Stacja bazowa Wi-Fi: identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z migającą na pomarańczowo lampką stanu

Lampka stanu stacji bazowej Wi-Fi miga na pomarańczowo.

Oto niektóre typowe przyczyny migania lampki stanu na pomarańczowo:

 • Stacja bazowa Wi-Fi jest nowa i nie została jeszcze skonfigurowana.
 • Stacja bazowa Wi-Fi została wyzerowana.
 • Dostępne jest nowe uaktualnienie oprogramowania sprzętowego stacji bazowej Wi-Fi.
 • Dla stacji bazowej Wi-Fi nie jest dostępny żaden adres IP.
 • Stacja bazowa Wi-Fi działająca w trybie rozszerzonym znajduje się poza zasięgiem sieci Wi-Fi podstawowej stacji bazowej Wi-Fi.
 • Do stacji bazowej Wi-Fi nie jest podłączony kabel Ethernet sieci WAN.
 • Brakuje ścieżki łączącej stację bazową Wi-Fi z Internetem (lub routerem lokalnym).
 • U dostawcy Internetu wystąpiła tymczasowa przerwa w dostępie do Internetu.
 • Stacja bazowa AirPort Time Capsule wykryła, że wewnętrzny dysk twardy zgłosił błąd SMART wskazujący na awarię. (Taka sytuacja może wystąpić w przypadku oprogramowania sprzętowego w wersji 7.5.2 i Narzędzia AirPort 5.5.2).

Ustawiczne miganie lampki stanu na pomarańczowo oznacza, że stacja bazowa Wi-Fi może wymagać uwagi użytkownika.

Rozwiązywanie problemów z migającą na pomarańczowo lampką stanu

Aby ustalić przyczynę migania lampki stanu stacji bazowej Wi-Fi na pomarańczowo, uruchom Narzędzie AirPort. Firma Apple zaleca używanie Narzędzia AirPort w wersji 5.5.2 dla komputerów Mac, Narzędzia AirPort w wersji 5.5.2 dla komputerów z systemem Windows lub Narzędzia AirPort w nowszej wersji, o ile jest dostępna.

 1. Narzędzie AirPort w wersji 5.2 lub nowszej jest otwierane automatycznie, jeśli stacja bazowa Wi-Fi wymaga uwagi użytkownika. W dowolnej chwili można też uruchomić Narzędzie AirPort ręcznie.  Nie należy stosować Narzędzia AirPort w wersjach wcześniejszych niż 5.0. 
  W systemie Mac OS X Narzędzie AirPort jest dostępne w katalogu Programy > Narzędzia.
  W systemie Microsoft Windows Narzędzie AirPort jest dostępne po kliknięciu kolejno opcji Start > Wszystkie programy > AirPort.
  Uwaga: najnowsze oprogramowanie stacji bazowej Wi-Fi (włącznie z oprogramowaniem sprzętowym) można też znaleźć i pobrać, klikając tutaj.
 2. W oknie Narzędzia AirPort odszukaj używaną stację bazową Wi-Fi i kliknij ją dwukrotnie, aby otworzyć okno Podsumowanie. Uwaga: jeśli jest używanych kilka stacji bazowych Wi-Fi, należy kliknąć dwukrotnie ikonę tej stacji, obok której widnieje pomarańczowe kółko.
 3. Po wyświetleniu okna Podsumowanie kliknij dwukrotnie pomarańczowe kółko po prawej stronie pozycji dotyczącej stanu stacji bazowej Wi-Fi, aby otworzyć okno stanu.
 4. W oknie Stan znajduje się lista wszelkich czynników, które wymagają uwagi. Rozwiąż wszystkie wymienione problemy, tak aby opróżnić listę.
  Ważne:
  aby zignorowane wcześniej czynniki były ponownie uwzględniane, należy wyzerować stację bazową Wi-Fi przy użyciu przełącznika zerowania.

 5. 

Aby lampka stanu przestała migać na pomarańczowo, może być konieczne wprowadzenie zmian w niektórych ustawieniach albo zaznaczenie pól wyboru „Ignoruj” obok opcji, których nie chcesz modyfikować. Zaznaczenie takiego pola wyboru wskazuje, że znasz sygnalizowany problem i chcesz go zignorować. Można na przykład umożliwić powszechny dostęp do stacji bazowej AirPort bez używania hasła, tak aby każdy mógł przyłączyć się do sieci bezprzewodowej.
 6. Kliknij opcję Uaktualnij, aby zastosować wprowadzone zmiany. Stacja bazowa Wi-Fi zostanie uruchomiona ponownie.
 7. Po ponownym uruchomieniu stacji bazowej Wi-Fi lampka stanu powinna świecić się na zielono i nie powinna migać. Jeśli lampka wciąż miga na pomarańczowo, możesz spróbować ponownie wykonać wymienione powyżej czynności.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat stacji bazowej Wi-Fi można znaleźć w Podręczniku konfigurowania stacji AirPort dostarczonym razem z urządzeniem. Aby uzyskać wsparcie i dodatkowe informacje, można też odwiedzić stronę http://www.apple.com/pl/support/airport/.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: