Mục gần đây

Để truy cập nhanh vào tất cả các tệp bạn đã xem hoặc thay đổi gần đây, hãy bấm vào Mục gần đây trên thanh bên Finder.