เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Wi-Fi กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณใน OS X

เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Wi-Fi กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

ภาพรวม

การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ Wi-Fi เป็นกระบวนการสองขั้นตอน:

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณ ไม่ใช่ เครื่องพิมพ์ Wi-Fi แต่รองรับ USB คุณอาจสามารถแชร์เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย Wi-Fi ของคุณผ่านทางพอร์ต USB ของสถานีฐาน AirPort Time Capsule, AirPort Extreme หรือ AirPort Express ได้ โปรดดู การใช้พอร์ต USB ของ AirPort Time Capsule, AirPort Extreme, AirPort Express และ การใช้เครื่องพิมพ์ USB บนเครือข่าย AirPort ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 • คุณต้องทราบชื่อเครือข่าย Wi-Fi (SSID) ของคุณและรหัสผ่าน
 • ถ้าเครือข่าย Wi-Fi ของคุณมีการจำกัดการเข้าถึง อย่างเช่น การกรองที่อยู่ MAC คุณจะต้องเพิ่มที่อยู่ MAC ของเครื่องพิมพ์ไปยังสถานีฐาน AirPort ผ่านทางยูทิลิตี้ AirPort (ซึ่งอยู่ใน/แอปพลิเคชั่น/ยูทิลิตี้)

ข้อสำคัญ: บทความนี้ไม่ได้กล่าวถึงทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับเครื่องพิมพ์ Wi-Fi ทั้งหมด ขั้นตอนเฉพาะสำหรับการเพิ่มเครื่องพิมพ์ Wi-Fi ในเครือข่าย Wi-Fi จะแตกต่างกันไปตามผู้จำหน่าย คุณควรอ่านรายละเอียดเฉพาะในเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือติดต่อผู้ผลิตเครื่องพิมพ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

การเพิ่มเครื่องพิมพ์ Wi-Fi ที่คุณสามารถเลือกเครือข่าย Wi-Fi ผ่านปุ่มควบคุมในตัวของเครื่องพิมพ์หรือหน้าจอ

เครื่องพิมพ์ Wi-Fi บางรุ่นอาจไม่ได้เปิดใช้งานเครือข่ายไร้สายไว้ตอนที่ซื้อมา โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Wi-Fi บนเครื่องพิมพ์ในเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

ถ้าคุณสามารถเลือกเครือข่าย Wi-Fi ผ่านหน้าจอสัมผัส/ปุ่ม/การควบคุมในตัวของเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้อ่านเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณหรือเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

 1. เลือกเครือข่าย Wi-Fi ของคุณโดยใช้หน้าจอสัมผัส/ปุ่ม/การควบคุมในตัวของเครื่องพิมพ์ ถ้าระบบถาม ให้ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ที่จำเป็นเพื่อให้เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi จากนั้นเครื่องพิมพ์ Wi-Fi ของคุณควรจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ โปรดอ่านรายละเอียดและการสนับสนุนในเอกสารประกอบของเครื่องพิมพ์หรือติดต่อผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์
 2. ใน OS X ให้เพิ่มเครื่องพิมพ์ผ่านหน้าต่างโต้ตอบ "เพิ่มเครื่องพิมพ์" หรือเลือกจากรายการ "เครื่องพิมพ์ใกล้เคียง" ที่อยู่ในเมนู "เครื่องพิมพ์:" ที่ปรากฏขึ้นในแผ่นข้อมูลการพิมพ์ของคุณ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเพิ่มเครื่องพิมพ์ในบทความ นี้

การเพิ่มเครื่องพิมพ์ Wi-Fi ที่คุณไม่สามารถเลือกเครือข่าย Wi-Fi ผ่านปุ่มการควบคุมในตัวของเครื่องพิมพ์หรือหน้าจอ

เครื่องพิมพ์ Wi-Fi บางรุ่นอาจไม่ได้เปิดใช้งานเครือข่ายไร้สายไว้ตอนที่ซื้อมา โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Wi-Fi บนเครื่องพิมพ์ในเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

คำอธิบายวิธีการทั่วไปสามวิธีที่คุณสามารถใช้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณจะอยู่ที่ด้านล่างนี้ โปรดเลือกวิธีการที่ตรงกับความสามารถของเครื่องพิมพ์มากที่สุด เช่น เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถกำหนดค่าผ่าน USB หรือผ่านเครือข่ายเฉพาะกิจได้หรือไม่ (โปรดอ่านเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ถ้าคุณไม่ทราบ)

วิธีที่การที่ 1: เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ Mac ของคุณผ่านทาง USB ชั่วคราว จากนั้นใช้ผู้ช่วยตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อทำให้เครื่องพิมพ์เข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi (ถ้ามี)

คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้ได้ ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับ Mac ผ่านสาย USB และถ้ามีซอฟต์แวร์ผู้ช่วยตั้งค่าเครื่องพิมพ์รวมอยู่ด้วย ถ้าไม่มี ให้พิจารณาใช้วิธีการที่ 2 หรือ 3 แทน

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับ Mac ของคุณผ่าน USB
 2. ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
 3. เปิดแอปพลิเคชั่นผู้ช่วยการตั้งค่าที่ติดตั้งไว้กับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เพื่อกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้เข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ
 4. ระหว่างขั้นตอนผู้ช่วยการตั้งค่า ควรจะมีขั้นตอนหนึ่งที่ขอให้คุณเลือกเครือข่ายของคุณ - เลือกชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณเห็นก่อนหน้านี้ หากเครือข่าย Wi-Fi ของคุณมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่าน
 5. เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์จากพอร์ต USB บน Mac ของคุณและลบคิวเครื่องพิมพ์ USB ที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่หนึ่ง
 6. เปิดบานหน้าต่าง พิมพ์และแฟกซ์ ในการตั้งค่าระบบ จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้ปุ่ม "+" โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเพิ่มเครื่องพิมพ์ในบทความ นี้

ถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย Wi-Fi ให้อ่านเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อขอความช่วยเหลือ

เมื่อเครื่องพิมพ์ถูกกำหนดค่าแล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนอื่นในบทความนี้

วิธีการที่ 2: เชื่อมต่อ Mac ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi เฉพาะกิจของเครื่องพิมพ์ชั่วคราว (ถ้ามี)

คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้ได้ ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสร้างเครือข่าย Wi-Fi เฉพาะกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดค่า และถ้าซอฟต์แวร์มีแอปพลิเคชั่นผู้ช่วยตั้งค่าเครื่องพิมพ์รวมอยู่ด้วย ถ้าไม่มี ให้พิจารณาใช้วิธีการที่ 1 หรือ 3 แทน

หมายเหตุ: เครือข่ายเฉพาะกิจมีประโยชน์ในการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ของคุณให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อย่างไรก็ตาม คุณควรใช้เครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์สำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ประจำเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับการพิมพ์ คุณไม่ควรใช้เครือข่ายเฉพาะกิจสำหรับการพิมพ์เนื่องจากคุณไม่สามารถเข้าถึงเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้านและเครื่องพิมพ์ Wi-Fi พร้อมกันได้

 1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
 2. เปิดใช้งานเครือข่ายเฉพาะกิจของเครื่องพิมพ์ ถ้าจำเป็นให้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
 3. เชื่อมโยง Mac ของคุณกับเครือข่ายเฉพาะกิจของเครื่องพิมพ์ชั่วคราวผ่านรายการแถบเมนู Wi-Fi ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าชื่อเครือข่ายเฉพาะกิจที่เครื่องพิมพ์สร้างไว้คืออะไร ให้อ่านเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
 4. เปิดแอปพลิเคชั่นผู้ช่วยตั้งค่าที่ติดตั้งกับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เพื่อกำหนดค่าเครื่องพิมพ์สำหรับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ
 5. ระหว่างขั้นตอนผู้ช่วยตั้งค่า ควรจะมีขั้นตอนหนึ่งที่จะขอให้คุณเลือกเครือข่ายของคุณ - เลือกชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณเห็นก่อนหน้านี้ ถ้าเครือข่าย Wi-Fi ของคุณมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่าน
 6. เมื่อขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เครื่องพิมพ์ของคุณอาจรีสตาร์ทเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ
 7. เชื่อมโยง Mac ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้านที่ใช้ประจำอีกครั้งผ่านรายการแถบเมนู Wi-Fi ใน Mac OS X
 8. เปิดบานหน้าต่าง พิมพ์และแฟกซ์ ในการตั้งค่าระบบ จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์โดยใช้ปุ่ม "+" โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเพิ่มเครื่องพิมพ์ในบทความ นี้

เมื่อเครื่องพิมพ์ถูกกำหนดค่าแล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนอื่นในบทความนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

แก้ไขล่าสุด: