macOS High Sierra

การตั้งค่า การนำทาง

ใช้บานหน้าต่าง การนำทาง ของ การควบคุมสวิตช์ ใน การตั้งค่าระบบการช่วยการเข้าถึง เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการนำทางด้วย การควบคุมสวิตช์

ในการเปิดบานหน้าต่างนี้ ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก การช่วยการเข้าถึง แล้วคลิก ตัวควบคุมสวิตช์ จากนั้นคลิก การนำทาง

เปิดบานหน้าต่างการควบคุมสวิตช์ให้ฉัน

ในขณะนำทาง

ระบุการกระทำเมื่อรายการมีการไฮไลท์ในระหว่างสแกนโดยการเล่นเสียง อ่านรายการ หรือทั้งคู่

หากต้องการเปลี่ยนเสียงที่ใช้ ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก การช่วยการเข้าถึง จากนั้นคลิก เสียงพูด

เปิดบานหน้าต่าง เสียงพูด ให้ฉัน

ตำแหน่งเริ่มต้นใหม่

ตำแหน่งที่จะเริ่มต้นเมื่อคุณสแกนรายการซ้ำ (เช่น แผง กลุ่ม หรือหน้าต่าง)

สแกนอัตโนมัติหลังจากเลือก

ตามค่าเริ่มต้น การสแกนอัตโนมัติจะหยุดพักเมื่อคุณเลือกรายการ คุณต้องกดสวิตช์เลือกรายการ เพื่อดำเนินการสแกนอัตโนมัติต่อในการใช้งานสแกนอัตโนมัติต่อโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณเลือกรายการ ให้คลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือก ทำต่อ

เมื่อตัวชี้เมาส์แตะขอบ

การกระทำเกิดขึ้นเมื่อตัวชี้เมาส์แตะขอบขณะกำลังสแกนอินเทอร์เฟซผู้ใช้

ขนาดเคอร์เซอร์ตัวควบคุมสวิตช์

ความหนาขอบของเคอร์เซอร์ตัวควบคุมสวิตช์เมื่อสแกนอินเทอร์เฟซผู้ใช้

ความแม่นยำของตัวชี้เมาส์

ความแม่นยำในการควบคุมตัวชี้เมาส์เมื่อคุณเลือกรายการบนหน้าจอ

ต่ำสุด: เมื่อคุณกดสวิตช์เลือกรายการ เส้นสีน้ำเงิน (สำหรับเลื่อน เลื่อนและคลิก และลื่นไหล) หรือตัวชี้เมาส์ (สำหรับหมุน) จะหยุด

สูงสุด: เมื่อคุณกดสวิตช์เลือกรายการ เส้นสีน้ำเงินหรือตัวชี้เมาส์จะค่อยๆ ชะลอความเร็ว เพื่อให้คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่จะหยุดได้อย่างแม่นยำขึ้น เมื่อคุณกดสวิตช์อีกครั้ง การกระทำจะหยุด

การเล่นวน

จำนวนครั้งสูงสุด 10 ครั้งที่แผง กลุ่ม หรือหน้าต่างมีการสแกน

การจับเวลา

ตั้งค่าตัวเลือกการจับเวลาสำหรับการนำทาง:

ความเร็วของเคอร์เซอร์ขณะลื่นและหมุน: ความเร็ว จาก 0 (ช้าสุด) ถึง 100 (เร็วสุด) ที่บล็อก เซกเตอร์ และเส้นสีน้ำเงินเลื่อนไปตามหน้าจอ

ช่วงเวลาสแกนอัตโนมัติในแผง: จำนวนวินาทีที่ที่ใช้ในการทำงานจากรายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่งในแผง ไม่เกิน 25 วินาที

ช่วงเวลาสแกนอัตโนมัติในส่วนติดต่อ: จำนวนวินาทีที่ที่ใช้ในการทำงานจากรายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่งในอินเทอร์เฟซ ไม่เกิน 25 วินาที

พักตอนรายการแรก: จำนวนวินาทีที่การสแกนอัตโนมัติยังอยู่บนรายการแรกในแผง กลุ่ม หรืออินเทอร์เฟซผู้ใช้ ไม่เกิน 10 วินาที