Vanlige punktskriftskommandoer for VoiceOver på Apple Watch

Når du bruker en leselist med VoiceOver på Apple Watch, kan det hende at leselisten støtter disse kommandoene for navigering.

For å bruke en leselist med Apple Watch må du ha watchOS 7.2 eller nyere. Påse at du har nyeste versjon av watchOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift på Apple Watch for å sammenkoble leselisten. Finn ut mer om hvordan du kobler til en leselist og justerer innstillingene i brukerhåndboken for Apple Watch.

Navigering

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Flytt til forrige objekt Punkt 1 + mellomrom
Flytt til neste objekt Punkt 4 + mellomrom
Gå til første objekt Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + mellomrom
Gå til siste objekt Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom
Gå til Varslingssenter Punkt 4 + punkt 6 + mellomrom
Gå til Kontrollsenter Punkt 2 + punkt 5 + mellomrom
Avslutt gjeldende kontekst Punkt 1 + punkt 2 + mellomrom

Rulling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Rull én side opp Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom
Rull én side ned Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom
Tal sidenummer eller rader som skal vises Punkt 3 + punkt 4 + mellomrom

Rotor

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Punkt 3 + mellomrom
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Punkt 6 + mellomrom
Marker forrige rotorinnstilling Punkt 2 + punkt 3 + mellomrom
Marker neste rotorinnstilling Punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Samhandling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Trykk én gang Punkt 3 + punkt 6 + mellomrom
Aktiverer Digital Crown-knappen Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + mellomrom

Lesing

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Les siden, og begynn fra markert objekt Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + mellomrom
Les siden, og begynn øverst Punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Redigering

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Velg alle Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom
Velg venstre Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + mellomrom
Velg høyre Punkt 2 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom
Aktiverer Slett-tasten Mellomromstast eller punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom
Tekstsøk Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + mellomrom

Kontroll

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Slå skjermteppe av og på Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom
Sett tale på pause eller fortsett Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + mellomrom
Slå tale av eller på Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + mellomrom
Dock Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + mellomrom (to ganger)
Hjelp Punkt 1 + punkt 3 + mellomrom
Slå QuickNav av eller på Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom

Punktskrift

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Panorerer punktskriften mot venstre Punkt 2 + mellomrom
Panorerer punktskriften mot høyre Punkt 5 + mellomrom
Vis eller skjul annonseringslogg Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom
Oversett Punkt 4 + punkt 5 + mellomrom
Neste utdatamodus Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom
Neste inndatamodus Punkt 2 + punkt 3 + punkt 6 + mellomrom
Veksle mellom forkortet og uforkortet punktskrift Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom

Inndata- og utdatamodusene samsvarer med 6-punkts, 6-punkts forkortet og 8-punkts punktskriftmodeller.

8-punkt

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Slett Punkt 7 + mellomrom
Retur Punkt 8 + mellomrom
Lyd av/på Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 7 + mellomrom
Start hjelp Punkt 1 + punkt 3 + punkt 7 + mellomrom
Rull opp siden Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + punkt 8 + mellomrom
Rull ned siden Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + punkt 8 + mellomrom
Simulert langt trykk Punkt 3 + punkt 6 + punkt 7 + punkt 8 + mellomrom
Hurtignavigasjon mellom enkeltbokstaver Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7 + mellomrom

Finn ut mer

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: