Om LaTeX och MathML-stöd i Pages, Numbers och Keynote

Läs mer om att använda LaTeX och MathML med Pages, Numbers och Keynote och se några exempelekvationer.

Pages, Numbers och Keynote har stöd för LaTeX och MathML, och stöder samtliga LaTeX-kommandon som kan konverteras till MathML med blahtex. Ytterligare LaTeX-tillägg som stöds visas i listan nedan.

iBooks Author stöder också LaTeX och MathML men appen är inte längre uppdaterad eller tillgänglig.

Läs mer om övergången från iBooks Author till Pages

Pages, Numbers och Keynote på iCloud.com har inte stöd för LaTeX och MathML.

LaTeX-kommandon

LaTeX kräver vanligtvis att ekvationer inkluderas i math mode-kommandon, som i exemplen nedan. I syfte att göra det enklare att skriva ekvationer används ”math mode” som standard i ekvationsredigeraren i Pages, Numbers, Keynote och iBooks Authors och du behöver alltså inte lägga till math mode-kommandon till ekvationerna.

  • \begin{math} … \end{math}

  • \begin{displaymath} … \end{displaymath}

  • \begin{equation} … \end{equation}

  • $ … $

  • $$ … $$

  • \( … \)

  • \[ … \]

Om du vill lägga till text i en ekvation som ärver styckestilen ska du använda \text{…}. Kapslade ekvationer inuti \text{...} stöds inte.

I math-läget har inte blahtex fullt stöd för andra tecken än ASCII Unicode-tecken, men godkänner samtliga Unicode-tecken i text-läge. Mer information om specialtecken, som copyrightsymbolen och tecken med accenter, finns i blahtex Manual

I listan nedan kan du se vilka LaTeX-kommandon (tillägg till blahtex) samt MathML-element och -attribut som stöds.

LaTex-kommandon som stöds av Pages, Numbers och Keynote

Kommandon och symboler

\phantom{}

\color

\cancel

\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow

\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq

\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace

"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "

\lmoustache, \rmoustache

\lgroup, \rgroup

\brace, \brack

\xleftarrow, \xrightarrow

\dddot, \ddddot

\copyright

\pounds

\diagup, \diagdown

\dag,\ddag, \dagger, \ddagger

\owns, \ni

{split}

LaTex-kommandon som inte stöds av Pages, Numbers och Keynote

Kommandon och symboler

Anteckningar

\mathring{}

\ae, \AE

\smallint

\idotsint

\euro

Unicode-symbol; fungerar endast i textläge

\varGamma

\cal

Använd \mathcal{}

\mathml{}

\center

[lrc] in \aligned

\fillin

\strut

\vphantom

\hphantom

\smash

\hspace

Använd "\:", "\,", "\;", eller \phantom{}

\mspace

\centernot

\buildrelover

Använd \overset, \underset

\tabular-related environments

Begränsat stöd för \matrix och \aligned

\sideset

\pmb, \boldmath, \unboldmath

Använd \boldsymbol

LaTeX-kommandon som stöds av iBooks Author

Kommandon och symboler

\phantom{}

\color

\cancel

\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow

\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq

\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace

"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "

\lmoustache, \rmoustache

\lgroup, \rgroup

\brace, \brack

\xleftarrow, \xrightarrow

\dddot, \ddddot

LaTeX-kommandon som inte stöds av iBooks Author

Kommandon och symboler

Anteckningar

\mathring{}

\copyright

Unicode-symbol; fungerar endast i textläge

\pounds

Unicode-symbol; fungerar endast i textläge

\ae, \AE

\smallint

\diagup, \diagdown

\idotsint

\euro

Unicode-symbol; fungerar endast i textläge

\varGamma

\cal

Använd \mathcal{}

\mathml{}

\center

[lrc] in \aligned

\fillin

\strut

\vphantom

\hphantom

\smash

\dag, \ddag

\dagger, \ddagger supported

{split}

\hspace

Använd "\:", "\,", "\;", eller \phantom{}

\mspace

\centernot

\buildrelover

Använd \overset, \underset

\owns

Använd \ni

\tabular-related environments

Begränsat stöd för \matrix och \aligned

\sideset

\pmb, \boldmath, \unboldmath

Använd \boldsymbol

LaTeX-paket

Följande LaTeX-paket stöds inte:

Paket

Anteckningar

cancel

Använd \cancel

ams

Använd \underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow

centernot

MathML-element

Använd tabellerna nedan för att lära dig mer om MathML-attribut som stöds av Pages, Numbers, Keynote och iBooks Author.

MathML-element som stöds

Element

Anteckningar

mo

mi

mn

mrow

menclose

Alla former av inkapsling stöds inte

mtable

Alla attribut stöds inte

mtr

mtd

mfrac

msup

msub

msubsup

munder

mover

munderover

mstack

msrow

msgroup

mscarries

mscarry

msline

mlongdiv

mpadded

mspace

maction

Pages, Numbers, Keynote och iBooks Author har stöd för det första underordnade MathML-elementet och ignorerar resten

mphantom

mfenced

mroot

msqrt

none

mstyle

mtext

ms

maligngroup

malignmark

MathML-element som delvis stöds

Element

Anteckningar

mlabeledtr

Behandlas som

semantics

Behandlas som rad

annotation

Ignoreras

MathML-element som inte stöds

Element

Anteckningar

mmultiscripts

mprescripts

mglyph

merror

{ContExp}

MathML-element i innehåll stöds inte.

Läs vilka element som omfattas av {ContExp}.

MathML-attribut

Använd tabellerna nedan för att lära dig mer om MathML-attribut som stöds av Pages, Numbers, Keynote och iBooks Author.

MathML-attribut som stöds

Dessa MathML-attribut stöds av Pages, Numbers, Keynote och iBooks Author:

Element

Attribut

Standardvärde som ärvs från

Värden (Värdesyntax om det är en delmängd till spec)

*

mathcolor

yes

mstyle

scriptlevel

nej

mstyle

skärm

nej

mstyle

scriptminsize

nej

mstyle

scriptsizemultiplier

nej

mstyle

n/a

mo

lspace

yes

mo

rspace

yes

mo

largeop

yes

mo

minsize

yes

mo

maxsize

yes

mo

accent

yes

mo

movablelimits

yes

mo

symmetric

yes

mo

stretchy

yes

mo

form

yes

mspace

width

yes

mspace

height

yes

mspace

depth

yes

ms

lqoute

yes

ms

rqoute

yes

mfrac

linethickness

yes

mfrac

numalign

yes

mfrac

denomalign

yes

mover

accent

yes

mover

align

yes

munderover

accent

yes

munderover

underaccent

yes

munder

accentunder

yes

munder

align

yes

mtable

rowalign

yes

mtable

columnalign

yes

mtable

columnspacing

yes

mtable

displaystyle

yes

mtr

rowalign

yes

mtr

columnalign

yes

mtd

rowalign

yes

mtd

columnalign

yes

mstack

align

yes

top | bottom | center | baseline | axis

msrow

position

yes

msgroup

position

yes

msgroup

shift

yes

mscarries

position

yes

mscarries

crossout

yes

updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike

mscarry

crossout

yes

updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike

msline

length

yes

msline

position

yes

mpadded

height

nej

mpadded

depth

nej

mpadded

width

nej

mpadded

lspace

nej

mpadded

voffset

nej

mfenced

open

yes

mfenced

close

yes

mfenced

separators

yes

maligngroup

groupalign

yes

malignmark

edge

yes

MathML-attribut som delvis stöds

Dessa MathML-attribut stöds delvis av Pages, Numbers, Keynote och iBooks Author:

Element

Attribut

Standardvärde som ärvs från

Värden(Värdesyntax om det är en delmängd till spec)

Anteckningar

mo, mn, mi

mathvariant

yes

Not supporting initial, stretched, looped, tailed

mtable

align

nej

top | bottom | center | baseline | axis

radnummer stöds inte

menclose

notation

yes

updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike

Läs mer

mlongdiv

longdivstyle

nej

lefttop

MathML-attribut som inte stöds

Element

Attribut

Anteckningar

*

mathbackground

mstyle

infixlinebreakstyle

mstyle

veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace

Utfasad i MathML 3.

mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext

mathsize

mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext

dir

mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext

fontfamily, fontweight, fontstyle, fontsize, color, background

Utfasad i MathML 3.

mo

linebreak

mo

lineleading

mo

linebreakstyle

mo

linebreakmultchar

mo

identalign

mo

identshift

mo

identtarget

mo

identalignfirst

mo

identshiftfirst

mo

identalignlast

mo

identshiftlast

mo

fence

Påverkar inte den visuella layouten

mo

separator

Påverkar inte den visuella layouten

mspace

linebreak

mfrac

bevelled

mtable

groupalign

mtable

alignmentscope

mtable

columnwidth

mtable

width

mtable

rowspacing

mtable

rowlines

mtable

columnlines

mtable

frame

mtable

framespacing

mtable

equalrows

mtable

equalcolumns

mtable

side

mtable

minlabelspacing

mtr

groupalign

mtd

rowspan

mtd

columnspan

mtd

groupalign

mstack

stackalign

mstack

charalign

mstack

charspacing

mlongdiv

position

mlongdiv

shift

mscarries

plats

mscarries

scriptsizemultiplier

mscarry

plats

msline

leftoverhang

msline

rightoverhang

msline

mslinethickness

msub

subscriptshift

msup

superscriptshift

msubsup

superscriptshift

msubsup

subscriptshift

mrow

ltr

maction

selection

maction

actiontype

Exempelekvationer

Grundläggande matematik

LaTeX-

Återges som

0.15 \cdot \frac{1}{8}

No alt supplied for Image

-22 \div 11

No alt supplied for Image

2x + 3y \ge -21

No alt supplied for Image

3(b-5) < -6(b+5)

No alt supplied for Image

\left \{ 6 \tfrac{4}{5}, \, \sqrt{49}, \, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

No alt supplied for Image

Justering

LaTeX-

Återges som

\begin{aligned} 9 && < && 15 && < && 16 \\ \sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 3 && < && \sqrt{15} && < && 4 \end{aligned}

No alt supplied for Image

\begin{aligned} \text{first number} & & \text{second number} \\ 10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}} \end{aligned}

Ett häftigt trick för att justera ekvationselement är att använda \mbox{\phantom{space}}. Innehållet inom parenteserna (space) står för mängden vita fält som skapas. I exemplet ovan ger det extra tecknet i =digit fler vita fält mellan 10 • 9.

No alt supplied for Image

\begin{aligned} N &= 0.555\ldots \\ {\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\ 10N &= 5.555\ldots \end{aligned}

No alt supplied for Image

Color

LaTeX-

Återges som

\begin{aligned} N &= 0.555\ldots \\ {\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\ 10N &= 5.555\ldots \end{aligned}

No alt supplied for Image

\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty} a_n x^n

No alt supplied for Image

Integrala

LaTeX-

Återges som

\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx

No alt supplied for Image

\int_{-N}^{N} e^x\, dx

No alt supplied for Image

\textstyle skiljer sig mellan infogade och visade ekvationer.

Matriser

LaTeX-

Återges som

\begin{matrix} a & b \\ c & d \\ \end{matrix}

No alt supplied for Image

\begin{matrix} c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\ c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0 \end{matrix}

No alt supplied for Image

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}

No alt supplied for Image

R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta \end{bmatrix}

No alt supplied for Image

Vanliga ekvationselement

LaTeX-

Återges som

\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum S^{\circ }\text{reactants}\)

No alt supplied for Image

HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)

No alt supplied for Image

\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} - \frac{1}{C} \frac{\delta \overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi \rho

No alt supplied for Image

x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

No alt supplied for Image

Aritmetik

MathML-

Återges som

2 1 2,327 – 1,156 1,171

No alt supplied for Image

12 16.5 198 12 78 72 6.0 6.0 0

No alt supplied for Image

1 1 2 435 × 25 1 2175 870 10875

No alt supplied for Image

Pages, Numbers, Keynote och iBooks Author har inte stöd för LaTeX för lång division och rester. Om du vill arbeta med lång division och rester måste du använda MathML.

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: