Pages สำหรับ Mac: ส่วน

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
ส่วน

ส่วนเอกสารคือส่วนหนึ่งของเอกสารการประมวลผลคำ เช่น บท ซึ่งคุณสามารถปรับใช้การจัดรูปแบบที่แตกต่างจากส่วนที่เหลือของเอกสารได้ ตัวอย่างเช่น ส่วนสามารถมีการกำหนดเลขหน้า ภาพพื้นหลัง หัวกระดาษและท้ายกระดาษ และสารบัญที่แตกต่างกันได้

เอกสารการประมวลผลคำทั้งหมดจะมีเพียงส่วนเดียว ยกเว้นว่าคุณจะเพิ่มส่วนอื่นๆ ไปที่เอกสารโดยเฉพาะ

เมื่อคุณเลือกหน้าในมุมมองรูปย่อของหน้า (ด้านซ้ายของหน้าต่าง Pages) แถบไฮไลท์สีน้ำเงินจะแสดงขึ้นที่ด้านหลังของหน้าทั้งหมดในส่วนเดียวกัน

Published Date: 16 ส.ค. 2562
Helpful?