Bruke Bryterkontroll til å samhandle med Mac

Bryterkontroll er en hjelpemiddelteknologi som hjelper deg med å skrive tekst, velge menyer, flytte pekeren med mer – alt ved å klikke på en bryter. Du kan bruke en tastaturtast, en muse- eller styreflateknapp, styrespake eller tilpasningsenhet som en eller flere brytere.

Bryterkontroll skanner skjermen inntil du klikker på en bryter. Dette enkeltklikket velger et objekt eller utfører en handling.

Aktivere Bryterkontroll

 1. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Tilgjengelighet.
 2. Velg Bryterkontroll fra listen over tilgjengelighetsvalg.
 3. Klikk på Generelt-fanen.
 4. Velg Aktiver bryterkontroll.

Når du har aktivert bryterkontroll, vises Hjem-panelet:

hjemrad

Trykk på en bryter (for eksempel museknappen eller mellomromstasten) for å bla gjennom objektene på Hjem-panelet. Trykk på bryteren en gang til for å velge det markerte objektet. 

Konfigurere brytere

Bruk Bryterkontroll-valgene i Tilgjengelighet-panelet under Systemvalg til å konfigurere brytere som utfører en handling når du trykker på dem. Du kan bruke en mus, et tastatur eller en annen enhet med bryter som er tilkoblet via USB eller Bluetooth. Du kan også endre handlingene til eksisterende brytere.

Som standard brukes mellomromstasten som en bryter når Bryterkontroll er aktivert.

 • Hvis du skal legge til en bryter, klikker du på Legg til-knappen (+) i Brytere-fanen og trykker på den tilpassede bryteren. Skriv inn et navn og velg en handling, for eksempel Stopp skanning. Hvis du vil at bryteren skal kjøre et skript eller åpne et program, klikker du på Tilpasset og velger skriptet eller programmet.
 • For å fjerne en bryter velger du en bryter i listen og klikker på Fjern-knappen (–).
 • Hvis du vil endre virkemåten til en eksisterende bryter, velger du en bryter i listen, klikker på Handling-knappen og endrer navnet eller handlingen. Hvis du vil bruke en annen bryter til handlingen, klikker du på Ny tilordning.

Skanne og velge objekter

Skanne objekter
Når du trykker på Velg objekt-bryteren, begynner Bryterkontroll å gå gjennom et panel, en gruppe eller et brukergrensesnitt. Bryterkontroll uthever hvert objekt eller hver gruppe i tur og orden. Skanningen stanser når du velger et objekt, hvis du ikke har angitt at skanningen skal fortsette etter at et valg er markert. Hvis du slo av automatisk skanning, trykker du med Flytt til neste objekt-bryteren for å gå videre. Bryterkontroll gjentar en skanning (eller går i sløyfe), slik det er angitt i Navigasjon-panelet.

Velg et objekt
Når et objekt er uthevet, trykker du på Velg objekt-bryteren. Hvis det valgte objektet er en gruppe og du ikke har valgt å fortsette skanningen når et valg er markert, trykker du på bryteren for å skanne gruppen. Deretter trykker du på bryteren for å velge et objekt i gruppen.

Hvis du vil forlate en gruppe, trykker du på bryteren når gruppen er uthevet eller du hører «gå ut».

Hvis du må bruke pekeren til å klikke på et objekt som ikke er en del av appens grensesnitt, kan du bruke Peker-modus til å skanne skjermen og klikke på et objekt.

 1. Klikk for å starte en horisontal skanning.
 2. Når områdeutforskeren fremhever området du vil klikke på, klikker du på bryteren igjen.
 3. Klikk én gang til for å finjustere den horisontale posisjonen. 
 4. Når du klikker neste gang, starter områdeutforskeren en vertikal skanning.
 5. Klikk igjen for å fastsette den vertikale posisjonen. 
 6. Klikk en siste gang med bryteren for å klikke på objektet på skjermen som befinner seg under det blå trådkorset du har laget på skjermen.

Bruke paneler

Angi panelvalg
I et panel klikker du med Velg objekt-bryteren når Panelvalg-symbolet Handling-knapp i øverste høyre hjørne er uthevet. Klikk så igjen med bryteren når alternativet du ønsker å angi, er uthevet. Du kan redusere eller øke størrelsen på panelet, og øke eller redusere gjennomsiktigheten.

Gå tilbake til Hjem-panelet
I et panel klikker du med Velg objekt-bryteren når Hjem-symbolet oppe til høyre er uthevet. I grensesnittet trykker du med bryteren når Hjem-panelet er uthevet.

Bruke Hjem-panelet

Tastatur
Skriv tekst i et dokument eller felt ved å skanne tastaturet i panelet, åpne en gruppe med taster og velge en tast. Den første gruppen inneholder de foreslåtte ordene basert på de første tastene du trykker på. På den måten kan du spare tid på skriving ved å velge et foreslått ord. Andre tastaturer kan være tilgjengelig i Tilpasset-panelet.

 

Peker
Hvis du vil flytte pekeren til et annet område på skjermen, velger du Flytt. En vertikal blokk begynner å gli over skjermen. Når du trykker med Velg objekt-bryteren, stopper blokken og en vertikal blå strek begynner å gli over blokken. Trykk med bryteren igjen for å stoppe den blå linjen eller redusere hastigheten betydelig før du trykker med bryteren igjen for å stoppe den (basert på innstillingen for Glidende markørpresisjon i Navigasjon-ruten). Når du gjør det samme horisontalt, ser du at pekeren flyttes til skjæringspunktet for de to blå linjene.

 

Program
Skann objekter og grupper i det aktive vinduet til det aktuelle programmet.

 

Dock
Start umiddelbart skanning bare av objektene i Dock.

 

Menylinje
Skann menylinjegruppen, deretter menytilleggsgruppen.

 

System
Styr volumet eller lysstyrken på skjermen til Mac-maskinen, og styr medieavspilling.

 

Tilpasset
Du kan opprette tilpassede paneler i Tilgjengelighet-fanen under Systemvalg. Velg Bryterkontroll, og klikk deretter på Åpne panelredigering. Eventuelle tilpassede paneler du oppretter, blir vist her. 

 

Plassering
Bruk dette alternativet til å flytte bryterkontrollens Hjem-panel på skjermen.

Les mer

For å tilpasse Bryterkontroll ytterligere kan du bruke Navigasjon-fanen i Bryterkontroll-delen av Tilgjengelighet-valgene. Du kan lese mer om Bryterkontroll og redigering av bryterkontrollpanelet på Tilgjengelighet-nettsiden til Apple og i den innebygde hjelpen som følger med Mac-maskinen. Klikk på hjelpeknappen   i Tilgjengelighet-panelet under Systemvalg, eller søk etter Bryterkontroll fra Hjelp-menyen i menylinjen til Finder.

Publiseringsdato: