Menu Đầu vào

Menu Đầu vào, trên thanh menu, cho phép bạn chọn các nguồn đầu vào khác nhau (chẳng hạn như tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật), mở Trình xem Bàn phím và Trình xem Ký tự cũng như cung cấp cho bạn quyền truy cập nhanh vào các tùy chọn và trợ giúp cho nguồn đầu vào bạn hiện đang sử dụng. Menu Đầu vào xuất hiện khi bạn thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây trong tùy chọn Bàn phím:

  • Bật hai hoặc nhiều nguồn đầu vào.

  • Chọn hộp kiểm “Hiển thị trình xem bàn phím và biểu tượng trên thanh menu”.

  • Chọn hộp kiểm “Hiển thị menu Đầu vào trong thanh menu”.