nhóm ổ đĩa được ghép nối

Nhóm ổ đĩa được ghép nối—còn được gọi là “Bó ổ đĩa” (JBOD) hay “kéo dài”—là một ổ đĩa lớn duy nhất được tạo từ một vài ổ đĩa nhỏ hơn. Nhóm ổ đĩa được ghép nối hoạt động như một ổ đĩa lớn với dung lượng kết hợp của tất cả các ổ đĩa nhỏ hơn.

Nhóm ổ đĩa được ghép nối hữu ích nếu bạn có một tệp, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, lớn hơn bất kỳ ổ đĩa nào của bạn. Nhóm này cũng hữu ích nếu bạn cần tạo nhóm RAID được phản chiếu hoặc được ghi theo băng với một ổ đĩa lớn và hai ổ đĩa nhỏ hơn.

Nếu tất cả ổ đĩa trong nhóm có cùng kích cỡ, hãy cân nhắc sử dụng nhóm RAID được ghi theo băng, nhóm này cho phép bạn truy cập dữ liệu nhanh hơn.

Sau khi được tạo, bạn có thể sử dụng Tiện ích ổ đĩa để thêm nhiều ổ đĩa vào nhóm ổ đĩa được ghép nối để tăng kích cỡ.

Bạn không thể sử dụng một số tính năng quản lý ổ đĩa, như mã hóa ổ đĩa FileVault với nhóm ổ đĩa được ghép nối.