ตั้งค่าเอกสารของคุณใน Pages

ดูวิธีการตั้งค่าเอกสาร Pages ของคุณ รวมถึงการตั้งค่าสองหน้าคู่กันจาก iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือแบบออนไลน์ที่ iCloud.com

 

ใช้ Pages สำหรับ iOS

Pages สำหรับ iOS คือแอพประมวลผลคำประสิทธิภาพเยี่ยมที่มีครบทุกอย่างที่คุณต้องการในการสร้างและแก้ไขเอกสารจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch
 

สลับระหว่างการประมวลผลคำและเค้าโครงหน้า

ในเอกสารประมวลผลคำ ข้อความจะไหลจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับเอกสาร เช่น รายงานหรือจดหมาย ในเอกสารเค้าโครงหน้า คุณสามารถเพิ่มวัตถุ เช่น กล่องข้อความหรือกราฟิก ซึ่งคุณสามารถจัดวางได้ตามต้องการ ทำให้เหมาะสำหรับจดหมายข่าวหรือใบปลิว คุณสามารถสลับระหว่างเอกสารสองประเภทนี้ได้

 1. เมื่อเปิดเอกสารในแอพ Pages ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  > ตั้งค่าเอกสาร > ปุ่มตั้งค่าเอกสาร 
 2. สำหรับเอกสารประมวลผลคำ ให้เปิดเนื้อหาเอกสาร สำหรับเอกสารเค้าโครงหน้า ให้ปิดเนื้อหาเอกสาร

เปลี่ยนระยะขอบ แนวของหน้า และขนาดกระดาษ

 1. เปิดเอกสารในแอพ Pages แล้วแตะปุ่มเพิ่มเติม  > ตั้งค่าเอกสาร 
 2. หากต้องการปรับระยะขอบของเอกสารประมวลผลคำ ให้ลากลูกศรรอบๆ กล่องข้อความเนื้อหา โดยคุณสามารถเปลี่ยนระยะขอบของหน้าได้ทุกด้าน
 3. หากต้องการเปลี่ยนแนวของหน้า ให้แตะปุ่มตั้งค่าเอกสาร >เอกสาร จากนั้นแตะแนวตั้งหรือแนวนอน
 4. หากต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษ ให้แตะปุ่มตั้งค่าเอกสาร  > เอกสาร จากนั้นแตะตัวเลือก หากคุณต้องการพิมพ์เอกสารบนกระดาษเครื่องพิมพ์ขนาด 8.5 นิ้ว x 11 นิ้ว ให้เลือก Letter หากคุณต้องการกำหนดขนาดเอง ให้แตะขนาดแบบกำหนดเอง แล้วป้อนขนาด จากนั้นแตะเสร็จสิ้น
 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น*

* หากภาษาญี่ปุ่น จีน และเกาหลีเป็นภาษาหลักสำหรับอุปกรณ์ของคุณ หรือถูกเพิ่มให้เป็นภาษาที่ต้องการ คุณยังสามารถเปิดข้อความแนวตั้งสำหรับเอกสารของคุณในตั้งค่าเอกสารได้อีกด้วย 

ใช้สองหน้าคู่กัน

คุณสามารถตั้งค่าเอกสารของคุณให้เป็นแบบหน้าคู่ได้ เอกสารที่ตั้งค่าเป็นแบบหน้าคู่อาจมีหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และวัตถุต้นแบบที่แตกต่างกันบนหน้าซ้ายและหน้าขวา ใช้สองหน้าคู่กันเป็นเค้าโครงสำหรับหนังสือที่พิมพ์ หรือสำหรับเอกสารแบบสองหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

 1. เปิดเอกสารในแอพ Pages แล้วแตะปุ่มเพิ่มเติม  > ตั้งค่าเอกสาร >
 2. เปิดสองหน้าคู่กัน
 3. หากคุณต้องการใช้หัวกระดาษและท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับหน้าซ้ายและหน้าขวา ให้ทำดังนี้
  • ในเอกสารประมวลผลคำ ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม> ตั้งค่าเอกสาร > ปุ่มตั้งค่าเอกสาร  > ส่วน แล้วเปิด "ซ้ายและขวาแตกต่างกัน"
  • ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม> ตั้งค่าเอกสาร >  ปุ่มตั้งค่าเอกสาร  แล้วเปิด "ซ้ายและขวาแตกต่างกัน"
 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

คุณสามารถดูสองหน้าคู่เป็นแบบสองหน้าหรือหน้าเดียวก็ได้ แตะปุ่มมุมมอง ไอคอนมุมมอง  แล้วเปิดหรือปิดหน้าคู่

ใช้งานหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

คุณสามารถอัพเดทหัวกระดาษและท้ายกระดาษในเอกสารของคุณได้ คุณยังสามารถเปิดและปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษได้ด้วย

เพิ่มเนื้อหาที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ โดยทำดังนี้

 1. เปิดเอกสารในแอพ Pages แล้วแตะปุ่มเพิ่มเติม  > ตั้งค่าเอกสาร
 2. แตะบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อป้อนข้อความ

ลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ โดยทำดังนี้

 1. แตะปุ่มเพิ่มเติม > ตั้งค่าเอกสาร
 2. แตะข้างในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการลบ แล้วแตะปุ่มลบ 

ปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ โดยทำดังนี้

 1. แตะปุ่มเพิ่มเติม > ตั้งค่าเอกสาร > ปุ่มตั้งค่าเอกสาร  > เอกสาร
 2. ปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

หากต้องการออกจากการตั้งค่าเอกสาร ให้แตะเสร็จสิ้น

หากต้องการแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษอย่างรวดเร็วขณะที่แก้ไขเอกสาร เพียงแตะข้อความที่มีอยู่แล้วในหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ตัวเลือกตั้งค่าเอกสารจะเปิดโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษได้

เพิ่มเลขหน้า

 1. แตะปุ่มเพิ่มเติม  > ตั้งค่าเอกสาร
 2. แตะบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ แตะเลขหน้า จากนั้นเลือกลักษณะที่คุณต้องการใช้
 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

ใช้ Pages สำหรับ Mac

Pages สำหรับ Mac คือแอพประมวลผลคำประสิทธิภาพเยี่ยมที่มีครบทุกอย่างที่คุณต้องการในการสร้างและแก้ไขเอกสารจาก Mac

เปลี่ยนขนาดกระดาษ แนวของหน้า และระยะขอบ

 1. คลิกปุ่มเอกสาร  ในแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิกเอกสาร
 2. หากต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษ ให้คลิกป๊อบอัพขขนาดหน้ากระดาษใต้เครื่องพิมพ์และขนาดหน้ากระดาษ จากนั้นเลือกตัวเลือก หากคุณต้องการพิมพ์เอกสารบนกระดาษเครื่องพิมพ์ขนาด 8.5 นิ้ว x 11 นิ้ว ให้เลือก US Letter คุณยังสามารถตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเองได้อีกด้วย
 3. หากต้องการเปลี่ยนแนวของหน้า ให้คลิกแนวใต้แนวของหน้า
 4. หากต้องการเปลี่ยนระยะขอบในเอกสารประมวลผลคำ ในส่วนระยะขอบของเอกสาร ให้คลิกลูกศรหรือป้อนค่าในช่องที่อยู่ถัดจากตัวเลือกด้านบน ด้านล่าง ซ้าย และขวา สำหรับแม่แบบว่างเปล่า ระยะขอบทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็นหนึ่งนิ้วโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้แม่แบบอื่น ระยะขอบจะแตกต่างออกไป* 

* หากภาษาญี่ปุ่น จีน และเกาหลีเป็นภาษาหลักสำหรับอุปกรณ์ของคุณ หรือถูกเพิ่มให้เป็นภาษาที่ต้องการ คุณยังสามารถเปิดข้อความแนวตั้งสำหรับเอกสารของคุณได้อีกด้วย

ใช้สองหน้าคู่กัน

คุณสามารถตั้งค่าเอกสารของคุณให้เป็นแบบหน้าคู่ได้ เอกสารที่ตั้งค่าเป็นแบบหน้าคู่อาจมีหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และวัตถุต้นแบบที่แตกต่างกันบนหน้าซ้ายและหน้าขวา ใช้สองหน้าคู่กันเป็นเค้าโครงสำหรับหนังสือที่พิมพ์ หรือสำหรับเอกสารแบบสองหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

 1. ในเอกสารประมวลผลคำ ให้คลิกปุ่มเอกสาร  > เอกสาร ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้คลิกปุ่มเอกสาร ตัวตรวจสอบเอกสาร
 2. เลือกสองหน้าคู่กัน
 3. หากคุณต้องการใช้ท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับหน้าซ้ายและหน้าขวา ให้ทำดังนี้
  • ในเอกสารประมวลผลคำ ให้คลิกปุ่มเอกสาร  คลิกส่วน แล้วเลือก "หน้าซ้ายและหน้าขวาแตกต่างกัน"
  • ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้คลิกปุ่มเอกสาร  แล้ว เลือก "หน้าซ้ายและหน้าขวาแตกต่างกัน"

คุณสามารถดูสองหน้าคู่เป็นแบบสองหน้าหรือหน้าเดียวก็ได้ คลิกซูม แล้วเลือกสองหน้าหรือหนึ่งหน้า หากคุณกำลังดูเอกสารของคุณในแบบหน้าคู่ ให้เลือกปรับพอดีระยะความกว้างเพื่อให้หน้าคู่พอดีกับหน้าจอในแนวตั้ง

ใช้งานหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้ทำดังนี้

 1. ย้ายตัวชี้ไปที่ด้านบนหรือด้านล่างสุดในหน้าได้ก็ได้ในเอกสารจนกว่ากล่องข้อความสีเทาจะปรากฏขึ้น 
 2. คลิกเข้าไปในกล่องข้อความและเริ่มพิมพ์

หัวกระดาษและท้ายกระดาษตรงกับส่วนก่อนหน้านี้ (สำหรับเอกสารประมวลผลคำ) หรือหน้าก่อนหน้านี้ (สำหรับเอกสารเค้าโครงหน้า) หากคุณต้องการให้แต่ละส่วนหรือแต่ละหน้ามีหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้ทำดังนี้

 • ในเอกสารประมวลผลคำ ให้คลิกปุ่มเอกสาร  แล้วคลิกส่วน ใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จากนั้นเลือก "ตรงกับส่วนก่อนหน้านี้"
 • ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้คลิกจุดที่ว่างเปล่าในหน้า (เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดถูกเลือก) คลิกปุ่มรูปแบบ  จากนั้นยกเลิกการเลือก "ตรงกับหน้าก่อนหน้านี้"

สำหรับเอกสารการประมวลผลคำ คุณสามารถซ่อนหัวกระดาษและท้ายกระดาษในหน้าแรกได้ ดังนี้

 1. คลิกปุ่มเอกสาร ตัวตรวจสอบเอกสาร แล้วคลิกส่วน
 2. ใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้เลือกซ่อนในหน้าแรกของของส่วน

หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ หรือลบออกทั้งหมด ให้ทำดังนี้

 1. ในเอกสารประมวลผลคำ ให้คลิกปุ่มเอกสาร  แล้วคลิกส่วน ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้คลิกปุ่มรูปแบบ 
 2. หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในเอกสารประมวลผลคำ ให้คลิกลูกศรหรือป้อนค่าในช่องหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้คลิกในช่องที่อยู่ในส่วนระยะขอบของหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 3. ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

เพิ่มเลขหน้า

หากคุณต้องการให้เลขหน้าปรากฏที่ตำแหน่งเดิมทุกหน้า ให้ใส่เลขที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ คุณสามารถเพิ่มเลขหน้าหรือจำนวนหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของเอกสารได้โดยคลิกในกล่องข้อความสีเทา แล้วคลิกแทรก > เลขหน้า

หากต้องการตั้งค่าลักษณะการกำหนดเลขหน้า ให้ทำดังนี้

 1. สำหรับเอกสารประมวลผลคำ ให้คลิกปุ่มเอกสาร  แล้วคลิกส่วน
  สำหรับเอกสารเค้าโครงหน้า ให้คลิกพื้นที่ว่างในหน้า จากนั้นคลิกรูปแบบเพื่อแสดงตัวตรวจสอบเค้าโครงหน้า
 2. ใต้การกำหนดเลขหน้า ให้คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบเพื่อเลือกระหว่างตัวเลข ตัวเลขโรมัน ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรพิมพ์เล็ก 
 3. คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เลขหน้าเรียงลำดับต่อจากส่วนก่อนหน้านี้ หรือเริ่มต้นที่ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง
 4. หากต้องการใส่จำนวนหน้าลงในเอกสารของคุณ ให้คลิกข้างในกล่องข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้นเลือกแทรก > จำนวนหน้า

เพิ่มวันที่และเวลา

คุณสามารถเพิ่มวันที่ลงในส่วนใดก็ได้ของเอกสาร โดยคลิกไปที่ข้อความ แล้วเลือกแทรก > วันที่และเวลา

Pages จะตรวจจับลักษณะวันที่จากการตั้งค่าระบบของ Mac โดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดทลักษณะของเวลาและวันที่

 

ใช้ Pages สำหรับ iCloud

Pages สำหรับ iCloud ช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขเอกสารของคุณในแบบออนไลน์ได้ Pages สำหรับ iCloud มีตัวเลือกการตั้งค่าเอกสารเหมือนกับ Pages สำหรับ Mac อย่างไรก็ตาม การเพิ่มเลขหน้าและเปิดสองหน้าคู่กันใน Pages สำหรับ iCloud จะแตกต่างออกไปเล็กน้อย

เพิ่มเลขหน้า

คุณสามารถเพิ่มเลขหน้าที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสารโดยคลิกเข้าไปที่หัวกระดาษ ข้อความเนื้อหา หรือกล่องข้อความ จากนั้นคลิกปุ่มย่อหน้า 

หากต้องการแทรกเลขหน้าปัจจุบัน ให้เลือกเลขหน้า

หากต้องการแทรกจำนวนหน้าทั้งหมด ให้เลือกจำนวนหน้า

หากต้องการจัดรูปแบบเอกสารของคุณให้แสดงทั้งสองรายการ ให้เลือกเลขหน้าแล้วป้อน "จาก" ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้นแทรกจำนวนหน้า

ใช้สองหน้าคู่กันใน Pages สำหรับ iCloud

คุณสามารถเปิดสองหน้าคู่กันใน Pages สำหรับ iCloud เพื่อตั้งค่าเอกสารของคุณให้เป็นแบบหน้าคู่ได้ แต่จะไม่สามารถดูหน้าข้างๆ กันได้ หากต้องการเปิดสองหน้าคู่กัน ให้คลิกปุ่มตั้งค่าเอกสาร  แล้วเลือกสองหน้าคู่กัน

 

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: