Pages pre Mac: Formátovanie buniek tabuľky Pages na zobrazenie rôznych typov dát

Formátovanie buniek tabuľky Pages na zobrazenie rôznych typov dát

Bunky tabuľky môžete formátovať tak, aby zobrazovali text, čísla, menu, percentá, dátum a čas a trvania označujúce časový rozsah (napríklad „3 týždne 4 dni 2 hodiny“). Formát bunky určuje, ako sa dáta v bunke zobrazia a ako ich budú rozpoznávať vzorce, ktoré budú na danú bunku odkazovať.

Môžete vybrať aj počet desatinných miest zobrazených v bunkách obsahujúcich čísla, meny alebo percentuálne hodnoty aj v prípade, že je skutočná hodnota zadaná v bunke presnejšia než tá, ktorú chcete zobraziť. Aktuálna zadaná hodnota sa vždy použije pri výpočtoch, bez ohľadu na to, koľko desatinných miest sa v bunke nachádza. Keď sa vzorec vzťahuje na text v bunke, na výpočet sa použije zobrazená hodnota.

Formát bunky môžete zmeniť po zadaní obsahu do bunky. Ak máte napríklad tabuľku s cenami, môžete pridať symbol meny (napríklad symbol € pre euro) do buniek tak, že ich naformátujete ako menu a vyberiete žiadaný symbol.

Automatické formátovanie buniek

Predvolene Pages formátuje bunky tabuľky automaticky, písmená a čísla sa preto budú zobrazovať v zadanom poradí. Ak zmeníte formát dát v bunke, vždy môžete vrátiť automatický formát.

 1. Označte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Bunka.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Formát dát v postrannom paneli a vyberte Automaticky.

Čísla

V bunkách naformátovaných ako čísla sa predvolene zobrazuje toľko desatinných miest, koľko zadáte. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa vo všetkých bunkách, ktoré sú naformátované ako čísla, zobrazoval rovnaký počet desatinných miest.

Zmeny nastavenia desatinných miest sa vzťahujú na čísla aj na percentá. Ak napríklad zmeníte číslo v bunke na percentá, počet zobrazených desatinných miest sa nezmení.

 1. Označte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Bunka.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Formát dát a vyberte požadovanú možnosť:

  • Číslo: Zobrazí štandardné formátovanie čísiel.

  • Zlomok: Zobrazí čísla s čitateľom a menovateľom. Z vyskakovacieho menu Presnosť vyberte niektorú možnosť na zadanie maximálneho počtu číslic, ktorý chcete zobraziť, prípadne na zaokrúhlenie hodnoty na najbližšiu polovicu, štvrtinu a podobne.

  • Vedecké: Zobrazí čísla vo vedeckom zápise. V poli Desatinné miesta zadajte počet desatinných miest, ktorý sa má zobrazovať, prípadne vyberte Autom., ak chcete zobraziť toľko desatinných miest, koľko zadáte.

 4. Formátovanie čísel môžete upraviť nasledujúcimi spôsobmi:

  • Nastavenie počtu desatinných miest: V poli Desatinné miesta zadajte počet desatinných miest, ktorý chcete zobraziť. Pages zobrazenú hodnotu neskráti, ale zaokrúhli. Ak je napríklad hodnota v bunke „5,75“ a počet desatinných miest ste nastavili na nula, Pages zobrazí hodnotu „6“.

  • Zobrazenie takého počtu desatinných miest, aký zadáte do každej bunky: Vymažte číslo v poli Desatinné miesta alebo klikajte na šípku nadol pre Desatinné miesta dovtedy, kým nedosiahnete automatické nastavenie.

  • Zadanie spôsobu zobrazovania záporných hodnôt: Kliknite na vyskakovacie menu napravo od poľa Desatinné miesta a vyberte možnosť.

  • Zobrazenie oddeľovača tisícov: Zaškrtnite políčko Oddeľovač tisícov.

Mena (peňažné hodnoty)

V bunkách naformátovaných ako mena sa predvolene zobrazujú dve desatinné miesta. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa v bunkách zobrazovalo toľko desatinných miest, koľko zadáte, prípadne aby sa vo všetkých bunkách zobrazoval rovnaký počet desatinných miest.

 1. Označte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Bunka.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Formát dát a vyberte Mena.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Nastavenie počtu desatinných miest: V poli Desatinné miesta zadajte počet desatinných miest, ktorý chcete zobraziť. Pages zobrazenú hodnotu neskráti, ale zaokrúhli. Ak je napríklad hodnota v bunke „5,75“ a počet desatinných miest ste nastavili na nula, Pages zobrazí hodnotu „6“.

  • Zobrazenie takého počtu desatinných miest, aký zadáte do každej bunky: Vymažte číslo v poli Desatinné miesta alebo klikajte na šípku nadol pre Desatinné miesta dovtedy, kým nedosiahnete automatické nastavenie.

  • Zadanie spôsobu zobrazovania záporných hodnôt: Kliknite na vyskakovacie menu napravo od poľa Desatinné miesta a vyberte možnosť.

  • Zobrazenie oddeľovača tisícov: Zaškrtnite políčko Oddeľovač tisícov.

  • Používanie záporných čísel štýlu účtovania: Zaškrtnutím políčka Účtovnícky štýl sa záporné hodnoty zobrazia v zátvorkách.

 5. Kliknite na vyskakovacie menu Mena a vyberte symbol meny, napr. americký dolár ($).

Percentá

V bunkách naformátovaných ako percentá sa predvolene zobrazuje toľko desatinných miest, koľko zadáte. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa vo všetkých bunkách zobrazoval rovnaký počet desatinných miest.

Zmena nastavenia desatinných miest sa vzťahuje na percentá aj čísla vo vybratom rozsahu buniek. Ak napríklad zmeníte formát bunky z percenta na desatinné číslo, počet zobrazených desatinných miest sa nezmení.

 1. Označte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Bunka.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Formát dát a vyberte Percento.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Nastavenie počtu desatinných miest: V poli Desatinné miesta zadajte počet desatinných miest, ktorý chcete zobraziť. Pages zobrazenú hodnotu neskráti, ale zaokrúhli. Ak je napríklad hodnota v bunke „5,75“ a počet desatinných miest ste nastavili na nula, Pages zobrazí hodnotu „6“.

  • Zobrazenie takého počtu desatinných miest, aký zadáte do každej bunky: Vymažte číslo v poli Desatinné miesta alebo klikajte na šípku nadol pre Desatinné miesta dovtedy, kým nedosiahnete automatické nastavenie.

  • Zadanie spôsobu zobrazovania záporných hodnôt: Kliknite na vyskakovacie menu napravo od poľa Desatinné miesta a vyberte možnosť.

  • Zobrazenie oddeľovača tisícov: Zaškrtnite políčko Oddeľovač tisícov.

Ak formátujete bunku, ktorá už obsahuje hodnotu, bude hodnota považovaná za desatinné číslo a skonvertovaná na percentá. Číslo 3 sa napríklad zmení na 300 %.

Ak sa percentuálna hodnota používa vo vzorci, používa sa jej verzia s desatinnými miestami. Napríklad hodnota, ktorá je zobrazená ako 3 %, bude vo vzorci použitá ako 0,03.

Dátum a čas

 1. Označte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Bunka.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Formát dát a vyberte Dátum a čas.

 4. Kliknite na vyskakovacie menu Dátum a vyberte formát.

  Ak vyberiete Žiadny, nebude sa v bunke zobrazovať žiadny dátum dokonca ani v prípade, ak bol dátum zadaný a použitý vo výpočtoch dátumu a času.

 5. Kliknite na vyskakovacie menu Čas a vyberte formát.

  Ak vyberiete Žiadny, nebude sa v bunke zobrazovať žiadny čas dokonca ani v prípade, ak bol čas zadaný a použitý vo výpočtoch dátumu a času.

Ak nezadáte dátum ani čas, Pages automaticky pridá predvolenú hodnotu. Ak napríklad zadáte „13:15“, Pages predvolene pridá dnešný dátum.

Trvania (časové jednotky)

Predvolene sú bunky obsahujúce dáta trvania automaticky formátované tak, aby sa v nich zobrazovali všetky časové jednotky, ktoré zadáte. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa v bunkách s trvaním zobrazovali len určité časové jednotky (napríklad len hodiny a nie minúty, sekundy alebo milisekundy) aj napriek tomu, že boli do buniek zadané presnejšie hodnoty trvania, ktoré sa používajú vo výpočtoch vychádzajúcich z časových jednotiek.

 1. Označte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Bunka.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Formát dát a vyberte Trvanie.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Zobrazenie alebo skrytie popisov jednotiek času: Kliknite na Automatické jednotky, kliknite na vyskakovacie menu Štýl a vyberte požadovanú možnosť:

   • 0: Skryje všetky popisy jednotiek.

   • 0t: Zobrazí popisy jednotiek času ako skratky – napríklad „min“ namiesto minúty.

   • 0 týždňov: Zobrazí celé popisy jednotiek času.

  • Zobrazenie rovnakých jednotiek vo všetkých bunkách s trvaním: Kliknite na Vlastné jednotky, potom na pravom alebo ľavom konci výberu rozsahu trvania kliknite na jednotky tak, aby obsahovali požadovaný rozsah trvania počnúc týždňami až po milisekundy.

Ak po zadaní dát do buniek zmeníte formát trvania, dáta sa automaticky prispôsobia tomuto novému nastavenému formátu trvania.

Dátum zverejnenia: 16.8.2019
Boli tieto informácie užitočné?