, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Słuchanie nazwy klawisza na klawiaturze lub monitorze brajlowskim: Naciśnij dany klawisz.

  • Słuchanie polecenia VoiceOver przypisanego do klawisza: Naciśnij Control-Option lub Caps Lock oraz dany klawisz.

  • Słuchanie nazwy gestu oraz przypisanego do niego polecenia VoiceOver: Użyj danego gestu.

  • Słuchanie alternatywnych funkcji klawisza lub gestu: Naciśnij Control-Option lub Caps Lock z klawiszem modyfikującym (np. Shift), a następnie naciśnij dany klawisz, aby usłyszeć alternatywne funkcje, jeśli takie istnieją.

Aby zakończyć pomoc klawiatury, naciśnij klawisze VO-K, Esc lub Fn-Tab.

Jeśli masz trudności z korzystaniem ze standardowego układu klawiatury QWERTY, spróbuj użyć układu Dvoraka, który jest zoptymalizowany w celu zwiększenia łatwości użycia.