Ví dụ về chế độ xem chi tiết bài tập - Field Trip Tomorrow! — cho lớp "Math" (Toán) đang hiển thị dữ liệu tiến độ chi tiết cho hoạt động đã chọn, bao gồm thông tin về thời gian, tiến độ và điểm số. Tiến Trình Tổng Thể cho thấy bạn đã hoàn tất 33% bài tập và còn 2 hoạt động cần hoàn thành.

Xem Tiến Độ Của Bạn

Bạn có thể sử dụng chế độ xem theo lớp và chế độ xem chi tiết bài tập để xem tiến độ tổng thể của bạn trong lớp và đối với từng hoạt động.

Xem Tiến Độ Của Bạn Trong Schoolwork

Mẫu tệp cộng tác của học sinh, Baily John - Probability Lab, đã sẵn sàng gửi cho Schoolwork bằng ứng dụng Numbers trong iWork.

Nộp Bài Làm

Bạn có thể nộp bài làm từ ứng dụng Schoolwork hoặc một ứng dụng iWork hoặc sử dụng nút Chia sẻ trong ứng dụng mà bạn dùng để làm bài tập.

Nộp Và Thay Thế Bài Làm Trong Schoolwork

Chế độ xem Đến Hạn Tiếp Theo đang hiển thị 6 bài tập. Ngoài các chế độ xem Đến Hạn Tiếp Theo và Xong, thanh bên của Schoolwork còn chứa 4 lớp (Literature (Văn), Math (Toán), Science (Khoa Học) và Technology (Công Nghệ)).

Xem Nhanh Bài Nào Sắp Đến Hạn Nộp

Chạm vào Đến Hạn Tiếp Theo trên thanh bên của Schoolwork để xem mọi bài tập đang thực hiện sẽ đến hạn trong các tuần sắp tới ở tất cả các lớp của bạn.

Xem bài tập trong Schoolwork

Để duyệt Hướng Dẫn Sử Dụng Schoolwork, hãy chạm vào Mục Lục ở đầu trang.

Nếu bạn cần được hỗ trợ thêm, hãy truy cập Trang web Education Support (Hỗ Trợ Giáo Dục).

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.