macOS High Sierra

Navigovanie pomocou rýchlej navigácie

Pomocou funkcie Rýchla navigácia môžete prechádzať aplikáciami a webovými stránkami iba pomocou klávesov so šípkami, prechádzať webovými stránkami pomocou jednotlivých klávesov alebo prechádzať aplikáciami a webovými stránkami pomocou rotora Rýchlej navigácie.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Rýchla navigácia

 • Stlačte súčasne kláves so šípkou doľava a kláves so šípkou doprava.

  Ak ste v nástroji Quick Nav Commander utility VoiceOver zrušili výber možnosti prepínania funkcie Rýchla navigáciu pomocou klávesov so šípkami, tento príkaz nebude funkčný. V takom prípade stlačením klávesov VO-H-H zobrazte menu Príkazy, zadajte „rýchla“ na vyhľadanie príkazu „Zapnúť alebo vypnúť rýchlu navigáciu“ a vyberte daný príkaz.

Navigácia aplikáciami a webovými stránkami pomocou klávesov so šípkou

Ak sa chcete pohybovať v niektorých položkách, ako je napríklad obsah s rôznymi úrovňami, musíte s nimi najskôr vykonať nejakú interakciu.

 • Ak chcete začať pracovať s položkou, stlačte súčasne kláves so šípkou doprava a kláves so šípkou nadol.

 • Ak chcete prestať pracovať s položkou, stlačte súčasne kláves so šípkou doľava a kláves so šípkou nadol.

 • Ak chcete navigovať doľava, doprava, nahor alebo nadol, použite príslušný kláves so šípkou. Použitím funkcie Rýchla navigácia majú tieto klávesy rovnakú funkčnosť ako stlačenie modifikátora VO a klávesov so šípkami.

 • Ak chcete vykonať predvolenú akciu pre položku v kurzore VoiceOver, stlačte súčasne kláves so šípkou nadol a kláves so šípkou nahor.

Navigácia webovými stránkami pomocou jedného klávesu

 • Ak ste vo VoiceOver utilite povolili navigáciu na webovej stránke jedným klávesom, môžete webovými stránkami prechádzať pomocou jedného klávesu. Napríklad stlačením klávesu b alebo B prejdete na nasledujúce alebo predchádzajúce tlačidlo a stlačením klávesu 1 alebo ! prejdete na nasledujúcu alebo predchádzajúcu hlavičku 1.

  Ak chcete zmeniť predvolené priradenie samostatného klávesu a pridať svoje vlastné priradenia, použite vo VoiceOver utilite v kategórii Aplikácie Commander panel Quick Nav Commander.

  Ak chcete otvoriť VoiceOver utilitu, stlačením klávesov Command a F5 VoiceOver zapnite a potom stlačte VO a F8.

Navigácia aplikáciami a webovými stránkami pomocou rotora Rýchlej navigácie

Pomocou rotora Rýchlej navigácie môžete prechádzať položkami podľa kategórií vytvorených na základe aktuálneho kontextu. V správe aplikácie Mail môžete napríklad pomocou rotora Rýchlej navigácie prechádzať správou vetu po vete alebo prechádzať medzi hlavičkami a telom správy či medzi správami.

 • Ak chcete otvoriť rotor, stlačte klávesy so šípkou doľava a so šípkou nahor alebo klávesy so šípkou doprava a so šípkou nahor.

 • Ak chcete prejsť na nasledujúcu kategóriu (napríklad Znaky) stlačte klávesy so šípkou doprava a so šípkou nahor.

 • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu kategóriu (napríklad Výber obsahu) v rotore, stlačte kombináciu klávesov so šípkou doľava a so šípkou nahor.

 • Ak chcete prechádzať položkami v aktuálnej kategórii, stlačte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol. Pri prechádzaní položkami sa kurzor VoiceOver pohybuje.

Kategória Výber obsahu je mimoriadne praktická pri prehliadaní správ v aplikácii Mail. Keď sa v náhľade správy zobrazuje kurzor VoiceOver, stlačením tlačidiel Rýchlej navigácie prejdite na kategóriu Výber obsahu, následne stlačte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol. Kurzor VoiceOver počas prechádzania nahor a nadol zoznamom správ zostáva v náhľade správy, vďaka čomu si môžete vypočuť e-mailové správy bez toho, aby ste na ne museli navigovať.

Keď je zapnutá funkcia Rýchla navigácia, príkazy klávesov so šípkou a príkazy jedného klávesu sa nachádzajú v menu Príkazy. Ďalšie informácie nájdete v časti Hľadanie príkazov pomocou menu Príkazy.