OS X: การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Wi-Fi กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Wi-Fi กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

ภาพรวม

การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ Wi-Fi เป็นกระบวนการที่มีสองขั้นตอน:

หมายเหตุ: หากเครื่องพิมพ์ของคุณ ไม่ใช่ เครื่องพิมพ์ Wi-Fi แต่รองรับ USB คุณอาจสามารถแบ่งปันเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย Wi-Fi ของคุณได้ผ่านทางพอร์ต USB ของเครื่องสถานีฐาน AirPort Time Capsule, AirPort Extreme หรือ AirPort Express ได้ โปรดดู การใช้พอร์ต USB ของ AirPort Time Capsule, AirPort Extreme, AirPort Express และ การใช้เครื่องพิมพ์ USB บนเครือข่าย AirPort ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

 • ต้องให้แน่ใจว่าคุณทราบชื่อเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ (SSID) และรหัสผ่าน
 • หากเครือข่าย Wi-Fi ของคุณมีการจำกัดการเข้าถึง อย่างเช่น การกรองที่อยู่ MAC คุณต้องเพิ่มที่อยู่ MAC ของเครื่องพิมพ์ไปยังเครื่องสถานีฐาน AirPort ผ่านทาง AirPort Utility (ซึ่งอยู่ใน/แอปพลิเคชั่น/ยูทิลิตี้)

สิ่งสำคัญ: บทความนี้ไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับเครื่องพิมพ์ Wi-Fi ทั้งหมด ขั้นตอนเฉพาะสำหรับการเพิ่มเครื่องพิมพ์ Wi-Fi ในเครือข่าย Wi-Fi จะแตกต่างกันออกไปตามผู้จำหน่าย คุณควรอ่านเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์สำหรับรายละเอียดเฉพาะ หรือติดต่อผู้ผลิตเครื่องพิมพ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

การเพิ่มเครื่องพิมพ์ Wi-Fi ที่ทำให้คุณสามารถเลือกเครือข่าย Wi-Fi ผ่านปุ่มการควบคุมในตัวของเครื่องพิมพ์หรือหน้าจอ

หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์ Wi-Fi บางรุ่นอาจไม่ได้เปิดใช้งานเครือข่ายไร้สายไว้เมื่อซื้อ อ่านเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Wi-Fi บนเครื่องพิมพ์

หากคุณสามารถเลือกเครือข่าย Wi-Fi ผ่านหน้าจอสัมผัส/ปุ่ม/การควบคุมในตัวของเครื่องพิมพ์ได้ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หากคุณไม่แน่ใจ ให้อ่านเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณหรือเข้าดูในเว็บไซต์สนับสนุนของผู้ผลิต

 1. เลือกเครือข่าย Wi-Fi ของคุณโดยใช้หน้าจอสัมผัส/ปุ่ม/การควบคุมในตัวของเครื่องพิมพ์ หากถูกถาม ให้ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ที่จำเป็นสำหรับเครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi จากนั้นเครื่องพิมพ์ Wi-Fi ของคุณควรจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ อ่านเอกสารประกอบของเครื่องพิมพ์หรือติดต่อผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์สำหรับรายละเอียดและการสนับนุน
 2. ใน OS X ให้เพิ่มเครื่องพิมพ์ผ่านกล่องข้อความ "เพิ่มเครื่องพิมพ์" หรือเลือกจากรายการ "เครื่องพิมพ์ใกล้เคียง" ที่อยู่ในเมนูป๊อปอัพ "เครื่องพิมพ์:" ในแผ่นข้อมูลการพิมพ์ของคุณ  โปรดดูบทความ นี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเพิ่มเครื่องพิมพ์

การเพิ่มเครื่องพิมพ์ Wi-Fi ที่ไม่ได้ให้คุณเลือกเครือข่าย Wi-Fi ผ่านปุ่มการควบคุมในตัวของเครื่องพิมพ์หรือหน้าจอ

หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์ Wi-Fi บางรุ่นอาจไม่ได้เปิดใช้งานเครือข่ายไร้สายไว้เมื่อซื้อ อ่านเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Wi-Fi บนเครื่องพิมพ์

วิธีการทั่วไปสามวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณได้จะอธิบายไว้ด้านล่าง เลือกวิธีที่เหมาะกับความสามารถของเครื่องพิมพ์ของคุณมากที่สุด เช่น เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถถูกกำหนดค่าผ่าน USB หรือผ่านเครือข่ายเฉพาะกิจได้หรือไม่ (อ่านเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หากคุณไม่ทราบ)

วิธีที่การ 1: เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ Mac ของคุณผ่านทาง USB ชั่วคราว จากนั้นใช้ตัวช่วยการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อให้เครื่องพิมพ์เข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi (หากมี)

คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้ได้หากเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณผ่านสาย USB ได้ และหากมีซอฟต์แวร์ตัวช่วยการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ หากไม่ ให้พิจารณาวิธีการที่ 2 หรือ 3 แทน

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับ Mac ของคุณผ่าน USB
 2. ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
 3. เปิดแอปพลิเคชั่นตัวช่วยการตั้งค่าที่ติดตั้งกับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เพื่อกำหนดค่าเครื่องพิมพ์เพื่อเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ
 4. ระหว่างขั้นตอนตัวช่วยการตั้งค่า ควรจะมีขั้นตอนหนึ่งที่จะขอให้คุณเลือกเครือข่ายของคุณ ให้เลือกชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณจดบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ หากเครือข่าย Wi-Fi ของคุณมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่าน 
 5. เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถถอดเครื่องพิมพ์ออกจากพอร์ต USB บน Mac ของคุณและลบคิวเครื่องพิมพ์ USB ที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่หนึ่ง
 6. เปิดบานหน้าต่าง พิมพ์และแฟกซ์ ในการตั้งค่าระบบ จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้ปุ่ม ''+'' โปรดดูบทความ นี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเพิ่มเครื่องพิมพ์

หากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้อ่านเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับการสนับสนุน

เมื่อกำหนดค่าเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนในบทความนี้

วิธีการที่ 2: เชื่อมต่อ Mac ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi เฉพาะกิจของเครื่องพิมพ์ชั่วคราว (หากมี)

คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้ได้หากเครื่องพิมพ์ของคุณสร้างเครือข่าย Wi-Fi เฉพาะกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดค่า และหากซอฟต์แวร์มีแอปพลิเคชั่นตัวช่วยการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ หากไม่ ให้พิจารณาวิธีการที่ 1 หรือ 3 แทน

หมายเหตุ: เครือข่ายเฉพาะกิจจะมีประโยชน์ในการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ของคุณให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อย่างไรก็ตาม คุณควรใช้เครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์สำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ประจำเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับการพิมพ์ คุณไม่ควรใช้เครือข่ายเฉพาะกิจสำหรับการพิมพ์เนื่องจากคุณไม่สามารถเข้าถึงเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้านและเครื่องพิมพ์ Wi-Fi พร้อมกันได้

 1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
 2. เปิดใช้งานเครือข่ายเฉพาะกิจของเครื่องพิมพ์ หากจำเป็นให้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
 3. ใช้รายการแถบเมนู Wi-Fi ในการเชื่อมโยง Mac ของคุณกับเครือข่ายเฉพาะกิจของเครื่องพิมพ์ชั่วคราว อ่านเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หากคุณไม่แน่ใจว่าชื่อเครือข่ายเฉพาะกิจที่เครื่องพิมพ์สร้างไว้คืออะไร
 4. เปิดแอปพลิเคชั่นตัวช่วยการตั้งค่าที่ติดตั้งกับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เพื่อกำหนดค่าเครื่องพิมพ์สำหรับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ
 5. ระหว่างขั้นตอนตัวช่วยการตั้งค่า ควรจะมีขั้นตอนหนึ่งที่จะขอให้คุณเลือกเครือข่ายของคุณ ให้เลือกชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณจดบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ หากเครือข่าย Wi-Fi ของคุณมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่าน 
 6. เมื่อขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เครื่องพิมพ์ของคุณอาจรีสตาร์ทเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ
 7. เชื่อมโยง Mac ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้านที่ใช้ประจำอีกครั้งผ่านรายการแถบเมนู Wi-fi ใน Mac OS X
 8. เปิดบานหน้าต่าง พิมพ์และแฟกซ์ ในการตั้งค่าระบบ จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์โดยใช้ปุ่ม "+" โปรดดูบทความ นี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเพิ่มเครื่องพิมพ์

เมื่อกำหนดค่าเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนในบทความนี้
 

วิธีการที่ 3: เชื่อมโยงเครืื่องพิมพ์กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณผ่าน WPS (หากมี)

คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้ได้หากเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับการเชื่อมต่อ WPS (การตั้งค่าป้องกัน Wi-Fi) อ่านเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หากคุณไม่แน่ใจ มิเช่นนั้น ให้พิจารณาวิธีการที่ 1 หรือ 2 แทน

หากคุณมีเครื่องสถานีฐาน Apple AirPort หรือ AirPort Time Capsule:

 1. เปิด AirPort Utility v6.2 หรือใหม่กว่า (ซึ่งอยู่ใน /แอปพลิเคชั่น/ยูทิลิตี้) เคล็ดลับ: ติดตั้งยูทิลิตี้ AirPort เวอร์ชั่นล่าสุด หากคุณยังไม่ได้ติดตั้ง
 2. คลิกที่ไอคอนอุปกรณ์ AirPort ใน AirPort Utility แล้วใส่รหัสผ่านเครื่องสถานีฐานหากถาม
 3. จากเมนู เครื่องสถานีฐาน เลือก เพิ่มเครื่องพิมพ์ WPS... 
 4. มีการเชื่อมต่อ WPS (การตั้งค่าป้องกัน Wi-Fi) สองประเภท: คือการเชื่อมต่อครั้งแรกและ PIN เลือกชนิดที่เครื่องพิมพ์ของคุณรองรับ อ่านเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หากคุณไม่แน่ใจ
   
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับวิธีการเชื่อมต่อครั้งแรก:
   1. ในยูทิลิตี้ AirPort เลือกตัวเลือกการเชื่อมต่อครั้งแรก จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ
   2. กดปุ่ม WPS (การตั้งค่าป้องกัน Wi-Fi) บนเครื่องพิมพ์ คุณควรเห็นที่อยู่ MAC ของเครื่องพิมพ์ปรากฏอยู่ในยูทิลิตี้ AirPort คลิกเสร็จสิ้น
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับวิธีการเชื่อมต่อ PIN:
   1. ในยูทิลิตี้ AirPort เลือกตัวเลือก PIN จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ
   2. ป้อนหมายเลข PIN ที่เป็นรหัสบนเครื่องพิมพ์ของคุณหรือแสดงอยู่บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ 

หากคุณใช้เราเตอร์ Wi-Fi ของผู้ผลิตอื่น: โปรดอ่านเอกสารที่มาพร้อมเราเตอร์หรือติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อรับความช่วยเหลือ

สิ่งสำคัญ:ถ้าเครื่องพิมพ์ Wi-Fi ไม่สามารถเข้าร่วมเครือข่ายได้ อ่านเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ Wi-Fi หรือติดต่อผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์เพื่อรับความช่วยเหลือ

 ข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple นั้นมีให้เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองของ Apple แต่อย่างใด โปรดติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 74% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย