Om LaTeX och MathML-stöd i Pages, Numbers, Keynote och iBooks Author

Läs mer om att använda LaTeX och MathML med Pages, Numbers, Keynote och iBooks Author och se några exempelekvationer.

LaTeX och MathML stöds av alla tre apparna i iWork (Pages, Numbers och Keynote) och iBooks Author. iWork och iBooks Author har stöd för alla LaTeX-kommandon som kan konverteras till MathML med blahtex. Ytterligare LaTeX-tillägg som stöds visas i listan nedan.

Läs om hur du lägger till ekvationer med LaTex och MathML i dina iWork-dokument eller din iBooks Author-bok.

LaTeX och MathML stöds för tillfället inte i iWork-appar på iCloud.com.

LaTeX-kommandon

LaTeX kräver vanligtvis att ekvationer inkluderas i math mode-kommandon, som i exemplen nedan. I syfte att göra det enklare att skriva ekvationer används ”math mode” som standard i iWork och iBooks Authors ekvationsredigerare och du behöver alltså inte lägga till math mode-kommandon till ekvationerna. 

 • \begin{math} … \end{math}
 • \begin{displaymath} … \end{displaymath}
 • \begin{equation} … \end{equation}
 • $ … $
 • $$ … $$
 • \( … \)
 • \[ … \]

Om du vill lägga till text till en ekvation i iWork eller iBooks Author som ärver styckestilen ska du använda \text{…}. Kapslade ekvationer inuti \text{...} stöds inte.

I math-läget har inte blahtex fullt stöd för andra tecken än ASCII Unicode-tecken, men godkänner samtliga Unicode-tecken i text-läge. Mer information om specialtecken, som copyrightsymbolen och tecken med accenter, finns i blahtex Manual, 2.22.

I listan nedan kan du se vilka LaTeX-kommandon (tillägg till blahtex) samt MathML-element och -attribut som stöds.

LaTeX-kommandon som stöds av iWork

Kommandon och symboler
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot
\copyright
\pounds
\diagup, \diagdown
\dag,\ddag, \dagger, \ddagger
\owns, \ni
{split}

LaTeX-kommandon som inte stöds av iWork

Kommandon och symboler Anteckningar
\mathring{}  
\ae, \AE  
\smallint  
\idotsint  
\euro Unicode-symbol; fungerar endast i textläge
\varGamma  
\cal Använd \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] in \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\hspace Använd "\:", "\,", "\;", eller \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Använd \overset, \underset
\tabular-related environments Begränsat stöd för \matrix och \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Använd \boldsymbol

LaTeX-kommandon som stöds av iBooks Author

Kommandon och symboler
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot

LaTeX-kommandon som inte stöds av iBooks Author

Kommandon och symboler Anteckningar
\mathring{}  
\copyright Unicode-symbol; fungerar endast i textläge
\pounds Unicode-symbol; fungerar endast i textläge
\ae, \AE  
\smallint  
\diagup, \diagdown  
\idotsint  
\euro Unicode-symbol; fungerar endast i textläge
\varGamma  
\cal Använd \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] in \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\dag, \ddag \dagger, \ddagger supported
{split}  
\hspace Använd "\:", "\,", "\;", eller \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Använd \overset, \underset
\owns Använd \ni
\tabular-related environments Begränsat stöd för \matrix och \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Använd \boldsymbol


LaTeX-paket

Följande LaTeX-paket stöds inte:

Paket Anteckningar
cancel Använd \cancel
ams Använd \underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
centernot  


MathML-element

Använd tabellerna nedan för att lära dig mer om MathML-element som stöds av iWork och iBooks Author.

MathML-element som stöds

Element Anteckningar
mo  
mi  
mn  
mrow  
menclose Alla former av inkapsling stöds inte
mtable Alla attribut stöds inte
mtr  
mtd  
mfrac  
msup  
msub  
msubsup  
munder  
mover  
munderover  
mstack  
msrow  
msgroup  
mscarries  
mscarry  
msline  
mlongdiv  
mpadded  
mspace  
maction iWork och iBooks Author har stöd för det första underordnade MathML-elementet och ignorerar resten
mphantom  
mfenced  
mroot  
msqrt  
none  
mstyle  
mtext  
ms  
maligngroup  
malignmark  

MathML-element som delvis stöds

Element Anteckningar
mlabeledtr Behandlas som <mtr> där det första underordnade ignoreras
semantics Behandlas som rad
annotation Ignoreras

MathML-element som inte stöds

Element Anteckningar
mmultiscripts  
mprescripts  
mglyph  
merror  
{ContExp} MathML-element i innehåll stöds inte.
Läs vilka element som omfattas av {ContExp}.


MathML-attribut

Använd tabellerna nedan för att lära dig mer om MathML-attribut som stöds av iWork och iBooks Author.

MathML-attribut som stöds

Dessa MathML-attribut stöds av iWork och iBooks Author:

Element Attribut Standardvärde som ärvs från <mstyle> Värden 
(värdesyntax om det är en delmängd till spec)
* mathcolor yes  
mstyle scriptlevel nej  
mstyle skärm nej  
mstyle scriptminsize nej  
mstyle scriptsizemultiplier nej  
mstyle <attributes specified with default value inheritable> n/a  
mo lspace yes  
mo rspace yes  
mo largeop yes  
mo minsize yes  
mo maxsize yes  
mo accent yes  
mo movablelimits yes  
mo symmetric yes  
mo stretchy yes  
mo form yes  
mspace width yes  
mspace height yes  
mspace depth yes  
ms lqoute yes  
ms rqoute yes  
mfrac linethickness yes  
mfrac numalign yes  
mfrac denomalign yes  
mover accent yes  
mover align yes  
munderover accent yes  
munderover underaccent yes  
munder accentunder yes  
munder align yes  
mtable rowalign yes  
mtable columnalign yes  
mtable columnspacing yes  
mtable displaystyle yes  
mtr rowalign yes  
mtr columnalign yes  
mtd rowalign yes  
mtd columnalign yes  
mstack align yes top | bottom | center | baseline | axis
msrow position yes  
msgroup position yes  
msgroup shift yes  
mscarries position yes  
mscarries crossout yes updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
mscarry crossout yes updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
msline length yes  
msline position yes  
mpadded height nej  
mpadded depth nej  
mpadded width nej  
mpadded lspace nej  
mpadded voffset nej  
mfenced open yes  
mfenced close yes  
mfenced separators yes  
maligngroup groupalign yes  
malignmark edge yes  

MathML-attribut som delvis stöds

Dessa MathML-attribut stöds delvis av iWork och iBooks Author:

Element Attribut Standardvärde som ärvs från <mstyle> Värden
(värdesyntax om det är en delmängd till spec)
Anteckningar
mo, mn, mi mathvariant yes Not supporting initial, stretched, looped, tailed  
mtable align nej top | bottom | center | baseline | axis radnummer stöds inte
menclose notation yes updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike Läs mer
mlongdiv longdivstyle nej lefttop  

MathML-attribut som inte stöds

Element Attribut Anteckningar
* mathbackground  
mstyle infixlinebreakstyle  
mstyle veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace Nedvärderad i MathML 3.
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext mathsize   
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext dir  
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext fontfamily,  fontweight, fontstyle, fontsize, color, background Nedvärderad i MathML 3.
mo linebreak   
mo lineleading  
mo linebreakstyle  
mo linebreakmultchar  
mo identalign  
mo identshift  
mo identtarget  
mo identalignfirst  
mo identshiftfirst  
mo identalignlast  
mo identshiftlast  
mo fence Påverkar inte den visuella layouten
mo separator Påverkar inte den visuella layouten
mspace linebreak  
mfrac bevelled  
mtable groupalign  
mtable alignmentscope  
mtable columnwidth  
mtable width  
mtable rowspacing  
mtable rowlines  
mtable columnlines  
mtable frame  
mtable framespacing  
mtable equalrows  
mtable equalcolumns  
mtable side  
mtable minlabelspacing  
mtr groupalign  
mtd rowspan  
mtd columnspan  
mtd groupalign  
mstack stackalign  
mstack charalign  
mstack charspacing  
mlongdiv position  
mlongdiv shift  
mscarries plats  
mscarries scriptsizemultiplier  
mscarry plats  
msline leftoverhang  
msline rightoverhang  
msline mslinethickness  
msub subscriptshift  
msup superscriptshift  
msubsup superscriptshift  
msubsup subscriptshift  
mrow ltr  
maction selection  
maction actiontype  


Exempelekvationer

   

Grundläggande matematik

LaTeX- Återges som
0.15 \cdot \frac{1}{8}
-22 \div 11

2x + 3y \ge -21

3(b-5) < -6(b+5)

\left \{ 6 {\textstyle \frac{4}{5}}, \, \sqrt{49}, 
\, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

Justering

LaTeX- Återges som
\begin{aligned}
9 && < && 15 && < && 16 \\
\sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 
3 && < && \sqrt{15} && < && 4
\end{aligned}
\begin{aligned}
\text{first number} & & \text{second number} \\ 
10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}}
\end{aligned}


Ett häftigt trick för att justera ekvationselement är att använda \mbox{\phantom{space}}. Innehållet inom parenteserna (space) står för mängden vita fält som skapas. I exemplet ovan ger det extra tecknet i =digit fler vita fält mellan 10 • 9.


\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}

Color

LaTeX- Återges som
\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}
\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty}
a_n x^n

Integrala

LaTeX- Återges som
\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
\int_{-N}^{N} e^x\, dx

\textstyle skiljer sig mellan infogade och visade ekvationer.

Matriser

LaTeX- Återges som
\begin{matrix}
a & b \\
c & d \\
\end{matrix}
\begin{matrix}
c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\
c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0
\end{matrix}

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x 
\geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}
R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin 
\theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta 
\end{bmatrix}

Vanliga ekvationselement

LaTeX- Återges som
\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum
S^{\circ }\text{reactants}\)
HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons
H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)
\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} -
\frac{1}{C} \frac{\delta
\overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi
\rho
x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

Aritmetik

MathML- Återges som
<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
     <mstack>
         <mscarries location='nw'>
             <none/>
             <mscarry crossout='updiagonalstrike' location='n'>
             <mn>2</mn>
         </mscarry>
             <mn>1</mn>
             <none/>
         </mscarries>
         <mn>2,327</mn>
         <msrow> <mo>-</mo> <mn> 1,156</mn> </msrow>
         <msline/>
         <mn>1,171</mn>
     </mstack>
</math> 

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mlongdiv>
  <mn> 12 </mn>
  <mn> 16.5 </mn>
  <mn> 198 </mn>
  <msgroup position='1' shift='-1'>
    <msgroup>
      <mn> 12</mn>
      <msline length='2'/>
    </msgroup>
    <msgroup>
      <mn> 78</mn>
      <mn> 72</mn>
      <msline length='2'/>
      <mn> 6.0</mn>
      <mn> 6.0</mn>
    </msgroup>
    <msgroup position='-1'>
<!-- extra shift to move to the right of the "." -->
      <msline length='3'/>
      <mn> 0</mn>
    </msgroup>
  </msgroup>
</mlongdiv>
</math>      

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mstack charspacing="loose">
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
        </mscarries>
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
             <mn>2</mn>
      </mscarries>
       <mn>435</mn>
       <msrow>
             <mo>×</mo>
             <none/>
             <mn>25</mn>
             </msrow>
             <msline/>
       <mscarries position="2">
             <mn>1</mn>
       </mscarries>
             <mn>2175</mn>
       <msrow position="1">
             <mn>870</mn>
       </msrow>
       <msline/>
            <mn>10875</mn>
       </mstack>
</math>

 

iWork och iBooks Author har inte stöd för LaTeX för lång division och rester. Om du vill arbeta med lång division och rester måste du använda MathML. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: