Pages pre Mac: Vytvorenie a použitie predlôh v dokumente Pages

Vytvorenie a použitie predlôh v dokumente Pages

Šablóny na rozloženie strany, vrátane šablón kníh v orientácii na šírku, používajú predlohy ako štartovací bod pre každú stranu v dokumente. Každá šablóna rozloženia strany obsahuje prázdnu vzorovú stranu a šablóny kníh majú rôzne vopred navrhnuté vzorové strany s kontajnermi prvkov.

Keď pridáte do dokumentu novú stranu, vyberte pre ňu predlohu a následne vyberte vlastný obsah. Zmeny vykonané vo vašom dokumente nemajú vplyv na predlohu.

V zobrazení Upraviť predlohu môžete vytvárať a navrhovať nové predlohy a upravovať existujúce predlohy.

Pridanie novej predlohy

Ak chcete vytvoriť novú predlohu, zduplikujte existujúcu predlohu, upravte tento duplikát a potom ho uložte pod novým názvom. Strany, ktoré sú pridružené k pôvodnej predlohy, nebudú ovplyvnené.

 1. paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo menu Zobraziť a vyberte Upraviť predlohy.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať stranu v paneli s nástrojmi a potom vyberte predlohu, ktorú chcete použiť ako východiskový bod.

 3. Zadajte názov novej predlohy strany a kliknite na Potvrdiť.

  Pod pôvodnou predlohou v postrannom paneli sa zobrazí nová predloha.

 4. Upravte stranu pridaním, vymazaním alebo úpravou textu, kontajnerov, obrázkov, tvarov a iných objektov.

  Môžete použiť ľubovoľné z dostupných ovládacích prvkov formátovania na postrannom paneli Formát . Ďalšie informácie nájdete v téme „Úprava predlohy“ nižšie.

 5. Keď prácu dokončíte, kliknite na Hotovo v spodnej časti okna.

Predlohy môžete v postrannom paneli potiahnuť a tak ich preusporiadať.

Úprava predlohy

Keď upravujete predlohu, vami vykonané zmeny sa použijú na strany, ktoré používajú túto predlohu.

 1. paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo menu Zobraziť a vyberte Upraviť predlohy.

 2. Vyberte predlohu, ktorú chcete upraviť, v postrannom paneli naľavo.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Úprava existujúcich prvkov návrhu: Označte ľubovoľné prvky návrhu a potom ich vymažte alebo upravte pomocou ľubovoľných dostupných ovládacích prvkov na postrannom paneli Formát . Ak chcete zistiť, ako zmeniť pozadie predlohy, pozrite si tému Zmena pozadia strán.

  • Pridanie obrázkov: Ak chcete pridať kontajner obrázka, kliknite na tlačidlo menu Médiá v paneli s nástrojmi a potom vyberte obrázok. Obrázky, ktoré pridáte do predlohy, sa stanú kontajnermi. Obrázok, ktorý pridáte do kontajnera vo svojom dokumente, bude mať na stránke rovnakú veľkosť a umiestnenie.

  • Pridanie textových polí: Ak chcete pridať kontajner textového poľa, kliknite na tlačidlo Text v paneli s nástrojmi a následne použite ovládacie prvky v postrannom paneli Formát , aby ste mohli upraviť štýl: pridať okraj, vybrať písmo textu a jeho veľkosť a tak ďalej. Každý text, ktorý zadáte do daného textového poľa v dokumente, bude mať rovnaký štýl, aký ste použili v tomto kontajneri textového poľa.

  • Nastavenie spôsobu zobrazenia hlavičiek a piat na strane: Kliknite na predlohu v postrannom paneli naľavo (tak aby nebolo na strane nič označené). Na postrannom paneli Formát zaškrtnite políčko Zobraziť hlavičku a pätu, čím sa na stranách používajúcich danú predlohu zobrazia hlavičky a päty. Ak nechcete, aby boli hlavička a päta rovnaké ako na predošlej strane v dokumente, odškrtnite políčko Zjednotiť s predošlou stranou. (Ak tieto ovládacie prvky nevidíte alebo na hornej strane postranného panela nie je uvedené Rozloženie predlohy, skontrolujte, či na strane nie je niečo označené.)

   Ak políčka hlavičky a päty nemožno zaškrtnúť, najskôr ich pre dokument zapnite na postrannom paneli Dokument .

 4. Keď prácu dokončíte, kliknite na Hotovo v spodnej časti okna.

Do predlôh môžete pridať trvalé vodiace lišty, ktoré vám pomôžu s rozložením. Ak chcete tieto vodiace lišty zobraziť alebo skryť na stranách dokumentu, vyberte Zobraziť > Vodiace čiary > Zobraziť vodiace lišty predlohy alebo Skryť vodiace lišty predlohy (v menu Zobraziť v hornej časti obrazovky).

Premenovanie predlohy

 1. paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo menu Zobraziť a vyberte Upraviť predlohy.

 2. So stlačeným klávesom Control kliknite na miniatúru predlohy a potom vyberte Premenovať.

 3. Zadajte nový názov a kliknite na Potvrdiť.

 4. V dolnej časti okna kliknite na Hotovo.

Vytvorenie novej predlohy podľa strany v dokumente

Ak ste upravili nejakú stranu a chcete použiť jej rozloženie na iných stranách, môžete podľa nej vytvoriť predlohu.

 1. Vyberte stranu v zobrazení Miniatúry strán na ľavej strane.

 2. Vyberte Formát > Rozšírené > Vytvoriť predlohu z aktuálnej strany (v menu Formát v hornej časti obrazovky).

  Okno sa zmení na zobrazenie Upraviť predlohu a kópia miniatúry pôvodnej predlohy sa zobrazí v dolnej časti postranného panela naľavo.

 3. So stlačeným klávesom Control kliknite na kópiu naľavo a vyberte Premenovať.

 4. Zadajte názov novej predlohy a potom kliknite na Potvrdiť.

 5. V dolnej časti okna kliknite na Hotovo.

Označovanie objektov na zjednodušenie prepínania predlôh

Môžete označiť kontajnery položiek (obrázky a textové polia) na predlohách, aby bolo možné jednoduchšie prepínať medzi predlohami v dokumente. Značky „povedia“ obsahu, kam sa má umiestniť po prepnutí predlôh na stranu. Napríklad obrázok, ktorý je v kontajneri so značkou „médiá“ sa automaticky vloží do kontajnera v novej predlohe, ktorý má takisto značku „médiá“.

Ak vytvárate novú predlohu v šablóne knihy s vopred pripravenými predlohami, skontrolujte iné predlohy, aby ste zistili, aké značky sa už používajú, a potom použite rovnaké alebo ich nahraďte vlastnými.

 1. paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo menu Zobraziť a vyberte Upraviť predlohy.

 2. Vyberte predlohu v postrannom paneli naľavo.

 3. Vyberte objekt v predlohe a kliknite na záložku Štýl v hornej časti postranného panela Formát .

 4. Zadajte značku v textovom poli Značka v spodnej časti postranného panela.

 5. V dolnej časti okna kliknite na Hotovo.

Použitie odlišnej predlohy

Na akúkoľvek stranu v dokumente môžete použiť odlišnú predlohu. Pozrite si nižšie uvedenú časť „Označovanie objektov na zjednodušenie prepínania predlôh“, v ktorej sa dozviete, ako môžete označovať textové polia a iné objekty, aby ste ich mohli bez problémov vymieňať.

 1. Kliknite kdekoľvek na prázdne miesto na strane, ktorú chcete zmeniť, alebo vyberte stranu v zobrazení Miniatúry strán.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na Zmeniť predlohu a vyberte požadovanú predlohu.

 3. Upravte obsah na strane podľa potreby, tak aby bol v súlade s novým rozložením.

Opätovné použitie predlohy

Ak vykonáte zmeny formátu strany a neskôr budete chcieť použiť originálne formátovanie predlohy, môžete znova použiť predlohu. Opätovným použitím predlohy sa nevymaže obsah.

 1. Kliknite na tlačidlo menu Zobraziť na paneli s nástrojmi a vyberte Miniatúry strán.

 2. Kliknite na obrázok miniatúry strany, ktorú chcete zmeniť.

 3. Vyberte Formát > Znovu použiť predlohu na stranu (v menu Formát v hornej časti obrazovky).

 4. Vykonajte všetky potrebné zmeny v obsahu strany.

Vymazanie predlohy

 1. paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo menu Zobraziť a vyberte Upraviť predlohy.

 2. V zobrazení Upraviť predlohu so stlačeným klávesom Control kliknite na predlohu naľavo a vyberte Vymazať.

 3. Ak sú strany v dokumente prepojené s touto predlohou, v zobrazenom dialógovom okne vyberte pre dané strany novú predlohu a potom kliknite na Vybrať.

 4. V dolnej časti okna kliknite na Hotovo.

Predlohy môžete v postrannom paneli potiahnuť a tak ich preusporiadať.

Tip: Ak kopírujete strany medzi dokumentmi, zahrnú sa aj všetky predlohy používané stranami, ktoré kopírujete.

Published Date: 16.8.2019
Helpful?