Bộ RAID được phản chiếu

Dãy ổ đĩa dư thừa độc lập được phản chiếu, hay nhóm RAID được phản chiếu có thể giúp bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị lỗi ổ đĩa. Dữ liệu của bạn được ghi vào hai hoặc nhiều ổ đĩa cùng lúc, do đó nếu một trong các ổ đĩa bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối, máy Mac của bạn vẫn có thể truy cập dữ liệu từ ổ đĩa khác. Nếu bạn kết nối lại ổ đĩa mà bạn đã ngắt kết nối, nhóm RAID có thể tạo lại ổ đĩa trong nền để ổ đĩa đó chứa dữ liệu mới nhất.

Bạn có thể thêm ổ đĩa dự phòng, còn được gọi là “ổ đĩa dự phòng nóng” vào nhóm, ổ đĩa này không được ghi trừ khi một ổ đĩa khác bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối. Nếu một ổ đĩa lỗi hoặc bị ngắt kết nối, nhóm RAID sẽ tạo lại một trong các ổ đĩa dự phòng, để ổ đĩa đó chứa dữ liệu mới nhất. Nếu bạn kết nối lại ổ đĩa sau khi nhóm RAID thay thế ổ đĩa đó bằng một ổ đĩa dự phòng, ổ đĩa được kết nối lại được coi là một ổ đĩa dự phòng.

Bạn có thể chọn yêu cầu nhóm RAID tự động tạo lại ổ đĩa dự phòng hoặc bạn có thể tự mình tạo lại ổ đĩa đó.

Ngay cả nếu bạn có nhóm RAID được phản chiếu, bạn vẫn cần sao lưu dữ liệu của mình thường xuyên. Tính năng phản chiếu bảo vệ bạn khỏi một số loại lỗi phần cứng, nhưng không bảo vệ bạn khỏi lỗi người dùng hoặc hỏng phần mềm. Nếu bạn xóa một tệp, tệp đó cũng bị xóa khỏi ổ phản chiếu. Nếu phần mềm làm hỏng tệp, tệp đó cũng sẽ bị hỏng trên ổ phản chiếu.