Một bài thuyết trình Keynote có tên là “Iceland: Chuyến đi thực tập môn địa lý” được hiển thị trên iCloud.com. Cửa sổ bật lên có tên là Cộng tác mở ra, cho biết bài thuyết trình này do 2 người chia sẻ.

iCloud là gì?

Xem các liên hệ, tệp, ghi chú và nhiều dữ liệu khác của bạn trên iCloud.com. Chúng an toàn, cập nhật và khả dụng ở bất kỳ đâu.

Tìm hiểu thêm về iCloud

Một ghi chú iCloud có tiêu đề “Ý tưởng làm lại mô hình nhà bếp”. Ghi chú này có một danh sách kiểm tra với tiêu đề “Những việc cần làm”, trong đó có 2 mục đã được đánh dấu là đã hoàn tất.

Ghi chép

Dùng Ghi chú iCloud để ghi nhanh suy nghĩ hay lưu điều gì đó quan trọng hoặc thú vị để cho sau này.

Cách tạo ghi chú

Cùng một bài thuyết trình Keynote hiển thị trong cửa sổ trình sửa trên iPhone, iPad và máy Mac.

Làm được nhiều việc hơn nữa với iCloud

Cài đặt iCloud trên iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy Mac để nhận đầy đủ bộ tính năng của iCloud.

Nhận thêm tính năng của iCloud

Để duyệt qua Hướng dẫn sử dụng iCloud, hãy chạm vào Bảng mục lục ở đầu trang.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ iCloud.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.