Rita och anteckna i Pages på din iPad, iPhone eller iPod touch

Lägg till teckningar och anteckningar i ditt dokument med en Apple Pencil på enheter som stöds eller använd fingret.

Lägga till en teckning

Du kan rita i Pages när du vill lägga till illustrationer och diagram i dina dokument.

 1. Rita med en Apple Pencil genom att trycka med pennan på sidan. Om du vill använda ditt finger, eller om du har aktiverat Välj och rulla med Apple Pencil trycker du på knappen Lägg till ny >  > knappen Teckning Rita.
 2. Om Teckning inte redan är markerat längst ner på skärmen trycker du på den.
 3. Börja rita:
  • I ett ordbehandlingsdokument kan du, om du inte redan ser en orange ritruta, trycka på din Apple Pencil någonstans på sidan och sedan ruta i rutan. Om du ritar med fingret trycker du på  för att lägga till en teckningsruta. Du kan ändra storleken på rutan genom att dra i rutans handtag. Texten flödar runt rutan.
  • I ett sidlayoutdokument kan du rita var du vill.
 4. Du växlar ritverktyg genom att trycka på ett verktyg längst ned på skärmen. Du kan också använda följande verktyg om du vill ha olika effekter eller funktioner:
  • Rita en ny, fylld form genom att trycka på fyllningsverktyget och börja rita. Fyll ett område genom att trycka på Fyllningsverktyget och tryck sedan på området du vill fylla.
  • Om du vill radera trycker du på suddverktyget och drar det sedan på teckningen.
  • Om du vill ändra en del av en teckning trycker du på markeringsverktyget och sedan på delen som du vill ändra. Du kan också dra med verktyget runt delen.
 5. Om du vill rita med en annan färg trycker du på den färgade cirkeln och väljer sedan en färg. Svep åt vänster om du vill finjustera färgen.
 6. Om du vill rita med en annan penselstorlek och opacitet trycker du två gånger på verktyget. Tryck sedan på en ny penselstorlek. Du kan också justera opaciteten genom att dra ett skjutreglage.
 7. Tryck på knappen Ångra om du vill ångra din senaste åtgärd. 
 8. När du är färdig trycker du på Klar.

För att fortsätta rita med Apple Pencil börjar du bara rita på sidan. Om du inte är säker på vilket läge du använde senast trycker du på sidan med Apple Pencil (det lägger inte till ett märke) och kontrollerar sedan vilken knapp som är vald längst ner på skärmen.

Ändra teckningens storlek och flytta den

När du har lagt till en teckning kan du ändra teckningens storlek och flytta den:

 • Om du vill ändra teckningens storlek trycker du på den med fingret och drar sedan i rutans handtag.
 • Om du vill flytta teckningen, trycker du på teckningen med fingret och drar den till en ny plats.

Ändra delar av en teckning

 1. Om det behövs trycker du på teckningen med fingret och trycker sedan på Ändra teckning i popupmenyn.
 2. Tryck på markeringsverktyget längst ned på skärmen och tryck sedan på den del av teckningen som du vill ändra. Du kan också dra med verktyget runt delen. En kontur visas runt det markerade området.
 3. Tryck på ett alternativ i popupmenyn:
  • Om du vill ändra storleken på markeringen trycker du på Ändra storlek och drar sedan i handtagen på rutan runt teckningen.
  • Om du vill dela upp en teckning i två trycker du på Separera i popupmenyn.
  • Du kan också klippa ut, kopiera, klistra in, radera och duplicera ett markerat område.

Animera en teckning

Du kan animera en teckning i ett Pages-dokument så att teckningen visas som om den blir tecknad.

Så här animerar du en teckning på en iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Tryck på Klar om du är i teckningsläge. Annars går du till nästa steg.
 2. Tryck på teckningen för att välja den.
 3. Tryck på knappen Format och tryck sedan på Teckning.
 4. Aktivera Animera teckning och justera andra alternativ som till exempel tidslängd.
 5. Tryck på Spela upp eller Spela upp teckning för att spela upp animeringen.

På en Mac kan du animera en teckning som har lagts till i ett dokument i Pages för iOS.

 1. Välj teckningen i Pages-dokumentet med teckningen.
 2. Klicka på knappen Format, välj Animera teckning och justera sedan andra alternativ som tidslängd.
 3. Klicka på Spela upp i sidopanelen Format eller klicka på Spela upp teckning på sidan för att spela upp animeringen.

Dela eller spara en teckning

Du kan dela eller spara en teckning från ditt dokument som en bildfil (.png) eller som en bild eller filmfil (.m4v) om du animerade teckningen.

Så här delar eller sparar du en teckning på en iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Tryck på Klar om du är i teckningsläge. Annars går du till nästa steg.
 2. Tryck på teckningen för att markera den och välj sedan Dela. Välj Dela som bild eller Dela som film om du animerade teckningen.
 3. Välj hur du vill skicka din bild eller film, till exempel med Mail eller Meddelanden. Eller välj Spara bild (eller Spara film för animerade teckningar) för att spara till appen Bilder.

På en Mac kan du dela eller spara en teckning som har lagts till i ett dokument i Pages för iOS.

 1. Kontrollklicka på teckningen i Pages-dokumentet med teckningen.
 2. Välj Dela. Välj Dela som bild eller Dela som film om du animerade teckningen.
 3. Välj hur du vill skicka din bild eller film, till exempel med Mail eller Meddelanden. Eller välj Lägg till i Bilder för att spara din bild eller film i appen Bilder.


Lägg till en anteckning

Du kan märka upp ditt dokument med smarta anteckningar. När du lägger till kommentarer till text, objekt eller tabellceller i ett dokument flyttar anteckningarna med texten eller objekten som du redigerar. Om du vill lägga till illustrationer i dokumentet väljer du att lägga till en teckning istället.

 1. Lägg till en anteckning med en Apple Pencil genom att trycka någonstans på sidan. Om du vill använda ditt finger, eller om du har aktiverat Välj och rulla med Apple Pencil trycker du på knappen Mer > Smart anteckning beta.
 2. Om Smart anteckning inte redan är markerad längst ner på skärmen trycker du på den.
 3. Lägg till dina markeringar.
 4. Om du vill byta verktyg eller ändra färg på verktyget som du använder för att anteckna, trycker du på ett verktyg eller en färg längst ned på skärmen. 
 5. Om du vill sudda ut något trycker du på suddverktyget längst ned på skärmen och trycker på anteckningen. Om du vill radera alla anteckningar trycker du på Radera alla längst upp på skärmen.
 6. Om du vill visa eller dölja verktygen trycker du på symbolen Märkning.
 7. För att rulla på sidan när du använder Apple Pencil sveper du med ett finger. Om du använder fingret för att anteckna sveper du med två fingrar.
 8. När du är färdig trycker du på Klar.

Du kan ta bort en anteckning efter att den har lagts till. Tryck på anteckningen och sedan på Radera. Om du raderar en text eller ett objekt där du har gjort en anteckning, raderas även anteckningen. 

Om du bara vill gömma dina smarta anteckningar:

 • På en iPad trycker du på knappen Visa och slår av Smarta anteckningar.
 • På en iPhone eller iPod touch trycker du på symbolen Mer > Smart anteckning Beta > Göm smarta anteckningar.

För att fortsätta anteckna med Apple Pencil börjar du bara skriva på sidan. Om du inte är säker på vilket läge du använde senast trycker du på sidan med Apple Pencil och kontrollerar sedan vilken knapp som är vald längst ner på skärmen.

Exportera ett dokument med smarta anteckningar

Om du exporterar ditt dokument som en PDF när smarta anteckningar är aktiverade, visas de i PDF-dokumentet. Smarta anteckningar visas inte i dokument som exporteras som Word-, RTF-, EPUB- eller Pages '09-filer.

Arbeta med smarta anteckningar på en Mac

Om du använder iCloud för att hålla alla dina Pages-dokument uppdaterade på alla dina enheter, visas anteckningar på alla dina enheter. På en Mac kan du ta bort, visa eller gömma smarta anteckningar när du redigerar ett dokument.

 • Om du vill radera en anteckning väljer du anteckningen och trycker sedan på Ta bort. 
 • Ta bort alla anteckningar genom att välja Ändra > Ta bort smarta anteckningar.
 • Visa eller göm alla anteckningar genom att välja Visa > Visa/göm smarta anteckningar.


Välj och rulla med Apple Pencil

Du kan använda Apple Pencil för att välja objekt och rulla i ditt dokument. Gå till Inställningar > Pages och slå sedan på Välj och rulla med Apple Pencil.

Om du vill lägga till en teckning till ett dokument när Välj och rulla med Apple Pencil är aktiverad trycker du på knappen Lägg till ny >  > knappen Teckning Rita.


Publiceringsdatum: