Pages för Mac: Placera och fördela objekt i ett Pages-dokument

Placera och fördela objekt i ett Pages-dokument

Du kan placera flera objekt i förhållande till varandra eller ange ett objekts placering med hjälp av dess x- och y-koordinater.

Obs! Om ett objekt är textbundet kan du endast placera om det genom att dra det till (eller klippa ut och klistra in på) en ny plats i texten. Om du vill flytta ett textbundet objekt utanför textflödet läser du Flytta ett textbundet objekt till sidan.

Justera objekt med x- och y-koordinater

Du kan placera in flytande objekt på en sida med hjälp av x- och y-koordinater.

 1. Markera ett objekt genom att klicka på det, eller markera flera objekt.

 2. Klicka på fliken Ordna i formatsidofältet .

 3. Ange x- och y-värden i positionsfälten.

  X-värdet mäts från sidans vänstra kant till objektets övre vänstra hörn.

  Y-värdet mäts från sidans övre kant till objektets övre vänstra hörn.

  Obs! Om du arbetar med ett ordbehandlingsdokument, och fälten X och Y är nedtonade, kontrollerar du att du har markerat Stanna på sidan överst i sidofältet.

När du drar ett objekt visas dess x- och y-koordinater.

Flytta ett objekt stegvis

Du kan flytta ett objekt en punkt åt gången och på så sätt placera in det mer exakt på sidan.

 1. Markera ett objekt genom att klicka på det.

 2. Gör något av följande:

  • Flytta ett objekt en punkt: Tryck på en piltangent.

  • Flytta ett objekt tio punkter: Håll ned skifttangenten medan du trycker på en piltangent.

Tips: Du kan markera flera objekt och sedan flytta dem samtidigt.

Justera objekt vertikalt eller horisontellt

Du kan justera objekt så att de placeras jämnt mot en vertikal eller horisontell axel.

 1. Markera ett objekt genom att klicka på det, eller markera flera objekt.

 2. Klicka på fliken Ordna i formatsidofältet .

 3. Klicka på popupmenyn Justera och välj ett alternativ.

  Om du markerar två eller flera objekt justeras objekten efter det objekt som ligger närmast det håll du valde. Om du till exempel justerar tre objekt till vänster flyttas inte det objekt som är längst till vänster, utan de andra objekten justeras efter det vänstra objektet istället.

Fördela objekt jämnt

Du kan placera objekt så att det är lika stort avstånd mellan dem på den horisontella och den vertikala axeln, eller på båda axlarna.

 1. Markera tre eller flera objekt.

 2. Klicka på fliken Ordna i formatsidofältet .

 3. Klicka på popupmenyn Fördela och välj ett alternativ:

  • Jämnt: Objekten placeras med ett lika stort mellanrum längs både den horisontella och den vertikala axeln.

  • Horisontellt: Objekt placeras med ett lika stort mellanrum längs en horisontell axel.

  • Vertikalt: Objekt placeras med ett lika stort mellanrum längs en vertikal axel.

Tips: Du kan öppna ordningsreglagen i ett separat fönster som du kan flytta vart du vill. Välj Innehåll > Visa ordningsverktyg (från menyn Innehåll överst på skärmen, inte menyn Innehåll i verktygsfältet).

Published Date: 2019-aug-16
Helpful?