วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ Mac

ดูวิธีใช้ Wi-Fi ฮอตสปอตส่วนบุคคล และอีเธอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ใช้ Wi-Fi

ดูวิธีเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แบบเปิด ที่ปลอดภัย หรือที่ซ่อนอยู่ และคุณยังสามารถสร้างเครือข่าย Wi-Fi ใหม่ได้ด้วย

รายชื่อเครือข่าย Wi-Fi

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

คลิก ไอคอน Wi-Fi ในแถบเมนู แล้วเลือกเครือข่าย หาก Wi-Fi ปิดอยู่ ให้คลิก ไอคอน Wi-Fi แล้วเลือก เปิด Wi-Fi*

หากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะ อาจมีหน้าต่างขอให้คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขปรากฏขึ้นก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อได้

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัย

เครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยเป็นเครือข่ายที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านและมี ไอคอนล็อค อยู่ข้างชื่อ

  1. คลิก ไอคอน Wi-Fi ในแถบเมนู หาก Wi-Fi ปิดอยู่ ให้คลิก ไอคอน Wi-Fi ปิดอยู่ แล้วเลือก เปิด Wi-Fi*
  2. เลือกเครือข่าย
  3. ป้อนรหัสผ่าน และคลิก เข้าร่วม หากคุณไม่ทราบรหัสผ่านสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย

เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ซ่อนอยู่

  1. คลิก ไอคอน Wi-Fi ในแถบเมนู หาก Wi-Fi ปิดอยู่ ให้เลือก ไอคอน Wi-Fi แล้วเลือก เปิด Wi-Fi*
  2. เลือก เข้าร่วมเครือข่ายอื่น 
  3. ป้อนชื่อเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อนชื่อเครือข่ายถูกต้อง
  4. หากเป็นเครือข่ายที่ปลอดภัย ให้เลือกประเภทความปลอดภัย แล้วป้อนรหัสผ่าน
  5. คลิก เข้าร่วม

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องข่ายที่ซ่อนอยู่ได้

สร้างเครือข่าย Wi-Fi

หากคุณมีบริการอินเทอร์เน็ตที่ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องสถานีฐาน AirPort หรือเราเตอร์ของบริษัทอื่นเพื่อสร้างเครือข่าย Wi-Fi ใช้คู่มือการตั้งค่าสำหรับเครื่องสถานีฐาน AirPort หรืออ่านวิธีใช้จากคู่มือเราเตอร์ของบริษัทอื่น

* หากคุณไม่เห็นไอคอน Wi-Fi ในแถบเมนู คุณสามารถเพิ่มกลับเข้ามาได้ เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ คลิกเครือข่าย คลิก Wi-Fi แล้วเลือก "แสดงสถานะ Wi-Fi ในแถบเมนู"

ใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคล

ด้วยแผนของผู้ให้บริการเครือข่ายโดยส่วนใหญ่ คุณสามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ของ iPhone หรือ iPad (Wi-Fi + Cellular) กับ Mac ได้

ดูวิธีตั้งค่าฮอตสปอตส่วนบุคคล

ใช้อีเธอร์เน็ต

หากต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อแบบมีสาย ให้เชื่อมต่อสายอีเธอร์เน็ตระหว่างเราเตอร์หรือโมเด็มกับพอร์ตอีเธอร์เน็ต ไอคอนอีเธอร์เน็ต บน Mac

Mac บางรุ่นจำเป็นต้องมีอะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต เช่น Belkin USB-C to Gigabit Ethernet Adapter หรือ Apple Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: