macOS High Sierra

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า

คุณสามารถตั้งค่าเสียงเรียกเข้าเริ่มต้นสำหรับสายเรียกเข้า FaceTime แบบเสียงและแบบวิดีโอ รวมถึงสายโทรศัพท์ทั้งหมดใน Mac ของคุณ และเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือนข้อความสำหรับผู้โทรแต่ละรายได้

เปิด FaceTime ให้ฉัน

  • การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าเริ่มต้น:เลือก FaceTime > การตั้งค่า คลิกการตั้งค่า แล้วคลิกเมนูป๊อปอัพเสียงเรียกเข้า จากนั้นเลือกเสียงเรียกเข้าใหม่

  • เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือนข้อความสำหรับผู้โทร:แก้ไขบัตรรายชื่อของผู้โทรเข้าในรายชื่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

เมื่อคุณเลือกเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือนเสียงใหม่ การแสดงตัวอย่างจะเล่นเสียง นอกเสียจากว่า Mac ของคุณปิดเสียงอยู่