macOS High Sierra

Navigácia na webových stránkach pomocou živých oblastí

Webové stránky môžu obsahovať oblasti nazývané „živé oblasti“, ktorých obsah sa aktualizuje bez obnovenia celej stránky. VoiceOver dokáže rozpoznať živé oblasti aj vtedy, keď sa momentálne nachádzate na inom mieste webovej stránky, a prečítať obsah živej oblasti, keď sa zmení.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Ak chcete povoliť všetky živé oblasti, otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Web a potom vyberte Povoliť živé oblasti.

  • Ak chcete povoliť konkrétnu živú oblasť (ak sú živé oblasti počas prehliadania webových stránok uvedené v Rotore), použite rotor na presunutie na živú oblasť, potom stlačte kláves O, čím živú oblasť zapnete alebo vypnete.