Pages pro Mac: Klávesové zkratky aplikace Pages pro Mac

Klávesové zkratky aplikace Pages pro Mac

Mnohé úkony v Pages můžete rychle provést pomocí klávesových zkratek. Chcete-li použít klávesovou zkratku, stiskněte všechny její klávesy současně.

Obecné

Akce

Zkratka

Zahájení diktování

Dvakrát stiskněte klávesu Fn

Otevření okna pro výběr šablon

Cmd-N

Otevření okna pro výběr šablon a zobrazení místní nabídky Jazyk

Alt-Cmd-N

Zavření okna pro výběr šablon

Esc

Otevření existujícího dokumentu

Cmd-O

Uložení dokumentu

Cmd-S

Uložit jako

Alt-Shift-Cmd-S

Vytvoření duplikátu dokumentu

Shift-Cmd-S

Tisk dokumentu

Cmd-P

Otevření uživatelské příručky pro Pages

Shift-Cmd-otazník (?)

Zavření okna

Cmd-W

Zavření všech oken

Alt-Cmd-W

Minimalizace okna

Cmd-M

Minimalizování všech oken

Alt-Cmd-M

Přechod do zobrazení na celé obrazovce

Ctrl-Cmd-F

Zvětšení zobrazení

Cmd-pravá lomená závorka (>)

Zmenšení zobrazení

Cmd-levá lomená závorka (<)

Přiblížit výběr

Shift-Cmd-0

Návrat k původní velikosti

Cmd-0

Zobrazení a skrytí řádku panelů

Shift-Cmd-T

Zobrazit miniatury stránek

Alt-Cmd-P

Zobrazení nebo skrytí pravítka

Cmd-R

Otevření okna Vzhled stránky

Shift-Cmd-P

Zobrazení nebo skrytí ohraničení uspořádání

Shift-Cmd-L

Zobrazení formátovacích (neviditelných) znaků

Shift-Cmd-I

Výběr souboru pro vložení

Shift-Cmd-V

Zobrazení okna Barvy

Shift-Cmd-C

Skrytí nebo zobrazení nástrojového panelu

Alt-Cmd-T

Přeuspořádání položky na nástrojovém panelu

Při přetažení přidržte klávesu Cmd

Odstranění položky z nástrojového panelu

Cmd-přetažení z nástrojového panelu

Skrytí nebo zobrazení bočních panelů na pravé straně okna Pages

Alt-Cmd-I

Otevření následující karty na bočním panelu

Ctrl-accent grave (`)

Otevření předchozí karty na bočním panelu

Shift-Ctrl-accent grave (`)

Skrytí Pages

Cmd-H

Skrytí oken jiných aplikací

Alt-Cmd-H

Vrácení poslední akce zpět

Cmd-Z

Obnovení poslední akce

Shift-Cmd-Z

Otevření Předvoleb pro Pages

Cmd-čárka (,)

Ukončení Pages

Cmd-Q

Ukončení Pages a zachování otevřených oken

Alt-Cmd-Q

Přesouvání kurzoru v dokumentu

Akce

Zkratka

Přesun o jeden znak doleva

Šipka doleva

Přesun o jeden znak doprava

Šipka doprava

Přesun o jeden znak zpět (funguje pro text psaný zleva doprava i zprava doleva)

Ctrl-B

Přesun o jeden znak dopředu (funguje pro text psaný zleva doprava i zprava doleva)

Ctrl-F

Přesun o jeden řádek výše

Šipka nahoru

Přesun o jeden řádek níže

Šipka dolů

Přesun na začátek aktuálního nebo předchozího slova

Ctrl-Alt-B

Posun na levý kraj aktuálního slova (funguje pro text zleva doprava a zprava doleva)

Alt-šipka doleva

Přesun na konec aktuálního nebo následujícího slova

Ctrl-Alt-F

Posun na pravý kraj aktuálního slova (funguje pro text zleva doprava a zprava doleva)

Alt-šipka doprava

Posun kurzoru na začátek aktuální textové oblasti (dokument, textový rámeček, tvar nebo buňka tabulky)

Cmd-šipka nahoru

Posun kurzoru na spodní část aktuální textové oblasti (dokument, textový rámeček, tvar nebo buňka tabulky)

Cmd-šipka dolů

Přesun na začátek odstavce

Ctrl-A nebo Alt-šipka nahoru

Přesun na konec odstavce

Ctrl-E nebo Alt-šipka dolů

Přesun na levý okraj aktuálního řádku

Cmd-šipka doleva

Přesun na pravý okraj aktuálního řádku

Cmd-šipka doprava

Odrolování o jednu stránku nahoru bez přemístění kurzoru

Fn-šipka nahoru nebo Page Up

Odrolování o jednu stránku dolů bez přemístění kurzoru

Fn-šipka dolů nebo Page Down

Odrolování o jednu stránku nahoru a přesun kurzoru

Alt-Page Up

Odrolování o jednu stránku dolů a přesun kurzoru

Ctrl-V nebo Alt-Page Down

Přesun na začátek dokumentu bez přesunutí kurzoru

Home nebo Fn‑šipka doleva

Přesun na konec dokumentu bez přesunutí kurzoru

End nebo Fn‑šipka doprava

Umístění kurzoru na střed okna aplikace

Ctrl-L

Výběr textu

Akce

Zkratka

Výběr jednoho nebo více znaků

Klikněte před první znak a přetáhněte ukazatel přes znaky, které chcete vybrat

Výběr slova

Dvakrát na slovo klikněte

Výběr odstavce

Třikrát klikněte v odstavci

Výběr všech objektů a textu

Cmd-A

Zrušení výběru všech objektů a textu

Shift-Cmd-A

Rozšíření výběru textu

Klikněte na text, poté podržte Shift a klikněte na jiné místo v textu

Rozšíření výběru o jeden znak doprava

Shift‑šipka doprava

Rozšíření výběru o jeden znak doleva

Shift-šipka doleva

Rozšíření výběru na konec aktuálního slova a poté vždy na konec následujícího slova

Alt-Shift-šipka doprava

Rozšíření výběru na začátek aktuálního slova

Alt-Shift-šipka doleva

Rozšíření výběru na konec aktuálního řádku

Shift-Cmd-šipka doprava

Rozšíření výběru na začátek aktuálního řádku

Shift-Cmd-šipka doleva

Rozšíření výběru o jeden řádek výše

Shift-šipka nahoru

Rozšíření výběru o jeden řádek níže

Shift-šipka dolů

Rozšíření výběru na začátek aktuálního odstavce

Alt-Shift-šipka nahoru

Rozšíření výběru na konec aktuálního odstavce

Alt-Shift-šipka dolů

Rozšíření výběru na začátek textu

Shift-Cmd-šipka nahoru nebo Shift-Home

Rozšíření výběru na konec textu

Shift-Cmd-šipka dolů nebo Shift-End

Výběr odrážky a jejího textu

Kliknutí na odrážku

Přesun odrážky a jejího textu, spolu s příslušnými odrážkami nižší úrovně a textem

Kliknutí na odrážku a přetažení

Formátování textu

Akce

Zkratka

Zobrazení okna Písma

Cmd-T

Zobrazení okna Barvy

Shift-Cmd-C

Použití tučného písma na vybraný text

Cmd-B

Použití kurzívy na vybraný text

Cmd-I

Použití podrženého písma na vybraný text

Cmd-U

Smazání předchozího znaku nebo výběru

Delete nebo Ctrl-H

Smazání následujícího znaku nebo výběru

Ctrl-D nebo Forward Delete (není k dispozici na všech klávesnicích)

Smazání slova před kurzorem

Alt-Delete

Smazání slova za kurzorem

Alt-Forward Delete (není k dispozici na všech klávesnicích)

Smazání textu mezi kurzorem a následujícím koncem odstavce

Ctrl-K

Zvětšení velikosti písma

Cmd-plus (+)

Zmenšení velikosti písma

Cmd-minus (-)

Zmenšení prostoru mezi vybranými znaky

Alt-Cmd-levá hranatá závorka ([)

Zvětšení prostoru mezi vybranými znaky

Alt-Cmd-pravá hranatá závorka (])

Přepnutí textu na horní index

Ctrl-Shift-Cmd-plus (+)

Přepnutí textu na dolní index

Ctrl-Cmd-minus (-)

Vložení rovnice

Alt-Cmd-E

Zarovnání textu doleva

Cmd-levá složená závorka ({)

Vystředění textu

Cmd-svislá čára (|)

Zarovnání textu doprava

Cmd-pravá složená závorka (})

Zarovnání textu doleva i doprava (do bloku)

Alt-Cmd-svislá čára (|)

Snížení úrovně odsazení u bloku textu nebo položky v seznamu

Cmd-levá hranatá závorka ([)

Zvýšení úrovně odsazení u bloku textu nebo položky v seznamu

Cmd-pravá hranatá závorka (])

Snížení úrovně odsazení položky seznamu

Shift-tabulátor

Zvýšení úrovně odsazení položky seznamu

Tabulátor

Převedení textu na odkaz

Cmd-K

Přidání záložky

Alt-Cmd-B

Vyjmutí výběru

Cmd-X

Zkopírování výběru

Cmd-C

Zkopírování stylu odstavce

Alt-Cmd-C

Vložení výběru

Cmd-V

Vložení grafického stylu

Alt-Cmd-V

Vložení výběru s přizpůsobením stylu cílového textu

Alt-Shift-Cmd-V

Zkopírování grafického stylu textu

Alt-Cmd-C

Vložení grafického stylu textu

Alt-Cmd-V

Přidání rozsahu do výběru (nebo jeho odstranění z výběru)

Tažení s klávesou Shift

Vložení nedělitelné mezery

Alt-mezerník

Vložení znaku zalomení řádku (tzv. soft return)

Shift-Return

Vložení znaku konce odstavce

Return

Vložení nového řádku za kurzor

Ctrl-O

Vložení znaku konce stránky

Fn-Cmd-Return

Zadání speciálních znaků

Ctrl-Cmd-mezerník

Přehození znaků na obou stranách kurzoru

Ctrl-T

Přidání bibliografie EndNote

Shift-Alt-Cmd-E

Použití stylu odstavce, znaku nebo seznamu pomocí vlastní klávesové zkratky

Přiřazení klávesové zkratky

Hledání a mazání textu, použití komentářů a kontrola pravopisu

Akce

Zkratka

Smazání předchozího znaku nebo výběru

Delete

Smazání následujícího znaku nebo výběru

Fn-Delete nebo Forward Delete (není k dispozici na všech klávesnicích)

Hledat

Cmd-F

Vyhledání dalšího výskytu (v okně hledání)

Cmd-G

Vyhledání předchozího výskytu (v okně hledání)

Shift-Cmd-G

Vložení vybraného textu do textového pole Hledat a nahradit

Cmd-E

Nahrazení textu

Return

Posunutí okna a zobrazení vybraného textu nebo objektu

Cmd-J

Skrytí okna hledání

Esc

Vyhledání slova označeného kurzorem

Ctrl-Cmd-D

Zobrazení seznamu slov pro dokončení vybraného slova

Alt-Esc

Kontrola pravopisu a gramatiky

Cmd-středník (;)

Zobrazení okna Pravopis a gramatika

Shift-Cmd-dvojtečka (:)

Zvýraznění textu

Shift-Cmd-H

Otevření nového komentáře u vybraného textu, objektu nebo buňky v tabulce

Shift-Cmd-K

Uložení komentáře

Cmd-Return

Zobrazení následujícího komentáře

Alt-Cmd-K

Zobrazení předchozího komentáře

Alt-Shift-Cmd-K

Přijmutí změny (když je zapnuto sledování změn)

Alt-Cmd-A

Odmítnutí změny (když je zapnuto sledování změn)

Alt-Cmd-R

Zobrazení nebo skrytí počtu slov

Shift-Cmd-W

Otevření nebo zavření úprav vzorových stránek

Shift-Cmd-E

Přesouvání, seskupování, vrstvení a změny velikosti objektů

Akce

Zkratka

Výběr všech objektů

Cmd-A

Zrušení výběru všech objektů

Shift-Cmd-A

Výběr objektů přetažením

V dokumentu uspořádání stránek přetáhněte ukazatel z prázdné části stránky přes požadované objekty Podržte Alt a vyberte objekty přetažením z výchozího bodu

Změna velikosti posuvem

Při použití myši Magic Mouse nebo trackpadu: Alt-Cmd-posun

Přidání objektů do výběru nebo jejich odstranění

Při přetažení přidržte klávesu Cmd

Volba předchozího objektu na stránce

Shift-tabulátor

Výběr nebo zrušení výběru dalších objektů

Klikněte na objekty se současným přidržením klávesy Cmd, resp. Shift

Přesunutí vybraných objektů

Tažení

Posunutí vybraného objektu o jeden bod

Stiskněte klávesu se šipkou

Posunutí vybraného objektu o deset bodů

Přidržte Shift a stiskněte klávesu se šipkou

Posunutí vybraného objektu na displeji o jeden pixel

Stiskněte klávesu se šipkou

Posunutí vybraného objektu na displeji o deset pixelů

Přidržte Shift a stiskněte klávesu se šipkou

Zkopírování grafického stylu

Alt-Cmd-C

Vložení grafického stylu

Alt-Cmd-V

Použití stylu tvaru, nikoli však stylu textu

Podržte Alt a klikněte na styl tvaru na bočním panelu na pravé straně okna Pages.

Přesunutí vybraného objektu na pozadí

Shift-Cmd-B

Přesunutí vybraného objektu o jednu úroveň směrem k pozadí

Alt-Shift-Cmd-B

Přesunutí vybraného objektu do popředí

Shift-Cmd-F

Přesunutí vybraného objektu o jednu úroveň směrem k popředí

Alt-Shift-Cmd-F

Seskupení vybraných objektů

Alt-Cmd-G

Zrušení seskupení vybraných objektů

Alt-Shift-Cmd-G

Výběr objektu ve skupině

Dvakrát na objekt klikněte

Výběr dalšího objektu ve skupině

Tabulátor

Výběr předchozího objektu ve skupině

Shift-tabulátor

Ukončení úprav objektu a vybrání skupiny

Vyberte objekt ve skupině a stiskněte Cmd-Return

Uzamknutí vybraných objektů

Cmd-L

Odemknutí vybraných objektů

Alt-Cmd-L

Duplikování objektu

Alt-klávesa se šipkou nebo Alt-tažení

Omezení pohybu objektu na horizontální, vertikální nebo diagonální (45°) směr

Tažení s klávesou Shift

Změna velikosti objektu

Přetáhněte úchyt výběru

Vypnutí vodítek zarovnání při posunování nebo změně velikosti objektu

Při přetažení přidržte klávesu Cmd

Změna velikosti objektu směrem od středu

Přidržte klávesu Alt a přetáhněte úchyt výběru

Změna velikosti objektu se zachováním poměru stran

Přidržte klávesu Shift a přetáhněte úchyt výběru

Změna velikosti objektu směrem od středu se zachováním poměru stran

Přidržte klávesy Alt a Shift a přetáhněte úchyt výběru

Otočení objektu

Přidržte klávesu Cmd a přetáhněte úchyt výběru

Otočení objektu o 45°

Při otáčení stiskněte klávesu Shift

Otočení objektu okolo protilehlého úchytu (namísto středu)

Přidržte klávesy Alt a Cmd a přetáhněte úchyt výběru

Otočení objektu o 45° okolo protilehlého úchytu (namísto středu)

Přidržte klávesy Alt, Shift a Cmd a přetáhněte úchyt výběru

Maskování a zrušení maskování obrázku

Shift-Cmd-M

Skrytí ovládacích prvků masky obrázku

Return, Enter nebo dvojí kliknutí

Zobrazení ovládacích prvků masky obrázku

Dvojí kliknutí na maskovaný obrázek

Otevření nabídky zkratek pro vybranou položku

Přidržte Ctrl a klikněte na položku

Ukončení editace textu a výběr objektu

Cmd-Return

Výběr objektu pro vložení

Shift-Cmd-V

Definování vybraného textu jako makety textu

Ctrl-Alt-Cmd-T

Definování obrázku nebo filmu jako mediální makety

Ctrl-Alt-Cmd-I

Změny upravitelných tvarů

Akce

Zkratka

Převedení vlastního tvaru do režimu úprav (na upravitelný tvar)

Dvakrát klikněte na okraj tvaru

Nakreslení vlastního tvaru pomocí nástroje Pero

Alt-Shift-Cmd-P

Přesunutí bodu upravitelného tvaru

Přetáhněte bod na jiné místo

Smazání bodu upravitelného tvaru

Klikněte na bod a pak stiskněte klávesu Delete

Přidání ostrého bodu k upravitelnému tvaru

Podržte Cmd a přetáhněte požadovaný vnitřní bod čáry

Přidání hladkého bodu k upravitelnému tvaru

Přetáhněte požadovaný vnitřní bod čáry

Přidání Bézierova bodu k upravitelnému tvaru

Podržte Alt a přetáhněte požadovaný vnitřní bod čáry

Změna křivkového bodu upravitelného tvaru na rohový bod

Dvakrát klikněte na křivkový bod

Změna tvaru křivky v hladkém bodě

Přetáhněte čáru poblíž bodu s vyhlazením

Změna tvaru křivky v Bézierově bodě

Klikněte na Bézierův bod a přetáhněte ovládací úchyt

Práce s tabulkami

Akce

Zkratka

Přidání řádku nad vybrané buňky

Alt-šipka nahoru

Přidání řádku pod vybrané buňky

Alt-šipka dolů

Přidání sloupce napravo od vybraných buněk

Alt-šipka doprava

Přidání sloupce nalevo od vybraných buněk

Alt-šipka doleva

Vložení řádku na konec tabulky

Alt-Return

Výběr celého sloupce nebo řádku

Klikněte na tabulku a pak na písmeno sloupce nebo číslo řádku

Zahrnutí dalších řádků do výběru

Shift-šipka nahoru nebo Shift-šipka dolů

Zahrnutí dalších sloupců do výběru

Shift-šipka doprava nebo Shift-šipka doleva

Zahrnutí dalších buněk do výběru

Kliknutí s klávesou Shift

Výběr pouze buněk těla v řádku nebo sloupci

Dvakrát klikněte na písmeno sloupce nebo číslo řádku

Posun výběru buněk na začátek dalšího řádku

Vyberte buňku ve sloupci zcela vpravo a potom stiskněte tabulátor

Zastavení změny pořadí řádků nebo sloupců

Při přetažení stiskněte klávesu Esc

Výběr tabulky na základě výběru buněk

Cmd-Return

Výběr veškerého obsahu v tabulce

Výběr buňky a stisknutí kláves Cmd-A

Smazání vybrané tabulky nebo obsahu vybraných buněk

Delete

Přemístění obsahu vybrané buňky do cílové buňky a nahrazení jejího obsahu

Stiskněte buňku a pak ji přetáhněte na jinou buňku

Zkopírování obsahu vybrané buňky do cílové buňky

Stiskněte buňku, pak podržte Alt a přetáhněte ji na jinou buňku

Zkopírování stylu buňky

Alt-Cmd-C

Vložení stylu buňky

Alt-Cmd-V

Vložení výběru se zachováním stylu cílové buňky

Alt-Shift-Cmd-V

Rozšíření výběru z vybrané buňky do cílové buňky

Přidržte Shift a klikněte na cílovou buňku

Výběr buňky

Klikněte na buňku ve vybrané tabulce (na buňku v nevybrané tabulce je nutné kliknout dvakrát)

Přidání buňky do výběru (nebo její odstranění z výběru)

Přidržte klávesu Cmd a klikněte na vybranou nebo nevybranou buňku

Zahájení úprav textu

Return nebo Enter (ve vybrané buňce)

Automatické zarovnání obsahu buňky

Alt-Cmd-U

Ukončení úprav buňky a výběr buňky

Cmd-Return

Ukončení úprav buňky a výběr tabulky

Cmd – dvakrát Return

Posunutí vybrané tabulky o jeden bod

Stiskněte klávesu se šipkou

Posunutí vybrané tabulky o deset bodů

Přidržte Shift a stiskněte klávesu se šipkou

Omezení pohybu tabulky na horizontální, vertikální nebo diagonální (45°) směr

Tabulku přetáhněte při současném přidržení klávesy Shift

Proporční změna velikosti všech sloupců v tabulce

Vyberte tabulku a se stisknutou klávesou Shift přetáhněte úchyt pro změnu velikosti.

Výběr následující buňky směrem doleva, doprava, nahoru nebo dolů

Stiskněte klávesu se šipkou (z vybrané buňky)

Rozšíření výběru buněk o jednu buňku

Stiskněte současně Shift a klávesu se šipkou (z vybrané buňky)

Výběr další buňky

Tabulátor

Vybrání předchozí buňky

Shift-tabulátor

Vložení tabulátoru při úpravě textu nebo vzorce

Alt-tabulátor

Vložení zalomení řádku (tzv. soft return) při editaci textu v buňce

Ctrl-Return

Vložení zalomení odstavce (tzv. hard return) při editaci textu v buňce

Return

Otevření editoru vzorců pro vybranou buňku, která neobsahuje vzorec

Rovnítko (=)

Otevření editoru vzorců pro buňku obsahující vzorec nebo formátované číslo

Dvojí kliknutí

Potvrzení změn v editoru vzorců

Return nebo tabulátor

Zrušení změn v editoru vzorců

Esc

Úprava dat grafu

Akce

Zkratka

Zobrazení nebo skrytí editoru dat grafu

Shift-Cmd-D

Vyplnění hodnoty buňky a přesun výběru dolů

Return

Vyplnění hodnoty buňky a přesun výběru nahoru

Shift-Return

Vyplnění hodnoty buňky a přesun výběru doprava

Tabulátor

Vyplnění hodnoty buňky a přesun výběru doleva

Shift-tabulátor

Přesun o jeden znak doleva nebo doprava

Stiskněte klávesu se šipkou doleva nebo doprava

Přesun na začátek nebo na konec textu

Stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů

Posunutí legendy grafu o jeden bod

Vyberte legendu a stiskněte klávesu se šipkou

Posunutí legendy grafu o deset bodů

Vyberte legendu, podržte Shift a stiskněte klávesu se šipkou

Vytváření odkazů ve vzorcích

Akce

Zkratka

Přechod na jednotlivou buňku a její výběr

Přidržte Alt a použijte klávesy se šipkami

Rozšíření nebo zúžení oblasti odkazů na buňky

Přidržte klávesy Alt a Shift a stiskněte klávesu se šipkou

Přechod na první nebo poslední buňku v řádku nebo sloupci a její výběr

Přidržení kláves Alt-Cmd a stisknutí klávesy se šipkami

Změna vybraného odkazu na buňky zpět na text

Výběr odkazu a stisknutí kláves Alt-Return

Určení absolutních a relativních atributů u vybraných odkazů na buňku

Seznamem dostupných možností můžete procházet vpřed nebo vzad kombinací kláves Cmd-K, resp. Shift-Cmd-K

Určení absolutních a relativních atributů u odkazů na první a poslední buňku ve výběru

Seznamem dostupných možností můžete procházet vpřed nebo vzad kombinací kláves Alt-Cmd-K, resp. Alt-Shift-Cmd-K

Datum zveřejnění: 14. 8. 2019
Užitečné?