ตั้งค่าเอกสารของคุณใน Pages

ดูวิธีการตั้งค่าเอกสาร Pages ของคุณ รวมถึงการตั้งค่าสองหน้าคู่กันจาก iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือแบบออนไลน์ที่ iCloud.com

 

ใช้ Pages สำหรับ iOS

Pages สำหรับ iOS คือแอพประมวลผลคำประสิทธิภาพเยี่ยมที่มีครบทุกอย่างที่คุณต้องการในการสร้างและแก้ไขเอกสารจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch
 

เปลี่ยนระยะขอบ แนวของหน้า และขนาดกระดาษ

 1. เปิดเอกสารในแอพ Pages แล้วแตะ  > ตั้งค่าเอกสาร 
 2. หากต้องการปรับระยะขอบของเอกสารประมวลผลคำ ให้ลากลูกศรรอบๆ กล่องข้อความเนื้อหา โดยคุณสามารถเปลี่ยนระยะขอบของหน้าได้ทุกด้าน
 3. หากต้องการเปลี่ยนแนวของหน้า ให้แตะ  > เอกสาร แล้วแตะแนวตั้งหรือแนวนอน
 4. หากต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษ ให้แตะ  > เอกสาร จากนั้นแตะตัวเลือก หากคุณต้องการพิมพ์เอกสารบนกระดาษเครื่องพิมพ์ขนาด 8.5 นิ้ว x 11 นิ้ว ให้เลือก Letter หากคุณต้องการกำหนดขนาดเอง ให้แตะใช้ขนาดที่กำหนดเอง ป้อนขนาด แล้วแตะเสร็จสิ้น
 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

ใช้สองหน้าคู่กัน

คุณสามารถตั้งค่าเอกสารของคุณให้เป็นแบบหน้าคู่ได้ เอกสารที่ตั้งค่าเป็นแบบหน้าคู่อาจมีหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และวัตถุต้นแบบที่แตกต่างกันบนหน้าซ้ายและหน้าขวา ใช้สองหน้าคู่กันเป็นเค้าโครงสำหรับหนังสือที่พิมพ์ หรือสำหรับเอกสารแบบสองหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

 1. เปิดเอกสารในแอพ Pages แล้วแตะ  > ตั้งค่าเอกสาร >
 2. เปิดสองหน้าคู่กัน
 3. หากคุณต้องการใช้หัวกระดาษและท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับหน้าซ้ายและหน้าขวา ให้ทำดังนี้
  • ในเอกสารประมวลผลคำ ให้แตะ> ตั้งค่าเอกสาร>  > ส่วน จากนั้นเปิด "ซ้ายและขวาแตกต่างกัน"
  • ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้แตะ > ตั้งค่าเอกสาร >  จากนั้นเปิด "ซ้ายและขวาแตกต่างกัน"
 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

คุณสามารถดูสองหน้าคู่เป็นแบบสองหน้าหรือหน้าเดียวก็ได้ แตะ ไอคอนมุมมอง  แล้วเปิดหรือปิดสองหน้า

ใช้งานหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

คุณสามารถอัพเดทหัวกระดาษและท้ายกระดาษในเอกสารของคุณได้ คุณยังสามารถเปิดและปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

เพิ่มเนื้อหาที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ โดยทำดังนี้

 1. เปิดเอกสารในแอพ Pages แล้วแตะ  > ตั้งค่าเอกสาร
 2. แตะบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อป้อนข้อความ

ลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ โดยทำดังนี้

 1. แตะ> ตั้งค่าเอกสาร
 2. แตะข้างในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการลบ แล้วแตะ 

ปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ โดยทำดังนี้

 1. แตะ> ตั้งค่าเอกสาร >  > เอกสาร
 2. ปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

หากต้องการออกจากการตั้งค่าเอกสาร ให้แตะเสร็จสิ้น

หากต้องการแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษอย่างรวดเร็วขณะที่แก้ไขเอกสาร เพียงแตะข้อความที่มีอยู่แล้วในหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ตัวเลือกตั้งค่าเอกสารจะเปิดโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษได้

เพิ่มเลขหน้า

 1. แตะ  > ตั้งค่าเอกสาร
 2. แตะบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ แตะเลขหน้า จากนั้นเลือกลักษณะที่คุณต้องการใช้
 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

ใช้ Pages สำหรับ Mac

Pages สำหรับ Mac คือแอพประมวลผลคำประสิทธิภาพเยี่ยมที่มีครบทุกอย่างที่คุณต้องการในการสร้างและแก้ไขเอกสารจาก Mac

เปลี่ยนขนาดกระดาษ แนวของหน้า และระยะขอบ

 1. คลิก  แล้วคลิกเอกสาร
 2. หากต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษ ให้คลิกป๊อบอัพขนาดกระดาษใต้เครื่องพิมพ์และขนาดกระดาษ จากนั้นเลือกตัวเลือก หากคุณต้องการพิมพ์เอกสารบนกระดาษเครื่องพิมพ์ขนาด 8.5 นิ้ว x 11 นิ้ว ให้เลือก US Letter คุณยังสามารถตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเองได้อีกด้วย
 3. หากต้องการเปลี่ยนแนวของหน้า ให้คลิกแนวใต้แนวของหน้า
 4. หากต้องการเปลี่ยนระยะขอบในเอกสารประมวลผลคำ ในส่วนระยะขอบของเอกสาร ให้คลิกลูกศรหรือป้อนค่าในช่องที่อยู่ถัดจากตัวเลือกด้านบน ด้านล่าง ซ้าย และขวา สำหรับแม่แบบว่างเปล่า ระยะขอบทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็นหนึ่งนิ้ว* โดยอัตโนมัติ

* หากคุณใช้แม่แบบอื่น ระยะขอบจะแตกต่างออกไป

ใช้สองหน้าคู่กัน

คุณสามารถตั้งค่าเอกสารของคุณให้เป็นแบบหน้าคู่ได้ เอกสารที่ตั้งค่าเป็นแบบหน้าคู่อาจมีหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และวัตถุต้นแบบที่แตกต่างกันบนหน้าซ้ายและหน้าขวา ใช้สองหน้าคู่กันเป็นเค้าโครงสำหรับหนังสือที่พิมพ์ หรือสำหรับเอกสารแบบสองหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

 1. ในเอกสารประมวลผลคำ ให้คลิก ตัวตรวจสอบเอกสาร > เอกสาร ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้คลิก ตัวตรวจสอบเอกสาร
 2. เลือกสองหน้าคู่กัน
 3. หากคุณต้องการใช้ท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับหน้าซ้ายและหน้าขวา ให้ทำดังนี้
  • ในเอกสารประมวลผลคำ ให้คลิก ตัวตรวจสอบเอกสาร คลิกส่วน จากนั้นเลือก "หน้าซ้ายและหน้าขวาแตกต่างกัน"
  • ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้คลิก ตัวตรวจสอบเอกสาร จากนั้นเลือก "หน้าซ้ายและหน้าขวาแตกต่างกัน"

คุณสามารถดูสองหน้าคู่เป็นแบบสองหน้าหรือหน้าเดียวก็ได้ คลิกซูม แล้วเลือกสองหน้าหรือหนึ่งหน้า หากคุณกำลังดูเอกสารของคุณในแบบหน้าคู่ ให้เลือกปรับพอดีระยะความกว้างเพื่อให้หน้าคู่พอดีกับหน้าจอในแนวตั้ง

ใช้งานหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้ทำดังนี้

 1. ย้ายตัวชี้ไปที่ด้านบนหรือด้านล่างสุดในหน้าได้ก็ได้ในเอกสารจนกว่ากล่องข้อความสีเทาจะปรากฏขึ้น 
 2. คลิกเข้าไปในกล่องข้อความและเริ่มพิมพ์

หัวกระดาษและท้ายกระดาษตรงกับส่วนก่อนหน้านี้ (สำหรับเอกสารประมวลผลคำ) หรือหน้าก่อนหน้านี้ (สำหรับเอกสารเค้าโครงหน้า) หากคุณต้องการให้แต่ละส่วนหรือแต่ละหน้ามีหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้ทำดังนี้

 • ในเอกสารประมวลผลคำ ให้คลิก ตัวตรวจสอบเอกสาร จากนั้นคลิกส่วน ใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จากนั้นเลือก "เข้ากันกับส่วนก่อนหน้า"
 • ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้คลิกจุดที่ว่างเปล่าในหน้า (เพื่อที่จะได้ไม่มีการเลือกสิ่งใด) คลิก ปุ่มจัดรูปแบบ จากนั้นยกเลิกการเลือก "เข้ากันกับส่วนก่อนหน้า"

สำหรับเอกสารการประมวลผลคำ คุณสามารถซ่อนหัวกระดาษและท้ายกระดาษในหน้าแรกได้ ดังนี้

 1. คลิก ตัวตรวจสอบเอกสาร จากนั้นคลิกที่ส่วน
 2. ใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้เลือกซ่อนในหน้าแรกของของส่วน

หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ หรือลบออกทั้งหมด ให้ทำดังนี้

 1. ในเอกสารประมวลผลคำ ให้คลิก ตัวตรวจสอบเอกสาร จากนั้นคลิกส่วน ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้คลิก ปุ่มจัดรูปแบบ
 2. หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในเอกสารประมวลผลคำ ให้คลิกลูกศรหรือป้อนค่าในช่องหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้คลิกในช่องที่อยู่ในส่วนระยะขอบของหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 3. ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

เพิ่มเลขหน้า

หากคุณต้องการให้เลขหน้าปรากฏที่ตำแหน่งเดิมทุกหน้า ให้ใส่เลขที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ คุณสามารถเพิ่มเลขหน้าหรือจำนวนหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของเอกสารได้โดยคลิกในกล่องข้อความสีเทา แล้วคลิกแทรก > เลขหน้า

หากต้องการตั้งค่าลักษณะการกำหนดเลขหน้า ให้ทำดังนี้

 1. สำหรับเอกสารประมวลผลคำ ให้คลิก  แล้วคลิกส่วน
  สำหรับเอกสารเค้าโครงหน้า ให้คลิกพื้นที่ว่างในหน้า จากนั้นคลิกรูปแบบเพื่อแสดงตัวตรวจสอบเค้าโครงหน้า
 2. ใต้การกำหนดเลขหน้า ให้คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบเพื่อเลือกระหว่างตัวเลข ตัวเลขโรมัน ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรพิมพ์เล็ก 
 3. คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เลขหน้าเรียงลำดับต่อจากส่วนก่อนหน้านี้ หรือเริ่มต้นที่ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง
 4. หากต้องการใส่จำนวนหน้าลงในเอกสารของคุณ ให้คลิกข้างในกล่องข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้นเลือกแทรก > จำนวนหน้า

เพิ่มวันที่และเวลา

คุณสามารถเพิ่มวันที่ลงในส่วนใดก็ได้ของเอกสาร โดยคลิกไปที่ข้อความ แล้วเลือกแทรก > วันที่และเวลา

Pages จะตรวจจับลักษณะวันที่จากการตั้งค่าระบบของ Mac โดยอัตโนมัติ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดทลักษณะของเวลาและวันที่

 

ใช้ Pages สำหรับ iCloud

Pages สำหรับ iCloud ช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขเอกสารของคุณในแบบออนไลน์ได้ Pages สำหรับ iCloud มีตัวเลือกการตั้งค่าเอกสารเหมือนกับ Pages สำหรับ Mac อย่างไรก็ตาม การเพิ่มเลขหน้าและเปิดสองหน้าคู่กันใน Pages สำหรับ iCloud จะแตกต่างออกไปเล็กน้อย

เพิ่มเลขหน้า

คุณสามารถเพิ่มเลขหน้าที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสารโดยคลิกเข้าไปที่หัวกระดาษ ข้อความเนื้อหา หรือกล่องข้อความ จากนั้นคลิก 

หากต้องการแทรกเลขหน้าปัจจุบัน ให้เลือกเลขหน้า

หากต้องการแทรกจำนวนหน้าทั้งหมด ให้เลือกจำนวนหน้า

หากต้องการจัดรูปแบบเอกสารของคุณให้แสดงทั้งสองรายการ ให้เลือกเลขหน้าแล้วป้อน "จาก" ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้นแทรกจำนวนหน้า

ใช้สองหน้าคู่กันใน Pages สำหรับ iCloud

คุณสามารถเปิดสองหน้าคู่กันใน Pages สำหรับ iCloud เพื่อตั้งค่าเอกสารของคุณให้เป็นแบบหน้าคู่ได้ แต่จะไม่สามารถดูหน้าข้างๆ กันได้ หากต้องการเปิดสองหน้าคู่กัน ให้คลิก  จากนั้นเลือกสองหน้าคู่กัน

 

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: