ตั้งค่าเอกสารของคุณใน Pages

สลับประเภทเอกสาร เปลี่ยนระยะขอบ ใช้สองหน้าคู่กัน และอีกมากมายจาก iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือทางออนไลน์ที่ iCloud.com

 

ตั้งค่าใน Pages บน iPhone หรือ iPad

Pages บน iPhone หรือ iPad คือแอพประมวลผลคำประสิทธิภาพเยี่ยมที่มีครบทุกอย่างที่คุณต้องการในการสร้างและแก้ไขเอกสารจาก Mac

สลับระหว่างการประมวลผลคำและเค้าโครงหน้า

ในเอกสารประมวลผลคำ ข้อความจะไหลจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับเอกสาร เช่น รายงานหรือจดหมาย ในเอกสารเค้าโครงหน้า คุณสามารถจัดเรียงวัตถุ เช่น กล่องข้อความหรือกราฟิกได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะทำให้เหมาะสำหรับจดหมายข่าวหรือใบปลิว คุณสามารถสลับระหว่างเอกสารสองประเภทนี้ได้

 1. เมื่อเปิดเอกสารในแอพ Pages ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  แตะตั้งค่าเอกสาร แล้วแตะปุ่มตั้งค่าเอกสาร 
 2. สำหรับเอกสารประมวลผลคำ ให้เปิดเนื้อหาเอกสาร สำหรับเอกสารเค้าโครงหน้า ให้ปิดเนื้อหาเอกสาร

เปลี่ยนระยะขอบ แนวของหน้า และขนาดกระดาษ

 1. เปิดเอกสารในแอพ Pages
 2. แตะปุ่มเพิ่มเติม  แล้วแตะตั้งค่าเอกสาร
 3. หากต้องการปรับระยะขอบของเอกสารประมวลผลคำ ให้ลากลูกศรรอบๆ กล่องข้อความเนื้อหา โดยคุณสามารถเปลี่ยนระยะขอบของหน้าได้ทุกด้าน
 4. หากต้องการเปลี่ยนแนวของหน้า ให้แตะปุ่มตั้งค่าเอกสาร  แตะเอกสาร จากนั้นแตะแนวตั้งหรือแนวนอน
 5. หากต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษ ให้แตะปุ่มตั้งค่าเอกสาร  แตะเอกสาร จากนั้นแตะตัวเลือก หากคุณต้องการพิมพ์เอกสารบนกระดาษเครื่องพิมพ์ขนาด 8.5 นิ้ว x 11 นิ้ว ให้เลือก Letter หากคุณต้องการกำหนดขนาดเอง ให้แตะขนาดแบบกำหนดเอง แล้วป้อนขนาด จากนั้นแตะเสร็จสิ้น
 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น*

* หากภาษาญี่ปุ่น จีน และเกาหลีเป็นภาษาหลักสำหรับอุปกรณ์ของคุณ หรือถูกเพิ่มให้เป็นภาษาที่ต้องการ คุณยังสามารถเปิดข้อความแนวตั้งสำหรับเอกสารของคุณในตั้งค่าเอกสารได้อีกด้วย 

ใช้สองหน้าคู่กัน

คุณสามารถตั้งค่าเอกสารของคุณให้เป็นแบบหน้าคู่ได้ เอกสารที่ตั้งค่าเป็นแบบหน้าคู่อาจมีหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และวัตถุต้นแบบที่แตกต่างกันบนหน้าซ้ายและหน้าขวา ใช้สองหน้าคู่กันเป็นเค้าโครงสำหรับหนังสือที่พิมพ์ หรือสำหรับเอกสารแบบสองหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

 1. เปิดเอกสารในแอพ Pages แล้วแตะปุ่มเพิ่มเติม แตะตั้งค่าเอกสาร แล้วแตะปุ่มตั้งค่าเอกสาร 
 2. เปิดสองหน้าคู่กัน
 3. หากคุณต้องการใช้หัวกระดาษและท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับหน้าซ้ายและหน้าขวา ให้ทำดังนี้
  • ในเอกสารประมวลผลคำ ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม แตะตั้งค่าเอกสาร แตะปุ่มตั้งค่าเอกสาร  จากนั้นแตะส่วน เปิด "ซ้ายและขวาแตกต่างกัน"
  • ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะตั้งค่าเอกสาร แล้วแตะปุ่มตั้งค่าเอกสาร  เปิด "ซ้ายและขวาแตกต่างกัน"
 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

คุณสามารถดูสองหน้าคู่เป็นแบบสองหน้าหรือหน้าเดียวก็ได้ แตะปุ่มดู แล้วเปิดหรือปิดหน้าคู่

ใช้งานหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

คุณสามารถเพิ่มหรือลบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ แสดงหรือซ่อนหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพิ่มเนื้อหาในหัวกระดาษและท้ายกระดาษ และอีกมากมายได้


ตั้งค่าใน Pages สำหรับ Mac

Pages สำหรับ Mac คือแอพประมวลผลคำประสิทธิภาพเยี่ยมที่มีครบทุกอย่างที่คุณต้องการในการสร้างและแก้ไขเอกสารจาก Mac

สลับระหว่างการประมวลผลคำและเค้าโครงหน้า

ในเอกสารประมวลผลคำ ข้อความจะไหลจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับเอกสาร เช่น รายงานหรือจดหมาย ในเอกสารเค้าโครงหน้า คุณสามารถเพิ่มวัตถุ เช่น กล่องข้อความหรือกราฟิก ซึ่งคุณสามารถจัดวางได้ตามต้องการ ทำให้เหมาะสำหรับจดหมายข่าวหรือใบปลิว

คุณสามารถสลับระหว่างเอกสารสองประเภทนี้ได้

 • หากต้องการแปลงเอกสารประมวลผลคำเป็นเอกสารเค้าโครงหน้า ให้เปิดเอกสาร จากนั้นเลือกไฟล์ > แปลงเป็นเค้าโครงหน้า
 • หากต้องการแปลงเอกสารเค้าโครงหน้าเป็นเอกสารประมวลผลคำ ให้เปิดเอกสาร จากนั้นเลือกไฟล์ > แปลงเป็นการประมวลผลคำ

เปลี่ยนขนาดกระดาษ แนวของหน้า และระยะขอบ

 1. คลิกปุ่มเอกสาร  ในแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิกเอกสาร
 2. หากต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษ ให้คลิกป๊อบอัพขขนาดหน้ากระดาษใต้เครื่องพิมพ์และขนาดหน้ากระดาษ จากนั้นเลือกตัวเลือก หากคุณต้องการพิมพ์เอกสารบนกระดาษเครื่องพิมพ์ขนาด 8.5 นิ้ว x 11 นิ้ว ให้เลือก US Letter คุณยังสามารถตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเองได้ด้วย
 3. หากต้องการเปลี่ยนแนวของหน้า ให้คลิกแนวใต้แนวของหน้า
 4. หากต้องการเปลี่ยนระยะขอบในเอกสารประมวลผลคำ ในส่วนระยะขอบของเอกสาร ให้คลิกลูกศรหรือป้อนค่าในช่องที่อยู่ถัดจากตัวเลือกด้านบน ด้านล่าง ซ้าย และขวา สำหรับแม่แบบว่างเปล่า ระยะขอบทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็นหนึ่งนิ้วโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้แม่แบบอื่น ระยะขอบจะแตกต่างออกไป* 

* หากภาษาญี่ปุ่น จีน และเกาหลีเป็นภาษาหลักสำหรับอุปกรณ์ของคุณ หรือถูกเพิ่มให้เป็นภาษาที่ต้องการ คุณยังสามารถเปิดข้อความแนวตั้งสำหรับเอกสารของคุณได้อีกด้วย

ใช้สองหน้าคู่กัน

คุณสามารถตั้งค่าเอกสารของคุณให้เป็นแบบหน้าคู่ได้ เอกสารที่ตั้งค่าเป็นแบบหน้าคู่อาจมีหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และวัตถุต้นแบบที่แตกต่างกันบนหน้าซ้ายและหน้าขวา ใช้สองหน้าคู่กันเป็นเค้าโครงสำหรับหนังสือที่พิมพ์ หรือสำหรับเอกสารแบบสองหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

 1. ในเอกสารการประมวลผลคำ ให้คลิกปุ่มเอกสาร จากนั้นคลิกเอกสาร ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้คลิกปุ่มเอกสาร ตัวตรวจสอบเอกสาร
 2. เลือกสองหน้าคู่กัน
 3. หากคุณต้องการใช้ท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับหน้าซ้ายและหน้าขวา ให้ทำดังนี้
  • ในเอกสารประมวลผลคำ ให้คลิกปุ่มเอกสาร  คลิกส่วน แล้วเลือก "หน้าซ้ายและหน้าขวาแตกต่างกัน"
  • ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้คลิกปุ่มเอกสาร  แล้ว เลือก "หน้าซ้ายและหน้าขวาแตกต่างกัน"

คุณสามารถดูสองหน้าคู่เป็นแบบสองหน้าหรือหน้าเดียวก็ได้ คลิกซูม แล้วเลือกสองหน้าหรือหนึ่งหน้า หากคุณกำลังดูเอกสารของคุณในแบบหน้าคู่ ให้เลือกปรับพอดีระยะความกว้างเพื่อให้หน้าคู่พอดีกับหน้าจอในแนวตั้ง

ใช้งานหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

คุณสามารถเพิ่มหรือลบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ แสดงหรือซ่อนหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพิ่มเนื้อหาในหัวกระดาษและท้ายกระดาษ และอีกมากมายได้ ทำงานกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษบน Mac

เพิ่มเลขหน้า

หากคุณต้องการให้เลขหน้าปรากฏที่ตำแหน่งเดิมทุกหน้า ให้ใส่เลขที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ คุณสามารถเพิ่มเลขหน้าหรือจำนวนหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของเอกสารได้ด้วยการคลิกในกล่องข้อความสีเทา แล้วคลิกแทรก > เลขหน้า

หากต้องการตั้งค่าลักษณะการกำหนดเลขหน้า ให้ทำดังนี้

 1. สำหรับเอกสารประมวลผลคำ ให้คลิกปุ่มเอกสาร  แล้วคลิกส่วน
  สำหรับเอกสารเค้าโครงหน้า ให้คลิกพื้นที่ว่างในหน้า จากนั้นคลิกรูปแบบเพื่อแสดงตัวตรวจสอบเค้าโครงหน้า
 2. ใต้การกำหนดเลขหน้า ให้คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบเพื่อเลือกระหว่างตัวเลข ตัวเลขโรมัน ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรพิมพ์เล็ก 
 3. คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เลขหน้าเรียงลำดับต่อจากส่วนก่อนหน้านี้ หรือเริ่มต้นที่ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง
 4. หากต้องการใส่จำนวนหน้าลงในเอกสารของคุณ ให้คลิกข้างในกล่องข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้นเลือกแทรก > จำนวนหน้า

เพิ่มวันที่และเวลา

คุณสามารถเพิ่มวันที่ลงในส่วนใดๆ ของเอกสาร คลิกในข้อความของคุณ แล้วเลือกแทรก > วันที่และเวลา

Pages จะตรวจจับลักษณะวันที่จากการตั้งค่าระบบของ Mac โดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดทลักษณะของเวลาและวันที่


ตั้งค่าใน Pages สำหรับ iCloud

Pages สำหรับ iCloud ช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขเอกสารของคุณในแบบออนไลน์ได้ Pages สำหรับ iCloud มีตัวเลือกการตั้งค่าเอกสารเหมือนกับ Pages สำหรับ Mac อย่างไรก็ตาม การเพิ่มเลขหน้าและเปิดสองหน้าคู่กันใน Pages สำหรับ iCloud จะแตกต่างออกไปเล็กน้อย

เพิ่มเลขหน้า

คุณสามารถเพิ่มเลขหน้าที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสารโดยคลิกเข้าไปที่หัวกระดาษ ข้อความเนื้อหา หรือกล่องข้อความ จากนั้นคลิกปุ่มย่อหน้า 

หากต้องการแทรกเลขหน้าปัจจุบัน ให้เลือกเลขหน้า

หากต้องการแทรกจำนวนหน้าทั้งหมด ให้เลือกจำนวนหน้า

หากต้องการจัดรูปแบบเอกสารของคุณให้แสดงทั้งสองรายการ ให้เลือกเลขหน้าแล้วป้อน "จาก" ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้นแทรกจำนวนหน้า

ใช้สองหน้าคู่กันใน Pages สำหรับ iCloud

คุณสามารถเปิดสองหน้าคู่กันใน Pages สำหรับ iCloud เพื่อตั้งค่าเอกสารของคุณให้เป็นแบบหน้าคู่ได้ แต่จะไม่สามารถดูหน้าข้างๆ กันได้ หากต้องการเปิดสองหน้าคู่กัน ให้คลิกปุ่มตั้งค่าเอกสาร  แล้วเลือกสองหน้าคู่กัน

 


ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: